Sancions per no dipositar comptes anuals en el registre mercantil

L’obligació de presentar Comptes Anuals al Registre Mercantil subsisteix mentre la societat no s’hagi dissolt amb presentació de l’escriptura de dissolució al Registre. La sanció per no complir amb el dipòsit es contempla en l’article 283 del Text refós de la Llei de societats de capital.

En el nou Reglament de la Llei d’auditoria de comptes, aprovat pel Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, publicat al B.O.E. del dia 30 de gener, preveu en la disposició addicional onzena “un reforç” a aquest règim sancionador de l’incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes.

Així, el susdit règim sancionador determina que el termini total per a resoldre i notificar la resolució en el procediment sancionador regulat en l’article 283 de el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol , serà de sis mesos a comptar de l’adopció pel president de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de l’acord d’incoació, sense perjudici de la suspensió de procediment i de la possible ampliació del termini total i dels parcials previstos per als diferents tràmits de procediment, segons el que estableixen els articles 22, 23 i 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Els criteris per a determinar l’import de la sanció, de conformitat amb els límits que estableix l’article 283 de el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, són els següents:

  1. La sanció serà de l’0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària, l’original s’ha d’aportar en la tramitació del procediment.
  2. En cas de no aportar la declaració tributària esmentada en la lletra anterior, la sanció s’ha d’establir en el 2 per cent del capital social segons les dades que consten al Registre Mercantil.
  3. En cas que s’aporti la declaració tributària, i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fos més gran que el 2 per cent de el capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10 per cent.

JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.