Conseqüències de l’incumpliment de la limitació de pagaments en efectiu a 1.000 euros

Entre les múltiples novetats que ha introduït la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, ens trobem que s’acota encara més la limitació de pagaments en efectiu entre empresaris, que es redueix de 2.500 a 1.000 euros.

Aquesta limitació dels pagaments en efectiu a 1.000 euros ja està en vigor, des del dia següent a la seva publicació al BOE, de manera que des l’11 de juliol tot aquell que s’excedeixi pagant més d’aquesta quantitat, o admeti cobraments superiors a aquest import, s’enfronta a importants sancions.

Amb l’objectiu d’intentar minimitzar el frau fiscal, ens acostem cada vegada més a un control total dels moviments de diners, ja que l’objectiu final de Govern és «tenir la traçabilitat de totes les operacions», segons la ministra Montero. Modificacions en la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, relatives a la limitació de pagaments en efectiu

Amb l’aprovació de la Llei 11/2021, l’àmbit d’aplicació queda redactat de la següent manera:

“No podran pagar-se en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

No obstant això, el citat import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional “.

Aquesta mesura s’aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l’entrada en vigor de la norma, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment de la limitació.

Sancions per l’incompliment de la limitació de pagaments en efectiu

Pel que fa a les infraccions i sancions també es produeixen modificacions, ja que, encara que la infracció segueix tipificant com a greu i la infracció segueix considerant-administrativa, a l’modificar-se els límits canvia la redacció del punt 4 de l’apartat Dos que queda definit de la següent manera :

“La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera, segons es tracti de cada un dels supòsits a què es refereix el número 1 de l’apartat Un, respectivament “.

S’inclouen determinats supòsits de reducció de la sanció, de manera que queda de la següent manera:

“La sanció consisteix en una multa pecuniària proporcional de l’25 per cent de la base de la sanció que preveu el número anterior llevat que es doni un supòsit de reducció de la sanció a què es refereix el número 5 de l’apartat tres d’aquest article”.

Modificacions en el procediment sancionador

Pel que fa a l’procediment sancionador, dins el punt 5 de nova creació, convé destacar que un cop notificada la proposta de resolució, el pagament voluntari pel presumpte responsable en qualsevol moment anterior a la notificació de la resolució implicarà la terminació de l’procediment amb les següents conseqüències:

  • La reducció de l’50% de l’import de la sanció, sense que siguin aplicables les reduccions que preveu l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • La renúncia a formular al·legacions. En el cas que fossin formulades, es tindran per no presentades.
  • La terminació de procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es faci el pagament.
  • L’esgotament de la via administrativa, sent recurrible únicament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
  • La interposició de recurs contenciós-administratiu suposarà la pèrdua de la reducció aplicada, que s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat.
  • El termini per interposar el recurs contenciós-administratiu s’iniciarà el dia següent a aquell en què tingui lloc el pagament.

Denúncia de pagaments en efectiu

Pel que fa a la denúncia de pagaments en efectiu no es produeixen modificacions en la Llei 7/2012, de manera que, si una de les parts que intervenen en una operació comercial, el pagament en efectiu excedeixi el límit dels 1.000 euros, denuncia a l’altra banda, queda exempta de responsabilitat, sempre que realitzi la denúncia dins dels tres mesos següents a la data de l’pagament efectuat.

  • En la denúncia s’ha de concretar l’operació realitzada, el seu import i la identitat de l’altra part intervinent.
  • La denúncia que pogués presentar amb posterioritat l’altra part intervinent s’entendrà per no formulada.
  • La presentació simultània de denúncia pels dos intervinents no exonera de responsabilitat a cap d’ells.

 

JDA/SFAI

Consulti els nostres serveis fiscals aquí.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.