Criteri tècnic de la Inspecció de Treball sobre les mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha publicat el criteri tècnic núm. 103/2020 sobre l’habilitació continguda en el Reial decret 21/2020, de 9 de juny, en relació amb les mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en els centres de treball.

L’informem que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha publicat el criteri tècnic núm. 103/2020 sobre l’habilitació continguda en el Reial decret 21/2020, de 9 de juny, en relació amb les mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en els centres de treball.

El criteri es divideix en dos apartats:

I.- ACTUACIONS INSPECTORES PER VIGILAR EL COMPLIMENT DE LES MESURES PREVISTES EN EL RDL 21/2020

En aquest primer apartat s’analitza l’habilitació continguda en el RDL 21/2020, de 9 de juny de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (introduïda pel RDL 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge).

Es tracta de mesures de salut pública i no de mesures de prevenció de riscos laborals i s’habilitaran tres col·lectius de funcionaris: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Sotsinspectors Laborals escala de Seguretat i Salut Laboral i Tècnics habilitats de les CCAA.

L’habilitació continguda es refereix a la vigilància del compliment d’alguna, no totes, les mesures previstes en l’art. 7 del RDL 21/2020, no s’inclouen les mesures previstes en l’apartat e) i respecte del d) únicament les que es refereixen als treballadors. A més no s’exclou la necessitat de comunicar a les autoritats sanitàries qualssevol altres incompliments en matèria de salut pública que es poguessin detectar com pot ser la concurrència massiva de clients.

La vigència de l’habilitació s’estendrà fins a la finalització de la situació de crisi sanitària. Respecte al contingut de l’habilitació s’estén a:

  • “Vigilar el compliment de les mesures en les empreses i centres de treball
  • Exigir-ne el compliment mitjançant requeriment
  • Estendre actes d’infracció
  • · Iniciar el procediment especial previst en el Reial decret 707/2002 quan es tracti d’incompliments en les administracions públiques”

Per això, estan excloses totes les mesures derivades de l’actuació inspectora per a les quals estan habilitats els funcionaris de la ITSS contingudes en la Llei 23/2015 (com podria ser la paralització de treballs) sense perjudici que constatés incompliments de les mesures previstes en l’art. 7 citat anteriorment que segons el parer de l’inspector impliqui riscos de contagi, podent remetre en aquest cas informe a les autoritats sanitàries competents.

Respecte a l’àmbit subjectiu de l’habilitació el subjecte responsable del compliment de les obligacions és “el titular de l’activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i entitats” segons l’article 7. D’altra banda, segons l’art. 31.5 del mateix RDL, s’entén que el “subjecte responsable serà només l’empresari que tingui aquella condició per ser part de la relació laboral, en els termes de l’art 1.2 de l’ET. Així, no serà exigible la responsabilitat als titulars de centres respecte de treballadors en relació amb els quals no ostentin la condició de treballadors”. El mateix s’aplicarà a les administracions públiques.

Respecte a l’àmbit espacial se centra en l’“entorn de treball” (art. 7). Quant als mitjans de transport només es troben inclosos aquells en els quals es realitzi la feina, per la qual cosa no estarien inclosos aquells llocs a la disposició dels treballadors per les empreses. Sí que estarien inclosos els allotjaments quan són posats a disposició per l’empresari i en aquest àmbit s’inclou, no sols les mesures de seguretat i salut sinó la comprovació de mesures a les quals es refereix aquesta habilitació, no obstant això, quan aquest allotjament es trobi fora del centre de treball, -quan coincideixin amb el domicili dels treballadors-, serà exigible l’obtenció del consentiment exprés o l’oportuna autorització judicial.

Quant a l’abast de l’actuació inspectora:

  • Art 7.1 a) del RDL: posar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, conformement als protocols que s’estableixin en cada cas. Per a la valoració de l’actuació es podran prendre com a referència les mesures indicades pel Ministeri de Sanitat i l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
  • Art 7. 1 b) del RDL: posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans: en aquest cas s’haurà d’atendre a l’objecte de l’actuació inspectora quant a si ens trobem davant d’un incompliment de les mesures de salut pública o de prevenció de riscos laborals.
  • Art7.1 c) del RDL: adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s’haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc: “Aquí és fonamental considerar que l’obligació primera i principal és que les empreses garanteixin que es mantingui la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres com a mínim”. “Solament, si no ha estat possible assolir la distància de seguretat a través d’aquestes mesures, és quan sorgeix l’obligació de proporcionar als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc”.
  • Art 7.1 d) del RDL: adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència: aquesta habilitació solament està prevista quan afecti treballadors, i no n’hi ha prou amb la mera planificació de les mesures sense la seva implementació. A més, es potenciarà l’ús de cartells i senyalització que fomenti les mesures d’higiene i prevenció.

S’assenyala, la “necessària i exigible participació que els treballadors i els seus representants han de tenir en el procés d’aprovació de les mesures de protecció contingudes en l’article 7″, l’incompliment d’aquesta indicació sí que seria objecte d’infracció de l’art. 64.1 de l’ET que podria donar lloc a requeriments i, en el seu cas, extensió de l’acta d’infracció.

Les actuacions de comprovació es realitzaran preferentment mitjançant visita.

Respecte a les mesures derivades de l’actuació inspectora es podran formular requeriments, en lloc d’iniciar el procediment sancionador, quan les circumstàncies així ho aconsellin. I respecte a l’extensió de les actes d’infracció, d’acord amb l’art. 31.5 del RDL 21/2020, es crea un tipus infractor específic, sent el precepte infringit l’art. 7 del citat RDL, la conducta tipificada la de l’art. 31.5 del RDL i la qualificació serà com a infracció greu. Quant al precepte sancionador el RDL es remet a la LISOS (text refós aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, i per tant seran aplicable els articles 39 i 40 d’aquest text legal.). També es podran estendre actes per obstrucció a la labor inspectora, conforme al que es preveu en l’article 50.

II.- ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL PER VIGILAR EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I LABORAL

Les mesures d’higiene i protecció previstes per prevenir i protegir als treballadors enfront del contagi per SARS-CoV-2 en els centres de treball, han de ser aplicades per les empreses sense perjudici del compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i la normativa laboral, segons l’art. 7 del RDL. És a dir, alhora que es determina una sèrie d’obligacions de salut pública específiques per al seu compliment en els centres de treball, s’indica expressament que les normes en matèria de prevenció de riscos laborals i de caràcter laboral hauran de mantenir la seva vigència.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.