Els drets del soci minoritari en les juntes de les societats limitades

És habitual que el tracte discriminatori dels socis minoritaris en les juntes generals comporti en moltes ocasions l’aprovació d’acords perjudicials per ells. Per això, és important conèixer els drets que la Llei de societats de capital els confereix.

La titularitat d’una o més participacions o accions atorga al seu titular la condició de soci d’una societat limitada o d’una societat anònima, respectivament, conferint-li així una sèrie de drets i obligacions.

La Llei de societats de capital (d’ara endavant LSC) reconeix a favor d’aquests socis una sèrie de drets mínims que podran exercitar simplement pel fet de ser titular d’un percentatge de participació en el capital social, podent veure’s condicionat el seu exercici al compliment de determinats requisits, sempre que es respectin els límits legals.

La llei proporciona mecanismes de protecció enfront de l’eventual abús dels titulars de la majoria social. Les minories tenen un marge d’actuació que els permet controlar les decisions, de manera que beneficiïn l’interès de l’empresa, i no sols el de pocs.

Drets del soci minoritari

1) Dret a favor dels socis que representin almenys un 5% del capital social

a) Dret d’obtenció de documentació

Els socis, a partir de la convocatòria de la junta general, podran sol·licitar, de manera immediata i gratuïta, per escrit, amb anterioritat a la data prevista per a la celebració de la junta, o verbalment, durant la celebració de la junta, els informes o aclariments que considerin oportuns sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia: modificació dels estatuts socials i els comptes anuals, i, en el seu cas, l’informe de gestió i l’informe relatiu a la junta general per a l’aprovació de comptes.

Els administradors estaran obligats a proporcionar la informació requerida, excepte en el cas que ho considerin innecessari per a la tutela dels drets del soci, existeixin raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extra socials, o que la seva publicitat perjudiqui la societat o a les societats vinculades.

A més, els socis que representin almenys un 5% del capital social, podran examinar en el domicili social, per si o en unió d’un expert comptable, els documents que serveixin de suport i d’antecedents dels comptes anuals, excepte disposició en contra dels estatuts.

Per contra, no hi ha res que impedeix ni limiti el dret de la minoria al fet que es nomeni un auditor de comptes amb càrrec a la societat.

b) Dret a sol·licitar la intervenció notarial de l’acta de la junta general

Els administradors podran requerir la presència d’un notari perquè estengui acta de la junta general. Tanmateix, solament estaran obligats a això quan els socis, que representen almenys el 5% del capital social, el sol·licitin dins del termini de cinc dies anteriors a la seva celebració.

c) Sol·licitud de designació d’un auditor de comptes

Qualsevol soci pot sol·licitar al registrador mercantil del domicili social la designació d’un auditor de comptes, en els següents casos:

 • quan la junta general no hagués procedit a nomenar-ho abans que finalitzi l’exercici d’auditar,
 • quan la persona nomenada per a això no accepti el càrrec o no pugui complir les seves funcions.

En aquelles societats on no hi hagi obligació de sotmetre els comptes anuals a un auditor, els socis que representin almenys el 25% del capital social podran sol·licitar del registrador mercantil del domicili social que, amb càrrec a la societat, nomeni un auditor de comptes perquè efectuï la revisió dels comptes anuals d’un determinat exercici sempre que no haguessin transcorregut tres mesos a comptar des de la data de tancament d’aquest exercici.

d) Dret de separació de la societat

La regulació prevista per al dret de separació és la mateixa tant per a les societats anònimes com per a les societats de responsabilitat limitada. Per tant, caldrà estar als mateixos termes que el que s’ha explicat anteriorment per a les societats anònimes.

En resum, els socis que no votin a favor d’un acord, inclosos els socis sense vot, podran exercir el dret a separar-se, en els següents casos:

 • Substitució o modificació substancial de l’objecte social.
 • Pròrroga de la societat.
 • Reactivació de la societat
 • Creació o extinció anticipada de l’obligació de realitzar prestacions accessòries, excepte disposició contrària dels estatuts.
 • En els casos de transformació de la societat i de trasllat de domicili a l’estranger.
 • En cas de falta de distribució dels dividends.
 • Altres casos que s’estableixin de manera estatutària.

A més, els socis d’una societat de responsabilitat limitada podran exercir el seu dret a separar-se en cas que no haguessin votat a favor de l’acord de modificació del règim de transmissió de les participacions socials.

e) Dret a impugnar els acords socials

La impugnació dels acords socials es podrà dur a terme pels administradors, els tercers que acreditin un interès legítim i els socis que haguessin adquirit aquesta condició abans de la seva adopció, sempre que representin un 1% del capital social.

De conformitat amb l’article 204 de la LSC, els acords susceptibles d’impugnació són aquells que siguin contraris a la Llei, s’oposin als estatuts o al reglament de la junta de la societat, o lesionin l’interès social en benefici d’un o diversos socis o tercers.

No obstant això, en el cas que l’acord sigui contrari a l’ordre públic, es permet la possibilitat que els socis que hagin adquirit aquesta condició, amb posterioritat a l’acord que es pretén impugnar, puguin impugnar-lo.

2) Dret a favor dels socis que representin més d’un 5% del capital social

a) Dret a exercitar l’acció social de responsabilitat

L’acció social de responsabilitat contra els administradors o auditors de comptes podrà ser exercitada per la societat o pel soci o els socis que posseeixin, individualment o conjunta, una participació que els permeti sol·licitar la convocatòria d’una junta general, en els següents casos:

 • quan els administradors no convoquessin la junta general sol·licitada,
 • quan la societat no sol·licités l’acció de responsabilitat dins del termini d’un mes des de la data d’adopció de l’acord,
 • quan l’acord infringeixi el deure de lleialtat. En aquests casos l’acció podrà ser exercitada directament pels socis, sense necessitat de sotmetre’s a la junta general.

Ara bé, en el cas que l’acció social fos promoguda per la societat, aquesta podrà renunciar a l’exercici de l’acció, tret que s’oposessin a això algun dels socis que representi almenys el 5% del capital social.

És important esmentar que, en cas d’estimació total o parcial de la demanda, la societat estarà obligada a reemborsar a la part actora les despeses necessàries en què s’haguessin incorregut.

b) Dret a sol·licitar la convocatòria de la junta

La convocatòria de la junta general s’haurà de fer de conformitat amb les previsions legals i estatutàries.

Els administradors convocaran la junta general sempre que ho considerin necessari o convenient per als interessos de la societat, i serà obligatòria la seva convocatòria quan ho sol·licitin un o diversos socis que representin almenys el 5% del capital social, havent d’expressar en aquesta sol·licitud els assumptes a tractar.

En aquests casos, i de conformitat amb l’article 168 de la LSC, la junta general serà convocada per a la seva celebració dins dels dos mesos següents a la data en què s’hagués requerit notarialment la seva celebració, i en l’ordre del dia s’haurà d’incloure els assumptes objecte de la sol·licitud.

3) Dret a favor dels socis que representin almenys el 25% del capital social

a) Dret d’informació en la junta

La llei reconeix als titulars de les participacions, la facultat per sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la junta general, o verbalment, durant la junta, els informes o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes que constitueixin l’ordre del dia.

Els Administradors estaran obligats a proporcionar la informació que se li requereixi, tret que, segons el parer de l’òrgan d’administració, la publicitat d’aquesta informació sigui perjudicial per a l’interès social. Ara bé, en cas que la sol·licitud d’informació fos secundada per socis que representin almenys un 25% del capital social, els administradors no es poden negar a proporcionar la informació requerida.

A més, a partir de la convocatòria de la junta general, qualsevol soci podrà sol·licitar a la societat la documentació que s’hi debatés per a la seva aprovació, així com l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes, i excepte disposició en contra, en aquest mateix termini, els socis que representin almenys el 5% del capital social podran examinar en el domicili social, per si o en unió d’un expert comptable, els documents que serveixin de suport i d’antecedents als comptes anuals.

Quadre resum dels drets del soci minoritari en les juntes

SOCI MINORITARI Drets i cauteles Percentatges Terminis Normativa
ABANS Dret d’Assistència SA mínim de participació que no podrà superar l’1/1000 en el capital social Art. 179 LSC
Sol·licitud d’informació societat anònima
Demanar la informació i/o aclariments que estimin pertinents en relació amb l’ordre del dia 25% del capital social o el menor fixat en els estatuts set dies abans de la celebració de la Junta Art. 197 LSC
Sol·licitud d’informació societat limitada
Demanar la informació que estimin pertinent en relació amb els punts de l’ordre del dia 25% del capital social o el menor fixat en els estatuts Preferiblement amb anterioritat a la junta Art. 197 LSC
Si es considera necessari, examinar en el domicili social els documents que serveixin de suport i antecedent dels comptes anuals. Es permet, a més, fer-ho juntament amb un expert comptable. Art. 272.3 LSC
Sol·licitud de nomenament d’auditor de comptes, en societats que no tinguin obligació. 5% del capital Social tres mesos posteriors al tancament de l’exercici Arts. 265 i 266 LSC
Sol·licitud de presència de notari SL 5% del capital social

SA 1% del capital social

Fins cinc dies abans de la junta Art. 203.1 LSC
Complement de la convocatòria 5% del capital Social cinc dies des de la publicació Arts. 172, 494, 519 LSC
DURANT Exigir que es respectin els torns d’intervenció
Demanar el llibre d’accions nominatives per evitar la vulneració del dret de vot Arts. 105 i 116 LSC
Sol·licitar els aclariments necessaris i a més en les SA si no es poden respondre en el moment, els administradors ho faran després de la junta. SA tenen set dies des de la terminació de la junta per fer-ho Art. 197.2 LSC
Verificar que el contingut de l’acta és correcte Art. 202 LSC
Constància de l’oposició En els supòsits en els quals es voti en contra d’un acord, fer constar en acta la seva oposició de cara a una possible impugnació. Art. 206 LSC
Exercir el dret de separació per:

· Substitució o modificació de l’objecte social.

· Pròrroga de la societat.

· Reactivació de la societat.

· Creació modificació o extinció anticipada de prestacions accessòries.

El termini és d’un mes des de la publicació de l’acord o recepció de la comunicació Arts. 346 LSC
Sol·licitud de pròrrogues Socis que representi almenys la quarta part del capital present en la Junta Art. 195 LSC
DESPRÉS Sol·licitud del certificat de l’acta Els socis, en qualsevol moment i sigui quin sigui el seu percentatge de capital, poden sol·licitar un certificat de les actes de les juntes, fins i tot encara que no hi haguessin assistit.
Impugnacions d’acords adoptats 1% del capital social Després de l’adopció de l’acord Arts. 204 i 206 LSC
Per impugnar acords contraris a l’ordre públic, estarà legitimat qualsevol soci, encara que haguessin adquirit aquesta condició després d’haver-se pres l’acord.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.