El tipus de retenció mínim en l’IRPF es manté durant la durada de l’ERTO

La Direcció General de Tributs, en la seva consulta vinculant V2750-21, de 10 de novembre de 2021, ha aclarit com és el tipus mínim de retenció quan se supera l’any de prestació de serveis per suspensió contractual a través d’un ERTO.

Tots som coneixedors que, amb caràcter general, cadascuna de les rendes subjectes a tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) porta aparellat un tipus de retenció que es considera com un pagament avançat de l’impost amb la finalitat de simple prorrateig de l’ingrés per intentar pal·liar l’efecte estacional que té la meritació de l’impost. En cas de no recórrer a aquesta mena de tècnica, l’Estat percebria tots els ingressos en un únic espai reduït de temps el que podria suposar deficiències en, per exemple, pagament a proveïdors.

Doncs bé, en l’IRPF les retencions s’enquadren dins d’un tipus màxim i mínim. En concret, avui abordarem la qüestió del tipus mínim aplicable en un supòsit concret: un contribuent que té subscrit un contracte temporal durant un període inferior a l’any i que, per motiu de l’aplicació d’un ERTO en la seva empresa, se suspèn estenent els seus efectes més enllà de l’any.

Atenció. Recordem que la contractació temporal ha sofert modificacions importants pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

L’article 86 del Reglament de l’IRPF (RIRPF) disposa el següent respecte al tipus mínim de retenció aplicable als contractes i relacions de durada inferior a l’any:

«2. El tipus de retenció resultant del que es disposa en l’apartat anterior no podrà ser inferior al 2 per cent quan es tracti de contractes o relacions de durada inferior a l’any, ni inferior al 15 per cent quan els rendiments del treball es derivin de relacions laborals especials de caràcter dependent».

Ara bé, i aquí és on la Direcció General de Tributs ha aclarit la qüestió controvertida, si finalitzada la data del contracte aquest es prorroga o estén la seva durada superant la durada de la relació laboral el temps d’un any, cal regularitzar la retenció aplicable per considerar-se que el contracte, inicialment concebut com de durada inferior, s’hauria d’haver inscrit com de durada superior.

D’aquesta manera l’article 87.1 del RIRPF disposa que:

«1. Serà procedent regularitzar el tipus de retenció en els supòsits a què es refereix l’apartat 2 següent i es durà a terme en la forma prevista en l’apartat 3 i següents d’aquest article.

2. Serà procedent regularitzar el tipus de retenció en les següents circumstàncies:

1r Si en concloure el període inicialment previst en un contracte o relació el treballador continués prestant els seus serveis al mateix ocupador o tornés a fer-ho dins de l’any natural».

No obstant això, s’ha de tenir en compte l’apreciació que es realitza en la recent consulta vinculant (V2750-21), de 10 de novembre de 2021, on es determina que una extensió de la relació laboral per motiu d’ERTO no es pot considerar com una pròrroga sinó com una suspensió del contracte, i no computa la durada que excedeixi de l’inicialment pactat a l’efecte de regularitzar el tipus de retenció mínim aplicat als rendiments del treballat derivats d’aquest:

«En el supòsit analitzat s’ha anat aplicant -segons s’indica en l’escrit de consulta- el tipus mínim del 2 per cent respecte a les retribucions dels contractes amb una durada inicial inferior a l’any, però que posteriorment són objecte de pròrroga o objecte de suspensió per aplicació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) -en relació amb aquesta suspensió s’ha d’indicar que no comporta, a aquest efecte, una ampliació de la durada del contracte-, plantejant-se ara l’operativitat d’aquest tipus mínim en superar-se l’any.

(…)

Quant al tipus resultant de la regularització (el procediment de càlcul del qual es recull en l’apartat 3 d’aquest article 87), continuarà sent operatiu el tipus del 2 per cent com a tipus mínim (en els termes abans expressats: tipus mínim en els contractes de durada inferior a l’any quan el tipus resultant del procediment general resulti inferior) si la pròrroga és també de durada inferior a l’any».

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.