Noves mesures socials per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural

Al BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat el Reial decret llei 32/2020 que entre altres mesures, estableix un nou subsidi especial per desocupació, s’amplia l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes, s’estableix un subsidi excepcional per desocupació per al personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, i s’habilita l’accés a la prestació contributiva per desocupació i fins al 31 de gener de 2021, a professionals taurins. A més es regula la suspensió temporal del requisit d’acreditació de la cerca activa d’ocupació per a accedir al programa de renda activa d’inserció i es determina la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus.

L’informem que al BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat el Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembrepel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural, amb el qual s’adopten mesures importants per a la millora i adaptació del marc de protecció als treballadors afectats pels efectes econòmics de la crisi sanitària, que va entrar en vigor el dia 5 de novembre de 2020.

En concret, es crea un nou subsidi especial per desocupació, s’amplia l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes, s’estableix un subsidi excepcional per desocupació per al personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, i s’habilita, també de manera extraordinària, l’accés a la prestació contributiva per desocupació i fins al 31 de gener de 2021, a professionals taurins que ho sol·licitin. A més, es regula la suspensió temporal del requisit d’acreditació de la cerca activa d’ocupació per accedir al programa de renda activa d’inserció i es determina la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus.

 1. Subsidi especial per desocupació

S’estableix un subsidi especial per desocupació, de naturalesa extraordinària i quantia de 430 euros (el 2020), durant 90 dies, per a les persones que entre el 14 de març i el 30 de juny passats van esgotar la prestació, subsidi o ajuda de les que s’haguessin beneficiat dins de l’acció protectora per desocupació, sense necessitat de complir el termini d’espera d’1 mes ni acreditar la falta de rendes ni l’existència de responsabilitats familiars. 

Els beneficiaris seran aquells qui, en la data de la sol·licitud, compleixin els següents requisits:

 1. Haver extingit per esgotament, entre el 14 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament, alguna de les següents prestacions:
 • La prestació per desocupació, de nivell contributiu (capítol II del títol III de la Llei General de la Seguretat Social -LGSS-).
 • El subsidi per desocupació, sigui quina sigui la modalitat (capítol III del títol III de la LGSS).
 • El subsidi extraordinari per desocupació (disposició addicional 27a LGSS).
 • Els ajuts econòmics vinculats al Programa de renda activa d’inserció (RAI -RD 1369/2006, de 24 de novembre-).
 1. Estar en desocupació total i inscrita com a demandant d’ocupació en el servei públic d’ocupació (SEPE).
 2. No tenir dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial o a qualsevol dels ajuts o prestacions enumerats en l’apartat 1 anterior.

Cal tenir en compte que els qui estiguessin complint el mes d’espera d’accés al subsidi per esgotament de la prestació contributiva podran accedir al subsidi que ens ocupa i posteriorment, de manera extemporània, al subsidi d’esgotament, aplicant-se en aquest moment les regles de consum de dies.

 1. No ser beneficiaris de renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajut anàleg concedit per qualsevol administració pública.
 2. En cas d’haver treballat per compte d’altri després de l’extinció de l’últim dret reconegut, haver cessat en aquest treball amb situació legal de desocupació.
 3. No tenir complerta l’edat que s’exigeixi per accedir a la pensió de jubilació, en les seves modalitats contributiva o no contributiva.

Termini de presentació de la sol·licitud: del 6 al 30 de novembre de 2020 inclusivament. La presentació de la sol·licitud implicarà la subscripció del compromís d’activitat i fer-ho fora d’aquest termini implicarà la seva denegació.

El dret al subsidi, que naixerà l’endemà de la sol·licitud, tindrà una durada de 90 dies, sense possibilitat de percebre’l en més d’una ocasió, i la quantia a percebre serà l’equivalent al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual vigent a cada moment (per a 2020: 537,84 € x 80% = 430 €/mes).

 1. Ampliació de l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes

Amb caràcter excepcional, els artistes en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes previstos en l’article 2 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019, les podran continuar percebent fins al 31 de gener de 2021.

La prestació serà incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

Un cop reconegut el dret a la percepció de la prestació, se suspendrà mentre el titular del dret faci una feina per compte propi o per compte d’altri. La suspensió d’aquest dret suposarà la interrupció de l’abonament de la prestació, que es reprendrà un cop finalitzada la feina, pel temps que resti del període de percepció que correspongui i com a màxim fins al 31 de gener de 2021.

 1. Subsidi per desocupació excepcional per a personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura

Podrà percebre un subsidi per desocupació el personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura que hagi prestat serveis per compte d’altri per a la realització d’un esdeveniment, una obra o espectacle públic en qualsevol suport o mitjà de difusió, i que compleixin els següents requisits:

 1. a) En la data de la sol·licitud del subsidi excepcional estar inscrits com a demandants d’ocupació en els serveis públics d’ocupació, i subscriure el compromís d’activitat.
 2. b) No estar treballant per compte propi o per compte d’altri a jornada completa en la data de la sol·licitud del subsidi ni en la de naixement del dret.
 3. c) Haver cessat en l’última feina en un contracte temporal per compte d’altri amb situació legal de desocupació, sense estar treballant per compte propi en la data del cessament.
 4. d) No complir els requisits per accedir a les prestacions per desocupació ni a la prestació per cessament d’activitat previstes en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, ni haver estat beneficiaris d’alguna de les mesures extraordinàries de protecció per desocupació aprovades com a conseqüència de la situació de crisi sanitària derivada de la COVID-19.
 5. e) Acreditar, des del 1 d’agost de 2019 fins al 5 de novembre de 2020, un període d’ocupació cotitzada en el règim general de la Seguretat Social d’almenys 35 dies, que no hagi estat computat per al reconeixement d’un dret anterior, i durant el qual s’hagi treballat per compte d’altri com a personal tècnic o auxiliar per a empreses del sector de la cultura incloses en alguna de les activitats previstes en els codis CNAE 5912 (activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió), 5915 (activitats de producció cinematogràfica i de vídeo), 5916 (activitats de produccions de programes de televisió), 5920 (activitats d’enregistrament de so i edició musical), o entre el 9001 i el 9004 (arts escèniques; activitats auxiliars a les arts escèniques; creació artística i literària i gestió de sales d’espectacles).

Acreditació del cessament en la prestació de serveis. Supòsits:

 • Certificat d’empresa remès per l’empresa. L’empresa o empreses del sector cultural en les quals el treballador hagi cessat hauran de remetre a l’entitat gestora el certificat d’empresa si no ho haguessin fet amb anterioritat, a través de Certific@2.
 • Certificat d’empresa presentat pel treballador. Quan, pel temps transcorregut des del cessament, l’empresa no estigués en condicions de presentar el certificat indicat en el punt anterior, el treballador haurà d’aportar certificació de l’empresa que acrediti haver treballat per compte d’altri com a personal tècnic o auxiliar en el sector de la cultura per a la realització d’un esdeveniment, una obra o espectacle públic.
 • Declaració responsable. Si l’anterior no fos possible per desaparició o negativa de l’empresa, serà suficient una declaració responsable on faci constar que l’activitat realitzada en l’empresa encaixa en el sector per al qual està previst aquest subsidi.

Termini de presentació de la sol·licitud: 15 dies a partir del 6 de novembre de 2020.

El subsidi:

 • naixerà, si se sol·licita en el termini indicat anteriorment, a partir del 6 de novembre de 2020, i s’exigirà per a això que es compleixin els requisits enunciats, excepte la inscripció com a demandant d’ocupació, el 5 de novembre de 2020 (moment d’entrada en vigor del RDL 32/2020);
 • tindrà una durada de 3 mesos, i no es podrà percebre en més d’una ocasió;
 • ascendirà en la seva quantia al 80% de l’IPREM mensual vigent (com s’ha vist, 430 €/mes el 2020), amb independència que els dies treballats per compte d’altri en el sector cultural ho hagin estat a jornada completa o a temps parcial;
 • serà incompatible amb la realització d’una feina per compte propi o per compte d’altri a jornada completa, i per tant, es podrà compatibilitzar amb una feina per compte d’altri a temps parcial, i en aquest cas, es deduirà de la seva quantia la part proporcional al temps treballat.

A la incompatibilitat assenyalada se li afegeixen els casos en què s’estigui percebent qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

 1. Accés extraordinari a la prestació per desocupació de professionals taurins

Els professionals taurins que figuressin en el cens d’actius a 31 de desembre de 2019 veuran reconegut l’accés extraordinari a la prestació contributiva per desocupació.

La prestació no serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d’activitats per compte propi o per compte d’altri. També és incompatible amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

Un cop reconegut el dret a la percepció de la prestació, se suspendrà mentre el titular del dret faci una feina per compte propi o per compte d’altri. La suspensió d’aquest dret suposarà la interrupció de l’abonament de la prestació, que es reprendrà una vegada finalitzada la feina, pel temps que resti del període de percepció que correspongui.

El dret naixerà a partir del dia 6 de novembre de 2020, sempre que se sol·liciti en el termini dels 15 dies següents a aquesta data. Sol·licitat fora d’aquest termini, el dret naixerà a partir de l’endemà de la sol·licitud.

El dret a la prestació per desocupació quedarà extingit el dia 31 de gener de 2021, amb independència dels dies de dret que fins a aquesta data s’hagin consumit.

Es calcularà prenent com a base reguladora la base mínima de cotització per contingències comunes del grup 7 del règim general (per a 2020: 1.050 €/mes).

 1. Suspensió temporal del requisit d’acreditació de cerca activa d’ocupació en l’accés al programa de renda activa d’inserció i al subsidi extraordinari per desocupació

Fins al 31 de gener de 2021 queda suspès el requisit d’acreditació de cerca activa d’ocupació en l’accés al programa de renda activa d’inserció i al subsidi extraordinari per desocupació, de manera que per a ser beneficiari del programa de renda activa d’inserció o del subsidi extraordinari per desocupació, no s’exigirà als seus sol·licitants que acreditin haver realitzat prèviament accions de cerca activa d’ocupació.

 1. Determinació de la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus

En la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus s’entendran com treballats els períodes en els quals hagin estat beneficiaris de qualsevol de les mesures previstes en l’article 25.6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

 1. Règim aplicable a les sol·licituds de prestacions per desocupació que, a 5 de novembre de 2020, ja haguessin estat formulades o resoltes favorablement a l’empara de l’article 2 del Reial decret llei 17/2020

Les sol·licituds de prestacions per desocupació formulades a l’empara del que es disposa en l’article 2 del Reial decret llei 17/2020 que a 5 de novembre de 2020:

 • Es trobin pendents de resolució, es resoldran d’acord amb el que s’estableix en el RDL 32/2020.
 • Ja haguessin estat resoltes favorablement, sense que s’hagués esgotat la prestació, es reconeixerà d’ofici l’ampliació de la seva durada fins al 31 de gener de 2021.
 • Haguessin esgotat la prestació reconeguda a la seva empara, podran presentar una nova sol·licitud perquè se’ls reconegui de nou pel període que finalitza el 31 de gener de 2021.
 1. Tramitació dels ERTO per impediment o limitacions d’activitat

Per a agilitar la tramitació dels ERTO per impediment o limitacions d’activitat, s’estableix que la sol·licitud de l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per part de l’autoritat laboral serà potestativa.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.