El mecanisme especial per a les microempreses en la pròxima reforma concursal

El procediment especial per a microempreses, aplicació que s’ajorna a l’1 de gener de 2023, cerca reduir els costos del procediment, eliminant tots els tràmits que no siguin necessaris i deixant reduïda la participació de professionals i institucions a aquells supòsits en què compleixin una funció imprescindible, o el cost de la qual sigui voluntàriament assumit per les parts.

El Consell de Ministres va aprovar, el passat 21 de desembre de 2021, el projecte de llei de reforma de la Llei concursal. El 14 de gener de 2022, aquest projecte ha estat publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals, iniciant la seva tramitació parlamentària pel procediment d’urgència i establint termini d’esmenes fins al 9 de febrer de 2022.

El principal objectiu d’aquest text normatiu és la transposició de la Directiva europea de reestructuració i insolvència a través d’un conjunt de reformes concursals, com és la creació d’un procediment especial per a les microempreses adaptat a les seves necessitats i característiques.

Procediment especial per a microempreses

S’introdueix un nou procediment d’insolvència únic per als treballadors autònoms i microempreses de menys de deu treballadors, més ràpid i amb un cost reduït, incrementant d’aquesta manera la reassignació d’ingressos, així com la possibilitat que les empreses viables continuïn.

Principals novetats:

 • En relació amb la forma de celebració i notificació dels actes processals, s’introdueix la necessitat, quan la sentència pugui ser recorreguda, de donar trasllat del suport audiovisual a la contrapart juntament amb la notificació de la resolució, acompanyant un testimoniatge del text redactat succintament.
 • S’especifica que la presentació de la sol·licitud d’obertura d’aquest procediment especial s’efectuarà per formulari normalitzat i es presentarà i tramitarà electrònicament, bé a través de la seu judicial electrònica, bé en les notaries o oficines del registre mercantil.
 • Reducció del termini (de deu a cinc dies) per a la presentació d’al·legacions per part del deutor i de l’administració concursal sobre sol·licitud de modificació de crèdit, de l’inventari, o sobre la insinuació d’un nou crèdit.
 • En relació amb el pla de continuació, s’estableix un règim de protecció del finançament interí i del nou finançament. La consideració com a interina del finançament es fa dependre de l’aprovació del pla de continuació o de l’alienació de la unitat productiva.
 • S’introdueix regulació relativa a la modificació del pla de liquidació.
 • En el procediment de liquidació s’introdueix la possibilitat de nomenar un administrador concursal a instàncies d’un únic creditor si el deutor: a) no ha facilitat informació suficient o adequada, o; b) s’hagi observat un comportament que genera dubtes raonables sobre la conveniència que el deutor faci directament les operacions de liquidació. En aquests supòsits, la retribució de l’administrador concursal serà a càrrec del deutor i el cobrament es produirà després de la satisfacció del crèdit públic privilegiat.
 • En relació amb el procediment de qualificació abreujada, s’introdueix la possibilitat que els creditors que representin, almenys el deu per cent del passiu i, en tot cas els creditors públics, puguin presentar informe raonat i documentat sobre els fets rellevants per a la qualificació, amb proposta de resolució.
 • S’estableix que, en cas d’insuficiència de massa activa, les despeses necessàries per a la conservació de béns se satisfaran amb càrrec al producte obtingut de la venda d’actius.
 • S’introdueix la possibilitat d’interposar recurs de reposició contra l’acte de conclusió del procediment especial pels creditors que considerin incomplert el pla de liquidació.
 • S’introdueix com a causa de conclusió del procediment especial de liquidació (amb arxivament de les actuacions) la comprovació del pagament o consignació de la totalitat dels crèdits reconeguts o l’íntegra satisfacció dels creditors per qualsevol altre mitjà, o el desistiment o la renúncia de la totalitat dels creditors.
 • Cal assenyalar que la norma estableix que el règim especial per a microempreses entrarà en vigor l’1 de gener de 2023, però s’exceptuen unes certes especialitats en relació amb el pre-pack i la possibilitat de sol·licitar el nomenament d’un expert independent per recaptar ofertes d’adquisició d’unitat productiva.

Contràriament al que s’esperava, la reforma ha generat una alta crítica i denúncia pel que es refereix a les microempreses, perquè la major part d’economistes, així com la mateixa Associació Professional d’Administradors Concursals (ASPAC) consideren que el nou procediment especial “només garanteix el col·lapse del sistema”.

Fins ara, quan es tractava d’un concurs apareixien les figures del deutor i el seu advocat, diferents assessors econòmics, així com els jutges i administradors concursals. El nou procediment especial de les microempreses elimina l’obligatorietat de la intervenció de l’advocat i procurador, juntament amb la del mediador i administrador concursal, sent del tot optatiu la seva intervenció en el procediment.

La principal opinió que versa sobre el tema és el compromís que aquests canvis poden suposar cap a la seguretat jurídica, ja que augmentaria en gran manera el col·lapse judicial en ser el deutor per si sol qui podria fer-se càrrec del concurs i definir la llista de creditors. Es considera en aquest sentit que l’absència de professionals de l’administració pot comportar a una falta de control sobre el procediment, desembocant en manipulacions interessades, lluny de la intenció de guanyar eficiència i estalviar costos com planteja el projecte de norma.

En aquest sentit, el Registre d’Economistes Forenses (REFOR) ha emès un conjunt de propostes amb la finalitat de modificar alguns dels canvis introduïts en el projecte de llei. Pel que es refereix a les microempreses, es considera convenient que es creïn un conjunt de nous formularis concursals electrònics que preveiessin les especificacions del procediment, evitant així les ineficiències que podrien comportar al col·lapse del sistema concursal. En la mateixa línia també es planteja l’opció de flexibilitzar el mecanisme de protecció, de manera que en el moment en què un creditor justifiqui raonablement la necessitat de la intervenció d’un administrador concursal, la seva participació es converteixi en preceptiva.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.