Quines comunitats autònomes contemplen deduccions en el 2021 per les despeses en guarderia, material escolar, llibres de text, estudis o ajudes domèstiques en l’IRPF?

La temuda tornada a l’escola, a la guarderia, o en el seu cas la contractació de personal per a la cura dels nens ocasiona un gran crebant a l’economia de les famílies. L’inici d’aquest nou curs escolar, marcat per la inseguretat, la por i la incertesa, s’afronta, una altra vegada, com un lloc de desemborsament assegurat per a moltes economies familiars: despeses per ajuda domèstica, de guarderia, de llibres de text, de material escolar, d’activitats extraescolars, d’uniformes, etc. Per això, ens preguntem: quines comunitats autònomes contemplen deduccions en l’IRPF per les despeses de custòdia en guarderies o ajudes domèstiques?

La temuda tornada a l’escola, a la guarderia, o en el seu cas la contractació de personal per a la cura dels nens ocasiona un gran crebant a l’economia de les famílies. L’inici d’aquest nou curs escolar, marcat per la inseguretat, la por i la incertesa, s’afronta, una altra vegada, com un lloc de desemborsament assegurat per a moltes economies familiars: despeses per ajuda domèstica, de guarderia, de llibres de text, de material escolar, d’activitats extraescolars, d’uniformes, etc. Per això, ens preguntem: quines comunitats autònomes contemplen deduccions en l’IRPF per les despeses de custòdia en guarderies o ajudes domèstiques?

En el següent esquema, podrà comprovar si en la seva comunitat autònoma es contemplen o no deduccions per les despeses realitzades en 2021 per ajuda domèstica, despeses de guarderia, adquisició de llibres de text, material escolar o per despeses d’estudis.

DEDUCCIONS PER AJUDA DOMÈSTICA O PER DESPESES DE GUARDERIA
Comunitat autònoma Quantitat deduïble Límit
Andalusia Ajuda domèstica. 15% de l’import satisfet a la Seguretat Social corresponent a la cotització anual de l’empleat. 250 €.
Aragó 15% de les quantitats satisfetes per les despeses de custòdia de fills menors de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil. 250 € per cada fill inscrit.

En el període impositiu en el qual el nen compleixi els tres anys, el límit és 125 €.

Astúries 15% de les quantitats satisfetes en concepte de despeses de descendents en centres de 0 a 3 anys, o 30% per a contribuents amb residència habitual en zones rurals en risc de despoblació. 330 € per cada descendent o 660 € en cas de contribuents amb residència habitual en zones rurals en risc de despoblació.
Illes Balears 40% de l’import anual derivat de la prestació a descendents o acollits menors de sis anys de serveis d’escoles infantils o guarderies (0 a 3 anys), servei de custòdia, de menjador i activitats extraescolars en centres educatius (nens de 3 a 6 anys) i de la contractació laboral d’una persona per a cuidar el menor. 600 €.
Canàries 15% de les quantitats satisfetes per les despeses de custòdia en guarderies, de nens menors de tres anys. 400 € per cada nen.
Cantàbria 15% de les quantitats satisfetes en despeses de guarderia dels fills o adoptats menors de tres anys. 300 € per cada nen.
30% en les despeses de guarderia de fills o adoptats menors de tres anys, si l’habitatge habitual del contribuent està situat en una de les zones rurals qualificada de risc de despoblament. 600 € per cada nen.
Castella-la Manxa No n’hi ha
Castella i Lleó Per deixar fills menors de quatre anys a cura d’una persona empleada de llar o en guarderies o centres infantils, per motius de treball, podran optar per deduir:
30% de les quantitats satisfetes en el període impositiu a la persona ocupada de la llar. 322 €.
100% de les despeses satisfetes de preinscripció i de matrícula, així com les despeses d’assistència en horari general i ampliat i les despeses d’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets, en escoles, centres i guarderies infantils de la Comunitat de Castella i Lleó, inscrites en el registre de centres per a la conciliació de la vida familiar i laboral. 1.320 €, límit que es veurà reduït en la quantitat al fet que el contribuent tingués dret, en el seu cas, per la deducció estatal per maternitat. L’import d’aquesta deducció, més l’import, en el seu cas, de la deducció estatal per maternitat, més la quantia de les ajudes públiques percebudes per aquest concepte, no podrà superar l’import total de la despesa efectiva satisfeta per guarderia.
Així mateix, poden deduir-se el 15% de les quantitats satisfetes en el període impositiu a la Seguretat Social per l’empleat de llar. 300 €.
Catalunya No n’hi ha
Extremadura 10% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per deixar a fills menors de fins a catorze anys a cura d’una persona ocupada de la llar o en guarderies, centres d’oci, campaments urbans, centres esportius, ludoteques o similars, per motius de feina. 400 €.
Galícia 30% de les quantitats satisfetes per contribuents que per motius de feina, hagin de deixar els seus fills menors a cura d’una persona empleada de llar o en escoles infantils de 0 a 3 anys. 400 €.

600 € si tenen dos fills o més.

Comunitat de Madrid 20% de les quotes ingressades per cotitzacions per l’empleat de llar per a la cura de fills menors de tres anys, sent del 30% quan siguin titulars de família nombrosa. 400 € o 500 €, per a famílies nombroses.
Regió de Múrcia 20% de les despeses educatives corresponents a l’etapa de Primer Cicle d’Educació Infantil, cursada en centres autoritzats i inscrits en la Conselleria competent en matèria d’educació. 1.000 € per cada fill o descendent.
20% de les quotes ingressades per cotitzacions per contribuents que per raons de conciliació tinguin contractada una persona per atendre o cuidar als seus descendents menors de dotze anys. 400 €.
La Rioja 30% de les despeses en escoles infantils o personal contractat per a la cura de fills de 0 a 3 anys, per a contribuents que fixin la seva residència habitual en petits municipis de La Rioja i la mantinguin a la data de meritació. 600 € per menor.
Deducció de 100 euros mensuals per cada fill de 0 a 3 anys per a aquells contribuents que tinguin la seva residència habitual o que la traslladin a petits municipis de La Rioja.
20% de les despeses en escoles infantils o centres d’educació infantil de qualsevol municipi de La Rioja per cada fill de 0 a 3 anys. 600 € per menor.
Comunitat Valenciana 15% de les despeses de custòdia en guarderies i centres de primer cicle d’educació infantil, de fills o acollits en la modalitat d’acolliment permanent, menors de tres anys. 270 € anuals per cada fill.
DEDUCCIONS PER ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL ESCOLAR O PER DESPESES D’ESTUDIS
Comunitat autònoma Quantitat deduïble Límit
Andalusia No n’hi ha
Aragó Quantitats destinades a l’adquisició de llibres de text per als seus descendents, per a educació primària i educació secundària obligatòria, i quantitats destinades a l’adquisició de “material escolar” per a aquests nivells educatius. – Família nombrosa: 150 € per cada descendent en declaracions conjuntes i 75 € en declaracions individuals.

– No és família nombrosa, en funció de la base imposable total.

En declaracions conjuntes: 100 € per descendent fins a 12.000 €; 50 € per descendent, entre 12.000,01 i 20.000 €; 37,50 € per descendent, entre 20.000,01 i 25.000 €.

En declaracions individuals: 50 € per descendent fins a 6.500 €; 37,50 € per descendent, entre 6.500,01 i 10.000 €, 25 € per descendent, entre 10.000,01 i 12.500 €.

Astúries Quantitats destinades a l’adquisició de llibres de text per als seus descendents, per a educació primària i educació secundària obligatòria, i quantitats destinades a l’adquisició de material escolar per a aquests nivells educatius. – Família nombrosa: 150 € en declaracions conjuntes i 75 € en declaracions individuals.

– No és família nombrosa, en funció de la base imposable total.

En declaracions conjuntes: 100 € per descendent fins a 12.000 €; 75 € per descendent, entre 12.000,01 i 20.000 €; 50 € per descendent, entre 20.000,01 i 25.000 €.

En declaracions individuals: 50 € per descendent fins a 6.500 €; 37,50 € per descendent, entre 6.500,01 i 10.000 €, 25 € per descendent, entre 10.000,01 i 12.500 €.

Illes Balears 100% de les quantitats destinades a l’adquisició de llibres de text editats per al segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de formació professional específica, per cada fill. Declaracions conjuntes:

En funció de l’import de la base imposable total: fins a 10.000 €, 200 € per fill; entre 10.000,01 i 20.000 €, 100 € per fill; entre 20.000,01 i 25.000 €, 75 € per fill.

Declaracions individuals: en funció de l’import de la base imposable total: fins a 6.500 €, 100 € per fill; entre 6.500,01 i 10.000 €, 75 € per fill; entre 10.000,01 i 12.500 €, 50 € per fill.

1.500 euros per cada descendent que cursi, fora de l’illa en la qual es trobi la seva residència habitual, qualsevol estudi que, es consideri educació superior, sent de 1.600 euros quan la base imposable total sigui inferior a 18.000 euros en tributació individual o a 30.000 euros en tributació conjunta. 50% de la quota íntegra autonòmica.
15% dels imports destinats a l’aprenentatge extraescolar d’idiomes estrangers pels fills que cursin estudis d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de formació professional específica. 100 € per fill
Canàries 1.500 € per cada descendent o adoptat solter menor de vint-i-cinc anys, que depengui econòmicament del contribuent i que cursi els estudis d’educació superior fora de l’illa en la qual es trobi la residència habitual del contribuent, sent de 1.600 € per als contribuents la base liquidable dels quals sigui inferior a 33.007,20 €. 40% de la quota íntegra autonòmica de la declaració de l’exercici en què s’iniciï el curs acadèmic.
Quantitats satisfetes en el període impositiu per l’adquisició de material escolar, llibres de text, transport i uniforme escolar, menjadors escolars i reforç educatiu. 100 € pel primer descendent o adoptat i 50 euros addicionals per cadascun dels restants, que donin lloc a l’aplicació del mínim per descendent, i que es trobi escolaritzat en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà.
Cantàbria No n’hi ha
Castella-la Manxa Quantitats destinades a l’adquisició de llibres de text editats per a l’educació primària i secundària.

15% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per l’ensenyament d’idiomes rebut com a activitat extraescolar pels fills o descendents que cursin estudis de primària i secundària.

Declaracions conjuntes:

– No és família nombrosa, en funció de la base imposable total menys el mínim per descendents: fins a 12.000 €, 100 € per fill; entre 12.000,01 i 20.000 €, 50 € per fill; entre 20.000,01 i 25.000 €, 37,5 € per fill.

– Família nombrosa i l’import de la base imposable total menys el mínim per descendents sigui fins a 40.000 €: 150 € per fill.

Declaracions individuals:

– No és família nombrosa, en funció de l’import de la base imposable total menys el mínim per descendents: fins a 6.500 €, 50 € per fill; entre 6.500,01 i 10.000 €, 37,5 € per fill; entre 10.000,01 i 12.500 €, 25 € per fill.

– Família nombrosa i l’import de la base imposable total menys el mínim per descendents sigui fins a 30.000 €: 75 € per fill.

Castella i Lleó No n’hi ha
Catalunya Deducció dels interessos pagats en el període impositiu corresponent als préstecs concedits a través de l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i Recerca per al finançament d’estudis de màster i de doctorat.
Extremadura 15 € per la compra de material escolar
Galícia No n’hi ha
Comunitat de Madrid 15% de les despeses d’escolaritat.

10% de les despeses d’ensenyament d’idiomes.

5% de les despeses d’adquisició de vestuari d’ús exclusiu escolar.

400 € per cada fill o descendent.

Si es practica deducció per despeses d’escolaritat, 900 € per fill o descendent o 1.000 € en els estudis de primer cicle d’educació infantil.

Regió de Múrcia 120 € per cada descendent per l’adquisició de material escolar i llibres de text derivats de l’escolarització dels seus descendents en el segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
La Rioja No n’hi ha
Comunitat Valenciana 100 € per quantitats destinades a l’adquisició de material escolar, per cada fill o menor acollit en la modalitat d’acolliment permanent que, a la data de la meritació de l’impost, es trobi escolaritzat en educació primària, educació secundària obligatòria o en unitats d’educació especial en un centre públic o privat concertat. S’estableixen unes quantitats i límits diferents quan la suma de la base liquidable total estigui compresa entre 23.000 i 40.000 €.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

JDA/SFAI

Consulti els nostres serveis fiscals aquí.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.