Noves mesures complementàries en matèria d’ocupació i Seguretat Social

Al B.O.E. de 27 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries, entre altres, en matèria d’ocupació i Seguretat Social per pal·liar els efectes de la COVID-19. Detallem les noves mesures que han entrat en vigor l’endemà de la publicació.

 

Mesures de flexibilització de l’ocupació agrària

Queden prorrogades fins al 30 de setembre de 2020 les mesures extraordinàries per promoure l’ocupació temporal agrari, previstes en el Reial decret llei de el passat 7 d’abril, que establia la seva vigència fins al 30 de juny.

En relació als joves estrangers en situació regular amb autorització de residència no lucrativa que es van acollir a el Reial decret llei 13/2020, s’estableix que després de la finalització de la vigència del seu permís de treball actual, se’ls permeti accedir a una autorització de residència i treball que tindrà una vigència de dos anys, renovable per altres dos, i serà vàlida en tot el territori nacional i sense límits sectorials o d’activitat, tot això sense perjudici que, per a l’accés a la residència de llarga durada, es tindran en compte tots els períodes de residència, legal i continuada, amb aquesta o altres autoritzacions de què hagi estat titular.

Reconeixement d’accident laboral

Les prestacions de Seguretat Social que causi el personal que presta serveis en centres sanitaris o sociosanitaris, quan hi hagi contret la COVID-19 es consideren derives d’accident de treball. Aquesta mesura s’aplicarà als contagis per COVID-19 produïts fins al mes següent a la finalització de l’estat d’alarma. En els casos de mort, s’entén també que la causa és accident de treball, sempre que es produeixi en els cinc anys següents al contagi.

L’assistència sanitària prestada als treballadors sanitaris, abans de l’entrada d’en vigor d’aquest RDL, que s’hagi vingut considerant com a derivada de contingència comuna, mantindrà aquesta qualificació. No obstant això, un cop reconeguda la contingència professional de la prestació l’assistència sanitària, derivada de la recaiguda com a conseqüència del contagi de la COVID-19 durant l’estat d’alarma, tindrà la naturalesa de contingència professional.

Prestacions per desocupació en el sector cultural 

Amb l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei ja no caldrà que els artistes acreditin la seva situació de manca d’activitat derivada de la COVID-19. Per calcular els dies d’activitat que genera el dret a la prestació, es computarà de el 14 de març de 2019 a el 14 de març de 2020, considerant aquesta data com la de situació legal de desocupació i sense necessitat d’aportar documentació. Igualment, i per tal de garantir i facilitar l’accés immediat a la prestació, s’elimina el requisit de trobar-se en el període d’inactivitat voluntària, suprimint el cost que això suposaria per al treballador. A més, s’estableix el reconeixement en una única vegada d’aquesta prestació i la seva possible suspensió en el cas que es realitzi un treball per compte propi o aliè, suspensió que es reprendrà pel temps que resti, un cop finalitzat aquest treball. En el cas que les sol·licituds ja haguessin estat denegades a 28 de maig, els interessats podran tornar a presentar-les. Aixecament de la suspensió de terminis en l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS). Amb la derogació de la disposició addicional 2a RDL 15/2020, a partir d’l’1 de juny, tornen a comptar els terminis en les actuacions de la ITSS.

Fons de Garantia Salarial (FOGASA) 

En els expedients en què es comprovi la procedència dels salaris i indemnitzacions reclamats, FOGASA haurà de dictar resolució en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud i en els posteriors 10 dies s’han de notificar a la persona interessada. Transcorregut aquest termini sense que hagi recaigut resolució expressa, el sol·licitant podrà entendre estimada per silenci administratiu la sol·licitud de reconeixement de les obligacions amb càrrec a FOGASA. A més, podrà sol·licitar un certificat acreditatiu del silenci produït, en el qual s’inclouran les obligacions amb càrrec a Fons que s’han d’entendre reconegudes.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat 

Es modifica l’art. 17.4 RDL 8/2020, afegint el següent paràgraf: «Les cotitzacions per què no hi hagi obligació de cotitzar seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social en el cas de l’aportació per contingències comunes, de les mútues col·laboradores o, si cas, entitat gestora corresponent, en el cas de l’aportació per contingències professionals i cessament de l’activitat, i amb càrrec als pressupostos de les entitats corresponents en el cas de la resta d’aportacions »(disp. final 8a.1). Les mútues seguiran pagant la prestació de cessament d’activitat fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, és a dir, fins al 30 de juny, llevat que es realitzen posteriors pròrrogues.

Cotització en els ERTES per força major 

Es necessita que no és possible aplicar les exoneracions de quotes a la Seguretat Social aplicables als ERTES per força major, si no es compleix el requisit de subministrar per mitjans electrònics les dades relatives a inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, així com els referits a la cotització i recaptació.

 

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.