Subvencions destinades al suport a dones en els àmbits rural i urbà

Al BOE del 16 d’octubre de 2021, s’ha publicat l’Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del «Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat al BOE del 16 d’octubre de 2021 l’Ordre TES/1121/2021, d’11 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del “Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d’abril de 2021, i per la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya, de 13 de juliol de 2021.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal i les comunitats autònomes seran les administracions executores i impulsaran i subvencionaran el «Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà».

Objectiu

Aquesta norma té com a objectiu posar en funcionament plans específics per millorar la capacitació de les dones de les àrees rurals i urbanes, a través, primer, de la seva sensibilització per incrementar la seva participació en l’activitat econòmica de la seva zona, la qual cosa comportarà oferir oportunitats de formació, així com l’assessorament en aquests àmbits: digital, tecnològic, emprenedoria i economia social que es lligui als productes endògens (dimensió local i verda), aprofitament forestal, pesquer i agrari, activitats comercials en línia, i suport a la dependència.

De la mateixa forma, amb l’objectiu de revitalitzar les zones rurals per abordar el repte demogràfic i la recuperació de la qualitat de vida i de treball de les persones, s’impulsen actuacions de promoció de l’ocupabilitat de les dones en zones rurals, millorant la seva perspectiva professional i escurçant la bretxa de gènere que suporta el món rural, jugant un paper essencial en la revitalització dels petits municipis i àrees rurals, fomentant la fixació del talent de les dones a través de la seva capacitació, i la creació d’oportunitats, així com obrint noves perspectives i contribuint al desenvolupament econòmic i social en aquests territoris.

Atenció. La formació impartida estarà relacionada amb llocs de treball amb bones perspectives territorials, derivats de les necessitats del mercat laboral rural i urbà en el qual es desenvolupa el programa, i té per objecte l’adquisició d’una qualificació que augmenti l’ocupabilitat de les participants i les seves possibilitats d’accés a un treball digne, i que al mateix temps reforci el desenvolupament productiu de les zones rurals, lluiti contra la bretxa de gènere i millori la permanència de les dones en el territori. Amb almenys el 35 % del programa orientat a competències relacionades amb el clima i el 35 % del programa orientat a competències digitals.

Itineraris personalitzats

Aquest programa implica un itinerari personal i integrat d’orientació, assessorament i accions de formació ajustat al perfil d’ocupabilitat de les dones participants.

El desenvolupament de les accions, individuals o col·lectives, que conformin els itineraris personalitzats es realitzarà preferentment d’acord amb els protocols previstos en l’annex de l’Ordre ESS/381/2018, de 10 d’abril, per la qual s’aprova la guia tècnica de referència per al desenvolupament dels protocols de la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional d’Ocupació.

Els itineraris individualitzats indicats tindran la durada màxima que s’indiqui en les corresponents convocatòries sense que, en tot cas, les actuacions subvencionades puguin estendre’s més enllà del tercer trimestre de 2025.

Requisits i criteris per a la selecció de les participants

Es consideren destinatàries d’aquest programa les dones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació en els Serveis Públics d’Ocupació del Sistema Nacional d’Ocupació, residents, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants, amb l’edat, necessitats de qualificació o requalificació formativa o professional i altres característiques o requisits que determinin les administracions laborals competents en els seus respectius àmbits de gestió.

S’entén a l’efecte d’aquest programa que una dona necessita qualificació quan no disposi d’un certificat de professionalitat, títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, títol de formació professional de grau mitjà o superior o una titulació universitària que li permeti l’acompliment de professions en un sector laboral concret.

S’entendrà a l’efecte d’aquest programa que una dona necessita requalificació professional quan disposant de certificat de professionalitat, títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, títol de formació professional de grau mitjà o superior, o titulació universitària, aquestes titulacions s’haguessin obtingut fa més de cinc anys en relació amb la data de selecció, i que en la seva vida laboral no consti l’any anterior a la seva incorporació al programa cap contracte directament relacionat amb l’àmbit dels seus estudis, entenent com a tal la necessitat d’aquests estudis per al desenvolupament de l’activitat.

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables, els objectius d’atenció i inserció i els àmbits prioritaris d’incorporació a l’ocupació s’estableixen en els articles 3 i 4 de l’Ordre TES/1121/2021, d’11 d’octubre.

Les subvencions regulades en aquesta norma tenen per objecte el finançament dels itineraris individualitzats que desenvolupin les dones participants en el «Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà» durant el seu període d’execució pluriennal entre els anys 2021 a 2025, que es podran integrar per les següents actuacions:

a) Diagnòstic d’ocupabilitat i itinerari personalitzat d’inserció, que previ acord personal d’ocupació, identificarà les actuacions que les participants desenvoluparan al llarg de la seva participació en el programa i vertebrarà l’atenció que se’ls presti, inclòs el calendari de realització, el sistema de seguiment i el resultat de la seva realització respecte de l’evolució de la seva ocupabilitat.

b) Accions d’orientació laboral i per facilitar la cerca d’ús de les participants, incloses les actuacions de sensibilització i per al desenvolupament d’aspectes personals per a l’ocupació, i sobre el procés, tècniques, recursos i eines de cerca activa d’ocupació, confecció del currículum, taller d’entrevista de treball, etc., així com informació general sobre el mercat de treball, en matèria d’autoocupació, sobre tendències, oportunitats professionals i alternatives laborals vinculades al territori, prioritàriament, en els àmbits indicats en l’article 4, i sessions motivacionals i d’assessorament sobre emprenedoria i economia social lligades a aquestes zones.

c) Accions formatives de qualificació i requalificació professional, que sobretot versaran sobre continguts relacionats amb els àmbits i activitats professionals assenyalats en l’article 4, que permetin l’adquisició de coneixements tècnics i habilitats adequades i suficients per exercir una feina, preferentment, en aquests àmbits laborals, o el reciclatge i actualització de coneixements, procediments, tecnologies o noves tendències, prioritàriament, en els àmbits indicats.

d) Tallers de competències transversals (alfabetització digital, treball en equip, gestió eficaç del temps, orientació a l’assoliment, entre altres) i d’apoderament per a la integració laboral i social de les participants i el reforç de la igualtat en l’accés a l’ocupació, ateses les singulars característiques del col·lectiu destinatari del programa.

e) Acompanyament durant el desenvolupament de l’itinerari personalitzat realitzat per les participants amb la finalitat d’efectuar el seu impuls i seguiment respecte de la millora de la seva ocupabilitat, així com acompanyament a l’inici de la incorporació laboral.

f) Incentius a la participació de les dones en el programa o per la seva incorporació laboral quan derivi de l’itinerari personalitzat que hagi realitzat, pels conceptes, condicions, quanties o trams que estableixi l’administració laboral competent en el seu respectiu àmbit de gestió.

g) Prospecció del mercat laboral del territori en el qual es desenvolupi el programa, que permeti l’obtenció d’informació actualitzada sobre la situació econòmica i laboral de l’entorn, la identificació de les necessitats de personal del seu teixit empresarial, perfils laborals requerits, captació d’ofertes d’ocupació, així com la difusió del «Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà» i la proposta de la candidatura de les participants per cobrir les vacants detectades en les empreses, tot això a fi de complir l’objectiu d’inserció laboral previst en l’article 4.

Beneficiaris de la subvenció

Podran ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats:

a) En l’àmbit de gestió del Servei Públic d’Ocupació Estatal (fons previstos en l’article 5.3), les corporacions locals i les entitats vinculades o que en depenen, preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants. Així mateix, podran ser beneficiàries les entitats locals supramunicipals, que atenguin preferent a dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.

b) En l’àmbit de gestió de les comunitats autònomes (fons previstos en l’article 5.4), seran beneficiàries les entitats que determinin les mateixes dins dels òrgans de l’administració de la comunitat autònoma i els seus organismes autònoms, així com les altres entitats del sector públic institucional i organismes públics vinculats o dependents de l’administració de la respectiva comunitat autònoma, i les corporacions locals o entitats dependents o vinculades a una administració local del seu àmbit territorial, així com entitats locals supramunicipals. Així mateix, les entitats jurídiques sense ànim de lucre que acreditin experiència en la realització d’accions dirigides a l’acompanyament de persones desocupades ajustat al seu perfil d’ocupabilitat en processos d’inserció laboral per compte d’altri o propi. En tot cas, s’atendrà preferentment dones residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

 

JDA / SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.