Pròrroga dels erto i de les prestacions per cessament d’activitat en els autònoms

Al BOE de 28 de maig, s’ha publicat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, en el qual, entre altres mesures, s’aprova la tan esperada pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d’ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre de 2021, amb l’objecte d’estendre aquesta mesura de protecció social i de l’ocupació que s’ha mostrat transcendental davant la pandèmia.

 

Aquest nou Reial decret llei permet prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat que s’han adoptat des del començament de la crisi sanitària i en els termes que preveu el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i les mesures extraordinàries en matèria de exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses. També prorroga les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació de les persones treballadores recollides en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació i, finalment, prorroga totes aquelles mesures complementàries de protecció necessàries per garantir l’estabilitat en l’ocupació, evitant acomiadaments i destrucció de llocs de treball.

 

Mantindran la seva vigència les mesures extraordinàries recollides en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, relacionades amb extincions i acomiadaments, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda d’ocupació, així com els límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal i l’ús d’hores extraordinàries i noves externalitzacions.

 

 

SECTORS ultraprotegits

Aquests sectors, indicats en la llista de codis CNAE adjunta i la seva cadena de valor, tindran exoneracions diferents en els casos de treballadors en suspensió d’ocupació enfront dels que s’activin en un context de major recuperació que en mesos anteriors. Amb l’objectiu d’incentivar l’activació d’ocupació, en aquesta ocasió s’inclouen unes exoneracions majors per als casos dels treballadors que es reincorporen a l’activitat: de l’95% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i de l’85% per a les que tenen 50 o més en els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

 

Quan es mantingui als treballadors suspesos, hi haurà una exoneració de l’85% al ​​juny, juliol i agost i de l’70% al setembre si l’empresa té menys de 50 treballadores. En el cas de comptar amb 50 treballadors o més, les exoneracions seran del 75% al ​​juny, juliol i agost i de l’60% al setembre.

 

En aquesta llista s’inclouen tres nous sectors (1419 -Confecció d’altres peces de vestir i accessoris -, 4637 -Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies- i 7420 Activitats de fotografia-). I surten cinc (1811 -Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes-, 2670 -Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic-, 4741 -Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats-, 5122 -Transport espacial- i 7734 – Lloguer de mitjans de navegació-).

 

  EXONERACIONS
  JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE
ERTO CNAE

Treballadors Actius

95% 95% 95% 95%
ERTO CNAE

Treballadors Inactius

85% 85% 85% 70%

Les exoneracions aplicables en empreses de 50 o més treballadors seran 10 punts menys.

 

LIMITACIÓ I IMPEDIMENT

 

Per la seva banda, els ERTO per limitació de la seva activitat es veuran prorrogats amb un nou esquema de exoneracions: si l’empresa té menys de 50 treballadors, serà de l’85% al ​​juny i juliol, i del 75% a l’agost i setembre. Si l’empresa té 50 treballadors o més, l’exempció serà del 75% al ​​juny i juliol i de l’65% a l’agost i setembre.

D’altra banda, les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en els propers quatre mesos en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un ERTO d’impediment.

Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 30 de setembre 2021, que serà de el 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament si tenen menys de 50 treballadors i de l’90% si tenen 50 treballadors o més.

 

  EXONERACIONS
  JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE
ERTO Limitació 85% 85% 75% 75%
ERTO Impediment 100% 100% 100% 100%

Les exoneracions aplicables en empreses de 50 o més treballadors seran 10 punts menys.

 

 

PRÒRROGA DE LES AJUDES ALS AUTÒNOMS

A més, s’inclou la pròrroga fins al 30 de setembre de el conjunt de prestacions posades en marxa al març de 2020 per pal·liar la situació dels autònoms com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i donar suport al desenvolupament de la seva activitat.

La principal novetat és que s’inclouen exoneracions de les quotes a les Seguretat Social per a tots els treballadors per compte propi que han estat protegits en el període anterior durant els propers quatre mesos. Aquestes exoneracions, que busquen donar suport a la reactivació de l’activitat dels que han vist el seu negoci afectat recentment, seran així: al juny de l’90%, al juliol de l’75%, a l’agost de l’50% i al setembre de l’25%. 

 

PRESTACIONS

Igualment, es mantenen les prestacions extraordinàries vigents per als que no poden desenvolupar la seva activitat amb normalitat.

En primer lloc, continua la prestació extraordinària per suspensió d’activitat, dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID 19. La quantia de la prestació s’eleva a el 70% de la base mínima de cotització. A més, l’autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, tot i que aquest període li comptarà com a cotitzat i, si escau, serà compatible amb ingressos de la feina per compte d’altri fins a 1,25 vegades el SMI.

En segon lloc, es manté la prestació compatible amb l’activitat per a aquells treballadors que, reunint el requisit de carència per accedir a la prestació ordinària de cessament d’activitat, compleixen dues exigències addicionals: una, que la seva facturació del segon i tercer trimestre 2021 caigui el 50%, davant el segon i tercer trimestre de 2019; i dues, no haver obtingut durant el segon i tercer trimestre 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros (1,2 vegades el SMI).

Tercer, els que no compleixin els requisits per accedir a aquesta prestació ni al cessament ordinari, podran sol·licitar una prestació extraordinària. La quantia de la prestació és de l’50% de la base mínima de cotització i igualment està exonerat d’abonar les quotes i computa com a cotitzat. Els requisits són acreditar una caiguda d’ingressos de l’50% (els ingressos del segon i tercer trimestre del 2021 han de ser inferiors als del primer trimestre del 2020) i no tenir uns rendiments nets computables en aquests sis mesos de 2021 superiors a 6.650 euros ( equivalent a l’SMI acumulat entre el segon i tercer trimestre de 2021).

Finalment, també es manté, adaptant el període de referència que s’amplia a set mesos, la prestació per a autònoms de temporada, que és de l’70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el segon i tercer trimestre de 2021 (equivalent a l’SMI acumulat en dos trimestres).

 

GARANTIES DELS ERTO

El sistema de ERTO vigent a partir de l’1 de juny manté les característiques de flexibilitat de el model anterior i s’ajusta al cicle d’activitat de el teixit productiu d’acord amb l’evolució de la pandèmia. Les condicions de certa incertesa i el restabliment de l’activitat empresarial exigeixen mantenir les mesures excepcionals previstes en les diferents normes adoptades des del començament de la crisi sanitària, tot això sense perjudici de la previsible i progressiva normalització de la situació sanitària.

 

Per aquest motiu, s’ha acordat mantenir les mesures excepcionals previstes en les diferents normes adoptades des del començament de la crisi sanitària, entre les quals destaquem les següents:

  1. Salvaguarda l’ocupació: Serà d’aplicació d’acord amb la normativa anterior (art. 5 RDL 30/2020), en relació amb els períodes anteriors i d’acord amb els beneficis de la nova norma.
  2. Es mantenen les limitacions fins al pròxim 30 de setembre relacionades amb hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions regulades per la normativa precedent (art. 7 RDL 30/2020). També són aplicables als nous expedients.
  3. Segueixen sense poder-se considerar com a causes justificatives de l’extinció de el contracte ni de l’acomiadament, la força major i les causes ETOP que condueixen a un ERTO. Es manté la interrupció dels contractes temporals que romandran vigents fins al 30 de setembre.
  4. Es mantenen fins al 30 de setembre:
  5. a) El reconeixement a les persones treballadores en ERTO de la prestació contributiva d’atur, encara que no tinguin període mínim de cotització.
  6. b) L’extensió de la protecció als socis treballadors de societats laborals i de cooperatives de treball associat.

c)Les garanties del col·lectiu de treballadors fixos discontinus (les empreses han de procedir a la incorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida de les persones treballadores, en cas que no puguin desenvolupar la seva activitat en el període de crida, es disposa la seva afectació pels ERTO vigents a data d’entrada en vigor de la nova norma o autoritzats amb posterioritat).

 

  1. d) Les garanties per a persones treballadores incloses en determinats ERTO sense ser beneficiàries d’atur (situació assimilada a l’alta).

 

  1. e) La compatibilitat de les prestacions per desocupació amb el treball a temps parcial en certs supòsits; respecte del còmput de l’anomenat «comptador a zero», continuarà vigent en els termes de l’art. 8.7 RDL 30/2020.

 

  1. f) Els professionals de les arts en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes que preveu l’article 2 de el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-2019, podran continuar percebent fins al 30 de setembre de 2021.

 

 

Pla MECUIDA

Per tal de que les persones treballadores assalariades puguin seguir adaptant la seva jornada laboral o sol·licitar una reducció de jornada, es prorroga el Pla MECUIDA fins al pròxim 30 de setembre, el que els permetrà reduir la jornada fins al 100%, en les situacions previstes en l’article 37.6 ET, si acrediten necessitats de conciliació i cura derivades de la crisi com és la cura a persones dependents. Aquesta reducció s’ha de comunicar a l’empresa amb 24 hores d’antelació, amb la suficient justificació raonable i proporcionada en relació amb la situació de l’empresa.

 

Si la persona treballadora ja gaudís d’aquest dret o d’algun altre dret de conciliació, pot renunciar temporalment a ell o té dret que es modifiquin els termes de la seva gaudi sempre que concorrin les circumstàncies excepcionals, tornant a la situació anterior un cop acabi la crisi.

S’haurà d’evitar sancions per falta d’assistència de la persona treballadora a la feina davant la necessitat d’atendre la cura de persones al seu càrrec, configurant les garanties necessàries perquè les persones que estan aquesta situació, no es vegin afectades negativament en l’àmbit laboral, establint alternatives com és el dret d’adaptació, davant de l’absència durant tota la jornada.

 

BONIFICACIÓ CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB CAPACITAT INTEL·LECTUAL LÍMIT

Els ocupadors que contractin per temps indefinit persones amb capacitat intel·lectual límit tindran dret, des de la data de celebració de l’contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social o, si s’escau, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 125 euros / mes (1.500 euros / any) durant quatre anys.

Es consideraran persones amb capacitat intel·lectual límit aquelles que el Govern determini per reglament.

 

CODIS DE LA CLASSIFICACIÓ NACIONAL D’ACTIVITATS. ECONÒMIQUES -CNAE-09- D’EMPRESES ULTRAPROTEGIDAS

 

710 Extracció de minerals de ferro
1419 Confecció d’altres peces de vestir i accessoris
1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques
1820 Reproducció de suports enregistrats
2051 Fabricació d’explosius
2441 Producció de metalls preciosos
3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars
3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells
4634 Comerç a l’engròs de begudes
4637 Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
4932 Transport per taxi
4939 tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5010 Transport marítim de passatgers (2)
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors (2)
5110 Transport aeri de passatgers
5223 Activitats annexes al transport aeri
5510 Hotels i allotjaments similars
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes
5590 altres allotjaments
5610 Restaurants i establiments de menjars
5630 Establiments de begudes
5813 Edició de periòdics
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica
7420 Activitats de fotografia
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos
7729 Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri
7911 Activitats de les agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina
8230 Organització de convencions i fires de mostres
9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9004 Gestió de sales d’espectacles
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
9200 Activitats de jocs d’atzar i apostes
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics
9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment
9601 Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell
9604 Activitats de manteniment físic

 

JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.