Modificacions tributàries reglamentàries

S’ha publicat al BOE el Reial Decret 366/2021, de 25 de maig, pel qual es desenvolupa el procediment de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’Impost sobre les Transaccions Financeres i es modifiquen altres normes tributàries.

Tot seguit fem un resum de les modificacions introduïdes:

 

  1. Procediment de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’Impost sobre les Transaccions Financeres

S’estableix un procediment de presentació i ingrés d’autoliquidacions a través d’un dipositari central de valors establert en territori espanyol, distingint els diferents supòsits en què resulta aplicable tal procediment i detallant la canalització de la informació i de l’import del deute tributari des el subjecte passiu fins a l’Administració Tributària.

 

Es tracta d’un procediment innovador en el nostre ordenament tributari, mitjançant el qual el dipositari central de valors presentarà en nom i per compte del subjecte passiu una autoliquidació per cada subjecte passiu i ingressarà l’import del deute tributari corresponent.

Es preveu, amb caràcter general, la canalització de l’import de l’impost a pagar i de les dades que han de constar a l’autoliquidació a través dels subjectes que participen en la liquidació i registre de l’adquisició de les accions que dóna lloc a la meritació de l’impost.

Aquest procediment serà obligatori per a aquells casos en què el subjecte passiu tingui una relació directa amb el dipositari central de valors o amb alguna de les seves entitats participants, per considerar-se que aquesta relació de proximitat permet la possibilitat d’utilitzar aquesta via. Per la resta de supòsits, la presentació i ingrés a través d’un dipositari central de valors es configura com a optativa per al subjecte passiu.

Si el subjecte passiu es acollís a alguna de les opcions o concorregués el supòsit de presentació obligatòria a través de el dipositari central de valors, haurà d’utilitzar aquesta mateixa via per declarar i ingressar l’impost per totes les adquisicions subjectes corresponents a el mateix període.

Es preveu presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost pel propi subjecte passiu quan no procedeixi efectuar-se per un dipositari central de valors establert en territori espanyol.

Es preveu la possibilitat que, a l’efecte de la liquidació de l’impost, el subjecte passiu pugui optar per utilitzar la data teòrica de liquidació, que serà, en el cas d’operacions efectuades en centres de negociació, el segon dia hàbil posterior a la data d’execució de la transacció, sense tenir en compte les eventualitats que puguin retardar la data efectiva de la liquidació.

S’estableix que l’Administració Tributària publicarà, amb efectes merament informatius, la llista de societats les accions se sotmeten a gravamen a partir de la relació de societats comunicada per la Societat de Borses.

S’estableix que la presentació i ingrés de les primeres autoliquidacions de l’impost, les corresponents a gener, febrer, març i abril de 2021, s’efectuarà en el termini previst per a la presentació i ingrés de l’autoliquidació corresponent a el mes de maig de 2021.

 

  1. Impost sobre el Valor Afegit

S’estableix una modificació perquè els subjectes passius que subscriuen acords de vendes de béns en consigna acollits al Subministrament Immediat d’Informació puguin complir amb l’obligació de portar el nou apartat de el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries que preveu l’article 66.3 del Reglament a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de l’endemà de la publicació d’aquest reial decret en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

 

  1. Altres modificacions:
  • Es torna a aprovar l’article 53 ter de el Reial Decret 1065/2007 relatiu a l’obligació d’informació sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, la redacció anterior va ser anul·lada pel Tribunal Suprem per qüestions de procediment en la seva aprovació.
  • En relació amb l’obligació d’identificar la residència fiscal de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinades comptes financers i d’informar sobre les mateixes en l’àmbit de l’assistència mútua, s’introdueix un nou paràgraf a l’article 4 per mantenir l’obligació de presentar la declaració informativa, tot i que no hi hagi informació concreta de comunicar, per facilitar el control de l’acompliment de l’obligació de presentar l’esmentada declaració informativa.

JDA SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.