Mesures tributàries en el projecte de llei de pressupostos generals de l’estat per a 2021

En el Projecte de Llei es preveuen modificacions de la normativa reguladora de diversos tributs, de finalitat recaptatòria (s’estima un augment dels ingressos de 1.862 milions d’euros en 2021 com a conseqüència d’elles), potser no massa oportunes en el moment actual de crisi i en les que potser es trobin a faltar polítiques fiscals incentivadores de el creixement o l’ocupació.

 

Són diverses i rellevants les mesures tributàries previstes de les que destaquem les que relacionem a continuació:

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

Exempció de dividends i plusvàlues de cartera

L’exempció de dividends i plusvàlues de cartera corresponents tant a participacions en societats residents a Espanya com estrangeres deixaria de ser plena des 2021, passant a emparar un 95 per 100 de la renda.

La mesura no aconseguiria en canvi a les rendes positives obtingudes en l’estranger a través d’un establiment permanent, que seguirien plenament exemptes. Per raons de sistemàtica i neutralitat, el canvi es projecta sobre altres conceptes de la Llei de l’IS, com la deducció per evitar la doble imposició internacional de naturalesa econòmica.

També s’estableix una retallada similar en l’Impost sobre la renda de no residents per als beneficis distribuïts per filials residents a Espanya cap a les seves matrius residents en altres estats de l’Espai Econòmic Europeu o establiments permanents d’aquestes matrius també situats en el mateix.

Se suprimeix a més l’exempció de dividends i plusvàlues de cartera per participacions de valor d’adquisició superior a 20 milions d’euros que no arriben a el 5 per 100 en el capital o fons propis de la participada, tot i preveient-se un règim transitori per 5 anys. Aquesta mesura es projecta també en l’Impost sobre la renda de no residents.

Com a excepció a l’anterior -i segons es diu en l’exposició de motius de l’PLGPE-2021, amb la finalitat de permetre el creixement del negoci en les condicions que es indicant, les entitats que no formin part d’un grup mercantil ni tinguin participació en altres societats igual o superior a el 5% i amb import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior, inferior a 40 milions d’euros, podran aplicar l’exempció plena sempre que les rendes es percebin d’entitats constituïdes amb posterioritat a 1 de gener de 2021, en què es mantingui de forma directa la totalitat del seu capital o fons propis, i només durant els tres anys immediats i successius a la constitució.

 

Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres

A partir de 2021, als efectes de determinar el benefici operatiu, només s’han d’afegir els ingressos financers de participacions que es corresponguin amb dividends o participacions en beneficis d’entitats en què el percentatge de participació, directe o indirecte, sigui a l’almenys el 5 per 100. la novetat és que ja no es addicionar al benefici operatiu els ingressos financers de participacions que es corresponguin amb dividends quan el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20.000.000 €, i el percentatge de participació inferior a el 5 per 100 .

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Tipus de les escales generals i de l’estalvi

Amb efectes per al període impositiu 2021 s’introdueix una elevació dels tipus de les escales general i de l’estalvi.

En el primer cas, s’afegeix un nou tram a l’escala de gravamen estatal aplicable a la base liquidable general, amb un increment de 2 punts percentuals per a rendes superiors a 300.000 euros, que per una tarifa autonòmica estàndard tributarien a el 47 per 100.

En segon lloc, les escales estatal i autonòmica de l’estalvi incorporaran un nou tram, de manera que, en conjunt, les rendes superiors a 200.000 euros tributaran per l’excés al tipus de el 26 per 100 tot i que no es modifica el tipus de retenció sobre les rendes , que es manté en el 19 per 100.

Límits d’aportació i contribució màxima anual als instruments de previsió social

Amb efectes d’1 de gener de 2021 es modifiquen els límits d’aportació i contribució màxima anual als instruments de previsió social, de la següent manera:

– Per als sistemes individuals de l’estalvi (plans de pensions, plans de previsió assegurats i plans assimilats de mutualitats de previsió social) es minora el límit des dels 8.000 euros fins als 2.000 euros anuals.

– Per als sistemes d’ocupació (Plans de Pensions d’Ocupació, Plans de Previsió Social Empresarial i plans assimilats a les mutualitats) s’incrementa el límit des dels 8.000 euros actuals fins a 10.000 euros anuals.

– Els contribuents el cònjuge no obtingui rendiments nets de la feina ni d’activitats econòmiques o les obtingui en quantia inferior a 8.000 € anuals, podran reduir en la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular dit cònjuge, amb el límit màxim de 1.000 € (abans 2.500 € anuals).

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva

Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, les magnituds de 150.000 i 75.000 € queden fixades en 250.000 i 125.000 € respectivament. Així mateix per a aquests exercicis la magnitud de 150.000 € per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals queda fixada en 250.000 €.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 Tipus de gravamen

S’augmenta el tipus de gravamen aplicable als l’últim tram de la tarifa estatal, que des 2021 passa de l’2,5 a l’3,5 per 100 (augment de la càrrega tributària en un 40 per 100).

Aquest augment només tindrà l’efecte que vulguin que tingui les CCAA perquè la capacitat normativa de les mateixes arriba a la pròpia tarifa, així com a deduccions i bonificacions. De fet, en l’actualitat hi ha diverses comunitats en les que aquest tipus supera el 3%.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Tipus de gravamen aplicable a les begudes que contenen edulcorants afegits

S’aplicarà el tipus general de l’21 per 100 a les begudes que contenen edulcorants afegits (que fins ara tributen a el 10 per 100), tot i que no s’inclouen en serveis de restauració.

Lloc de realització de determinades prestacions de serveis

La clàusula de tancament de la utilització o explotació efectiva que s’aplica a certs serveis quan, d’acord amb les regles de localització, no s’entenen realitzats a la Comunitat però la seva utilització o explotació efectiva es realitzen en el territori, no s’aplica quan aquests serveis no s’entenguin realitzats a Canàries, Ceuta i Melilla.

Pròrroga dels límits excloents del mètode en règim simplificat i de el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (efectes de l’entrada en vigor de la LGPE 2021)

Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, les magnituds de 150.000 € queden fixades en 250.000 €.

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANÇA

Augmenta el tipus de l’Impost sobre Assegurances que passa del 6 al 8 per 100.

 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es millora la regulació de les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas).

 

TAXES

Es preveu una pujada general de les taxes de quantia fixa en un 1 per 100, excepte per a les taxes sobre el joc, la taxa per reserva de domini públic radioelèctric i les taxes portuàries.

 

INTERÈS LEGAL DEL DINER I INTERÈS DE DEMORA TRIBUTARI

L’interès legal de diners serà de el 3 per 100, i l’interès de demora tributari, de l’3,75 per 100, mantenint-se per tant en els mateixos nivells vigents des 2016.

 

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM):

S’establirà per 2021 01:00 IPREM anual de 6.778,80 € (abans 6.583,16 €). En els supòsits en què la referència a el salari mínim interprofessional hagi estat substituïda per la referència a l’IPREM, la quantia anual d’aquest serà de 7.908,60 € (abans 7.680,36 €) quan les corresponents normes es refereixin a el salari mínim interprofessional en còmput anual. No obstant, si expressament s’exclouen les pagues extraordinàries, la quantia serà de 6.778,80 € (abans 6.583,16 €).

 

MESURAS TRIBUTÀRIES NO INCLOSES EN EL TEXT DEL PROJECTE QUE SÍ ES CONTEMPLEN EN EL PLPGE-2019

Per evitar possibles sorpreses que s’incloguin en el text definitiu que s’aprovi, fem una breu referència a les mesures tributàries no incloses en el Text de el Projecte que sí es contemplaven en el PLGPE-2019.

– La fixació en l’Impost sobre Societats, per a les entitats subjectes al tipus impositiu general de l’25 per 100, d’una quota mínima de el 15 per 100 calculada sobre la base imposable positiva (18 per 100 en el cas d’entitats de crèdit i de el sector d’hidrocarburs).

– La reducció a el 23 per 100 del tipus de gravamen en l’Impost sobre Societats per a entitats de xifra de negocis inferior a un milió d’euros.

La deducció en quota vinculada a la incorporació de dones en els consells d’administració de societats, d’un 10 per 100 de les retribucions.

– L’aplicació d’un gravamen especial de l’15 per 100 sobre l’import dels beneficis no distribuïts per les societats cotitzades d’inversió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI).

– L’atribució de competències a l’Administració Tributària per comprovar -als efectes exclusius d’aplicació de el tipus de gravamen especial de l’1 per 100- el compliment del requisit de nombre d’accionistes (100) exigit a les Societats d’Inversió de Capital Variable (SICAV ).

Les dues últimes modificacions assenyalades s’ha anunciat que podrien tramitar com esmenes a el Projecte de Llei de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal.


JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.