Modificació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

El Tribunal Constitucional des de 2017, en diverses sentències, ha declarat la inconstitucionalitat de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) quant a la forma de càlcul de la base imposable del mateix. Primerament, per no correspondre’n l’exigibilitat quan no hi ha hagut increment de valor des de la seva adquisició, així com situacions en què la quota a pagar per aquest impost és superior a l’increment de valor realment obtingut. I més recentment, a Sentència 182/2021 de 26 d’octubre, ha declarat la inconstitucionalitat dels articles de la Llei que determinen la base imposable de l’impost.

Per això, i atesa la impossibilitat de les diferents administracions locals de liquidar, comprovar, recaptar i revisar l’impost, el passat 9 de novembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 26/2021, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua).

Les modificacions introduïdes pel Reial decret llei són:

  • S’afegeix l’apartat 5 a l’article 104 de la Llei (naturalesa i fet imposable de l’impost, supòsits de no subjecció), establint que no es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys on es constati que no hi ha increment de valor per diferència entre el valor de transmissió i d’adquisició, havent de provar aquest fet aportant còpia dels títols que el documenten.

Com a valor de transmissió i adquisició es prendrà el més gran de: el que consti als títols que documenten l’operació o el comprovat, si escau, per l’Administració Tributària.

Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu, donació o herència, es té en consideració el més gran de: el valor declarat a l’impost sobre successions i donacions o el comprovat, si s’escau, per l’Administració tributària.

  • Es modifica l’article 107 de la Llei (base imposable), determinant dues formes de càlcul de LA BASE IMPOSABLE, a instància del subjecte passiu.

 

Mètode A (valor cadastral): la base imposable es calcula multiplicant el valor del terreny en el moment de la meritació, pel coeficient que correspongui al període de generació.

El valor del terreny en el moment de la meritació serà el determinat als efectes de l’IBI, és a dir, valor cadastral. Això no obstant, els ajuntaments podran establir en Ordenança Fiscal coeficients correctors.

El coeficient del període de generació serà en funció del nombre d’anys en què s’ha ostentat la titularitat aprovat per cada Ajuntament, i no pot excedir els establerts a la taula següent:

 

Periode de generació Coeficient
Inferior a 1 any 0,14
1 any 0,13
2 anys 0,15
3 anys 0,16
4 anys 0,17
5 anys 0,17
6 anys 0,16
7 anys 0,12
8 anys 0,10
9 anys 0,09
10 anys 0,08
11 anys 0,08
12 anys 0,08
13 anys 0,08
14 anys 0,10
15 anys 0,12
16 anys 0,16
17 anys 0,20
18 anys 0,26
19 anys 0,36
Igual o superior a 20 anys 0,45

 

Mètode B (valor transmissió – valor adquisició): quan es constati que l’increment de valor (valor de transmissió menys valor d’adquisició) és inferior al càlcul de la base imposable pel mètode A, el subjecte passiu podrà optar per prendre com a base imposable limport del dit increment de valor.

Posem dos exemples:

Exemple 1:

El 2007 es va adquirir un immoble per valor de 215.000€ i es transmet el 2021 per valor de 230.000€.

El valor cadastral total de l’immoble del 2021 és de 120.000 €, i el valor cadastral del sòl és de 72.000 € i de la construcció de 48.000 €.

El tipus impositiu fixat és del 30%.

 

Mètode A (valors cadastrals):

Valor cadastral terra: 72.000€

Anys de generació (en propietat): 14 anys

Coeficient de període de generació: 0,10

Base imposable: 72.000 € * 0,10 = 7.200 €

Import a pagar de plusvàlua: 7.200€ * tipus impositiu (30%) = 2.160€

 

Mètode B (valor transmissió – valor adquisició):

El valor cadastral del sòl suposa un 60% sobre el valor cadastral total.

L’increment de valor: 230.000 € – 215.000 € = 15.000 €

Base imposable: 15.000 € * 60% = 9.000 €

Import a pagar de plusvàlua: 9.000 € * tipus impositiu (30%) = 2.700 €

 

Exemple 2:

El 2007 es va adquirir un immoble per valor de 215.000€ i es transmet el 2021 per valor de 220.000€. El valor cadastral total de l’immoble del 2021 és de 120.000 €, i el valor cadastral del sòl és de 72.000 € i de la construcció de 48.000 €. Tipus impositiu fixat és el 30%.

 

Mètode A (valors cadastrals):

Valor cadastral terra: 72.000€

Anys de generació (en propietat): 14 anys

Coeficient de període de generació: 0,10

Base imposable: 72.000 € * 0,10 = 7.200 €

Import a pagar de plusvàlua: 7.200€ * tipus impositiu (30%) = 2.160€

 

Mètode B (valor transmissió – valor adquisició):

El valor cadastral del sòl suposa un 60% sobre el valor cadastral total.

L’increment de valor: 220.000 € – 215.000 € = 5.000 €

Base imposable: 5.000 € * 60% = 3.000 €

Import a pagar de plusvàlua: 3.000 € * tipus impositiu (30%) = 900 €

 

Mariela Asensio

Àrea Fiscal JDA/SFAI

 

Consulteu els nostres serveis fiscals aquíDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.