Mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

La Llei 2/2021, de 29 de març (BOE de 30 de març), adopta un conjunt de mesures de prevenció, contenció i coordinació, amb l’objecte de seguir fent front i controlant la crisi sanitària per COVID-19 un cop expiri la vigència de l’estat d’alarma i decaiguin les mesures derivades de la seva adopció.

Les mesures, que es resumeixen a continuació, s’aplicaran en tot el territori nacional un cop finalitzada la pròrroga de l’estat d’alarma que expira el pròxim 8 de maig i fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària. També s’introdueixen una sèrie de modificacions puntuals de la legislació sanitària de manera que es garanteixi a futur l’articulació d’una resposta eficaç i coordinada de les autoritats sanitàries davant aquest tipus de crisi.

 

MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE

Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l’ús de mascaretes a la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o que es trobin oberts a el públic, així com en els transports. Aquesta obligació no és exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

 

Al centre de treball, sense perjudici de l’acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que sigui aplicable, s’haurà de:

– Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.

– Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

– Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre les persones treballadores. Quan no sigui possible, s’han de proporcionar equips de protecció adequats a el nivell de risc.

– Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones (treballadors / es, clientela o usuaris / es) en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

– Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

 

Es manté l’obligació de no acudir a centre de treball quan es presentin símptomes compatibles amb COVID-19, s’estigui en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per aquesta malaltia o en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19.

Si una persona treballadora que comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, si s’escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

 

MESURES EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Els operadors de transport aeri i terrestre interprovincials amb número d’assentament pre-assignat han de conservar, a disposició de les autoritats de salut pública, la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de quatre setmanes, amb la finalitat de realitzar la traçabilitat dels contactes.

S’habilita el titular de la Direcció General de la Marina Mercant per ordenar, a proposta de el Ministeri de Sanitat, l’adopció de mesures sanitàries per al control de vaixells, inclosos els de tipus creuer, que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües de la mar territorial a fi d’entrar en ports espanyols.

 

MESURES RELATIVES A MEDICAMENTS, PRODUCTES SANITARIS I PRODUCTES NECESSARIS PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT

Els fabricants i els titulars d’autoritzacions de comercialització han d’informar sobre l’estoc disponible, la quantitat subministrada en l’última setmana i la previsió d’alliberament i recepció de lots, incloent les dates i quantitats estimades. També han d’establir les mesures necessàries i habilitar els protocols que permetin garantir l’abastament als centres i serveis sanitaris.

Pel que fa als productes sanitaris i als biocides, s’incorporen les mesures imprescindibles per a garantir la fabricació i posada a disposició de màscares quirúrgiques, bates quirúrgiques, solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans i antisèptics de pell sana a un ritme adequat per atendre el considerable volum de demanda existent.

 

MESURES PER A LA DETECCIÓ PRECOÇ DE LA MALALTIA I EL CONTROL DE LES FONTS D’INFECCIÓ

Es dóna continuïtat a una sèrie d’obligacions de recollida, tractament i remissió d’informació de les dades de rellevància epidemiològica i sanitària que siguin pertinents, salvaguardant els drets de protecció de dades personals, així com a el sistema establert per a la recollida i tramesa d’informació amb el resultat de proves diagnòstiques COVID-19 mitjançant PCR o altres proves de diagnòstic de COVID-19 realitzades pels laboratoris, públics i privats, així com pels centres, serveis i establiments sanitaris que realitzin aquestes proves a Espanya, com a complement a sistema de vigilància individualitzada dels casos d’COVID-19.

 

MESURES PER GARANTIR LES CAPACITATS DEL SISTEMA SANITARI

Les administracions competents han de vetllar garantir que es disposa de suficients professionals sanitaris amb capacitat de reorganitzar d’acord amb les prioritats en cada moment. En particular, han de garantir un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic d’hora, l’atenció als casos i la vigilància epidemiològica.

Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes han de tenir plans de contingència que garanteixin la capacitat de resposta i la coordinació entre els serveis de salut pública, atenció primària i atenció hospitalària. També que els centres d’atenció primària i hospitalaris, públics o privats, compten amb plans interns que garanteixin la capacitat per respondre davant increments importants i ràpids de la transmissió i el consegüent augment en el nombre de casos.

Es manté l’obligació de les comunitats autònomes de remetre al Ministeri de Sanitat la informació sobre la situació de la capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials.

 

Règim sancionador

L’incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquesta Llei, quan constitueixin infraccions administratives en salut pública, serà sancionat.

S’habilita els funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social integrants del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, i de el Cos de Subinspectors Laborals, escala de Seguretat i Salut Laboral per vigilar i requerir, i si és el cas, estendre actes d’infracció, en relació amb el compliment per part de l’ocupador de les mesures de salut pública establertes per als centres de treball (excepte la relativa a adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball ) quan afectin les persones treballadores.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.