Real decreto-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial a resposta a la pandèmia de la COVID-19

Al BOE de 13 de març de 2021 i en vigor el mateix dia, s’ha publicat el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID -19. Ressenyem tot seguit els aspectes rellevants d’aquest Reial decret llei.

AJUDES directes A AUTÒNOMS I EMPRESES AMB SEU SOCIAL EN TERRITORI ESPANYOL

Es preveu la creació de la Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses.

Es beneficiaran els autònoms i empreses no financeres amb seu social en territori espanyol i entitats no residents no financeres que operen a Espanya a través d’establiment permanent.

El seu volum d’operacions anual en 2020 ha d’haver caigut a l’almenys un 30% respecte al 2019 i la seva activitat ha d’estar inclosa en els codis CNAE 09 llistats a l’annex I de l’RD-Llei.

El període temporal de les obligacions que s’atendran s’estén des l’1 de març de 2020 el 31 de maig de 2021 i han de procedir de contractes anteriors a el 13 de març de 2021.

REQUISITS QUE HAN DE DONAR-PER OBTENIR LES AJUDES

Els destinataris d’aquests ajuts han de complir determinats requisits:

– No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

– No estar en concurs ni haver cessat l’activitat en el moment de la sol·licitud.

– Estar al corrent de pagament en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

– Que no reparteixin dividends durant 2021 i 2022, ni s’aprovin increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de 2 anys.

– Manteniment de la seva activitat fins al 30 de juny de 2022.

 

FONS D’RECAPITALITZACIÓ

L’article 17 de Reial decret llei 5/2021 regula la creació d’un Fons de Recapitalització d’empreses afectades per COVID-19, l’objectiu és aportar suport públic temporal sota criteris de rendibilitat, risc i impacte en desenvolupament sostenible, per reforçar la solvència de les empreses amb seu social a Espanya.

 

MESURES TRIBUTÀRIES

Pel que fa a l’àmbit tributari es refereix es recullen les següents mesures:

 

  1. Ajornament de deutes tributaris

S’amplia de 3 a 4 mesos el període per poder endarrerir el pagament de deutes tributaris sense interessos de demora, per a això deroga la regulació de l’ajornament de deutes tributaris contingut en l’article 8 de el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre i torna a regular un nou ajornament de deutes tributaris en termes idèntics el contingut en l’esmentat article 8 amb l’excepció del termini de no meritació d’interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos.

Com es recordarà l’article 8 de el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, va concedir en l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

L’ajornament també s’aplicava a les següents deutes tributaris que en principi no poden ser objecte d’ajornament de conformitat amb l’article 65. 2 de la LGT:

Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar l’ingrés a compte.

Les derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits.

Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

Era requisit necessari parar la concessió de l’ajornament:

Persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 el 2020.

Les condicions de l’ajornament eren:

Termini: 6 mesos.

No meritació d’interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

Doncs bé, la disposició addicional tercera de l’RDL 5/2021, que estem ressenyant, torna a regular novament la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, amb els mateixos requisits i amb les mateixes deutes ajornables, modificant únicament el termini de no meritació d’interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessió de l’ajornament . Per a això deroga l’esmentat article 8 de Reial decret llei 35/2020.

 

  1. Exempció en Actes Jurídics Documentats

S’estableix una exempció en AJD per a les escriptures de formalització de l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic (art.7 Reial decret llei 5/2021).

En la disposició final primera de l’RDL 5/2021, es recull l’exempció de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats per a les escriptures de formalització de l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic que preveu l’article 7 de Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, afegint per això el nombre 31 a l’article 45.IB) en el text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

III. Exempcions tributàries en la capitalització o reestructuració financera i patrimonial de les empreses participades amb càrrec a Fons recapitalització d’empreses afectades per Covid

En relació amb aquest fons, es regula una exempció general de qualsevol tribut estatal, autonòmic o local i d’aranzels i honoraris professionals per la intervenció de fedataris públics i de registradors de la propietat i mercantils. Aquesta exempció arriba a qualsevol transmissió patrimonial, operació societària o acte derivat directament o indirectament de l’aplicació de l’article 17, incloent les aportacions de fons o ampliacions de capital, que eventualment s’executin per a la capitalització o reestructuració financera i patrimonial de les empreses participades amb càrrec a fons.

Les escriptures de formalització de l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut l’aval públic previst en l’article 7 de Reial decret llei 5/2021, estaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat de actes jurídics documentats de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics Documentats.


 

JDA SFAI 

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.