Consells per reduir la factura fiscal en l’IRPF 2020

S’acosta el final de l’any 2020 i hem d’aprofitar les opcions que ens ofereix la normativa per reduir la factura fiscal en l’IRPF de 2020: diferir rendes, substituir rendes dineràries per rendes en espècie, determinació d’activitats econòmiques, guanys patrimonials, incrementar deduccions, i tenint en compte les particularitats derivades de la crisi sanitària, quant als ERTO, la prestació per cessament dels treballadors autònoms, les rebaixes o moratòries del lloguer, les compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància (teletreball), etc. Així com les novetats previstes en els projectes de llei de mesures contra el frau i de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 que, encara que es poden modificar al llarg de la seva tramitació parlamentària, hem de tenir-los en compte per avançar decisions de cara a rebaixar la factura fiscal

Cada any, abans que arribi el 31 de desembre ens plantegem què podem fer perquè la factura per la declaració de l’IRPF, en aquest cas de 2020, sigui el menys alta possible. Les mesures tributàries aprovades durant aquest any han tingut com a finalitat principal dotar de liquiditat als empresaris i professionals per alleujar la situació de crisi provocada per la COVID-19. De cara a la planificació fiscal cal recordar que actualment s’estan tramitant dos projectes de llei: de mesures contra el frau i de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 que, encara que es poden modificar al llarg de la seva tramitació parlamentària, hem de tenir-los en compte per avançar decisions de cara a rebaixar la factura fiscal.

Així en concret, hem de tenir present que a partir del 2021:

D’una banda, es produirà un increment de 2 punts percentuals per a bases liquidables superiors a 300.000 €, amb la qual cosa, si les CCAA no modifiquessin les seves tarifes, s’arribaria a uns marginals màxims d’entre el 45,5 i el 51,5%. A més, es pugen 3 punts, passant el marginal del 23 al 26%, en la tarifa de l’estalvi. Finalment, es rebaixarà l’aportació màxima a plans de pensions individuals de 8.000 a 2.000 €. Així mateix, l’aportació màxima al pla de pensions del cònjuge es redueix de 2.500 a 1.000 €.

D’altra banda, els contribuents que visquin en una comunitat autònoma en la qual el seu codi civil contempli el pacte successori, els convé tenir present que, a partir de l’any en què s’aprovi la Llei de mesures de prevenció del frau, el beneficiari que transmeti abans de la defunció del causant els béns adquirits en mantindrà el valor d’adquisició, per la qual cosa se li pot manifestar una plusvàlua perquè no s’ha actualitzat el valor del bé o dret adquirit pel pacte successori. Per tant, una bona estratègia pot ser alienar el bé adquirit abans que finalitzi el 2020.

Finalment, i també d’una certa manera relacionat amb l’IRPF, cal tenir en compte que per a 2021 es pujarà el marginal màxim de la tarifa estatal de l’impost sobre el patrimoni del 2,5 al 3,5%, si bé això només tindrà l’efecte que vulguin que tingui les CCAA perquè la seva capacitat normativa arriba a la mateixa tarifa, així com a deduccions i bonificacions. De fet, en l’actualitat hi ha diverses comunitats en les quals aquest tipus supera el 3%

Incloem a continuació una sèrie de consells sobre determinats aspectes de l’IRPF que podem tenir en compte abans que s’acabi l’any per estalviar en la declaració de l’exercici 2020 que presentarem l’any vinent 2021.

Tot això, sense perjudici de les particularitats pròpies aprovades per les comunitats autònomes i de la normativa foral i que s’han de tenir en compte pels residents fiscals en aquests territoris.

Rendiments del treball o en espècie: si hem de rebre una percepció variable a final d’any o, en tot cas, de cara a l’any que ve, cal plantejar-se si ens interessa que el nostre pagador ens satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions en espècie que no tributen. Recordi que existeixen supòsits en els quals les rendes del treball es poden trobar exemptes fins determinats límits taxats per llei (per exemple, els anomenats xecs transport satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500,00 €/any per treballador; els anomenats tiquets restaurant, fins a 11,00 €/diaris, o l’assegurança mèdica que paga l’empresa. Perquè aquesta últim sigui retribució en espècie exempta és necessari que el prenedor de l’assegurança sigui l’empresa que n’atorga la retribució al treballador). Si no ha pactat amb la seva empresa rebre retribucions en espècie que no tributen, pot ser un bon moment per plantejar-ho de cara a l’any que ve.

Si durant el 2020 va ser resident i va treballar fora d’Espanya en un o diversos països, no haurà de declarar el sou percebut, perquè estarà exempta la part corresponent als dies treballats a l’estranger, amb un límit màxim de 60.100 €. Serà així sempre que en els territoris en què es facin els treballs s’apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga al nostre IRPF (serveix que existeixi conveni per evitar la doble imposició) i no es tracti d’un país o territori considerat com a paradís fiscal. Aquesta exempció és compatible amb el règim de dietes i assignacions de viatge, però incompatible amb el règim d’excessos. A més, si el desplaçament dura més de 9 mesos en el mateix municipi no es podrà aplicar el règim de dietes, per la qual cosa podria ser més interessant aplicar el règim d’excessos en lloc del règim d’expatriats.

Atenció:

– ERTO. Independentment de la modalitat d’ERTO (reducció de jornada i/o suspensió d’ocupació), la prestació percebuda per l’ERTO té la consideració de rendiments del treball, i té conseqüències importants perquè pot afectar l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF  i això puix que el contribuent passa a tenir dos pagadors (l’empresa i el SEPE), amb la consegüent disminució del límit econòmic que determina l’obligació de declarar. En conseqüència, si un contribuent ha obtingut durant l’exercici 2020 rendiments de treball de dos pagadors diferents:

Si l’import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, no existirà l’obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros.

Si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, no existirà l’obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball percebuts en l’exercici no supera els 14.000 euros.

A això cal sumar-hi el fet que les prestacions abonades pel SEPE gairebé no tenen retenció pel que probablement el resultat de les declaracions serien a ingressar. Per evitar això, el treballador pot sol·licitar un augment del tipus de retenció, a la seva empresa si ja s’ha reincorporat al seu lloc, o al SEPE en cas de continuar en l’ERTO.

– Compensació de despeses incorregudes en el desenvolupament de l’activitat laboral fruit del treball a distància (teletreball). És probable que durant, almenys, una part de l’any, hagi desenvolupat la seva activitat laboral a distància i que l’empresa li hagi abonat les despeses en les quals hagi incorregut per aquest motiu (llum, connexió a internet, etc.). En aquests casos, si aquesta compensació es limita a reemborsar als empleats per les despeses ocasionades per aquesta utilització en el desenvolupament de la seva feina no comportaria un supòsit d’obtenció de renda, és a dir, no s’entén produït el fet imposable de l’impost. Ara bé, si la quantitat satisfeta fos superior a l’import abonat pels empleats, l’excés constituiria renda gravable en l’IRPF tenint la consideració de rendiment dinerari del treball.

Arrendaments d’immobles: per diferir el pagament de l’IRPF convé, en cas que s’obtinguin rendiments positius del lloguer, anticipar a 2020 les despeses que hàgim de realitzar a l’immoble, sempre observant els criteris d’imputació temporal. Recordi que, en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge, el rendiment net es redueix només en un 60% i s’aplicarà exclusivament sobre el rendiment net positiu. Si l’habitatge és per a ús vacacional o per temporada en cap cas procedirà la reducció.

Atenció. Durant l’estat d’alarma com a conseqüència de la COVID-19 molts arrendadors han pactat unes noves condicions amb el seu inquilí en el contracte d’arrendament. El propietari arrendador pot enfrontar tres possibles escenaris:

Reducció de la renda: l’arrendador reflectirà com a rendiment íntegre durant els mesos a què afecti la rebaixa en el preu del lloguer els nous imports acordats per les parts, sigui quin sigui el seu import. A més, ha de tenir present que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorregudes durant el període al qual afecti la modificació i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries en seguir arrendat l’immoble. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d’arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.

Moratòria dels pagaments del lloguer: l’arrendador no ha de reflectir rendiment en els mesos en què s’ha diferit aquest pagament. Igual que en el supòsit anterior, continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorreguts durant el període al qual afecti la modificació i no procedirà la imputació de rendes immobiliàries en seguir arrendat l’immoble. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d’arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.

Condonació del deute: l’arrendador ha d’imputar renda immobiliària.

Pla d’estalvi a llarg termini i PIAS: si té pensat contractar algun dipòsit, pot interessar-li contractar abans de final d’any un pla d’estalvi a llarg termini (ja sigui una assegurança individual d’estalvi a llarg termini -SIALP- o un compte individual d’estalvi a llarg termini -CIALP- si pensa mantenir les quantitats que hi imposi en 2020 durant, almenys, 5 anys. En aquest cas, no tributarà per la rendibilitat que produeixi sempre que l’imposat a l’any no excedeixi de 5.000 euros, que no retiri cap quantitat abans de finals de 2025 i que el rescat sigui en forma de capital.

Si és titular d’un pla individual d’estalvi sistemàtic (PIAS) i han passat 5 anys des de la primera aportació, pot rescatar-lo per constituir una renda vitalícia amb exempció de la rendibilitat generada. Recordi que el límit màxim anual satisfet en concepte de primes és de 8.000 euros.

Reducció de capital amb devolució d’aportacions i distribució de la prima d’emissió: en el cas que durant el 2020 s’hagi reduït capital amb devolució d’aportacions, o s’hagi repartit prima d’emissió en una societat que no cotitza, una possible opció que caldria valorar seria el repartiment de dividends abans de final d’any, pel fet que el posterior repartiment de dividends fins a aquests imports no tributa, sinó que disminueix el valor de les accions fins al límit del rendiment de capital mobiliari computat quan es va efectuar la reducció de capital amb devolució d’aportacions.

Activitats econòmiques: si vostè determina el rendiment net de la seva activitat econòmica pel règim de estimació directa simplificada i desitja renunciar-hi o revocar la seva renúncia per a 2021, no oblidi que podrà fer-ho durant el mes de desembre. Aquesta renúncia o exclusió de l’estimació directa simplificada donaria lloc al fet que totes les activitats econòmiques del contribuent es determinin per la modalitat d’estimació directa normal durant 3 anys, i que es prorrogui tàcitament la renúncia excepte revocació.

Tingui present que la modalitat simplificada en estimació directa s’aplica en totes les activitats econòmiques exercides pels contribuents, quan l’import net del volum de negoci del conjunt de totes les seves activitats en l’exercici anterior no superi els 600.000 € anuals, excepte renúncia, i quan no es determini el rendiment d’alguna altra activitat econòmica del contribuent en la modalitat normal d’estimació directa o en estimació objectiva.

Així mateix, si la determinació del rendiment net l’efectua aplicant el règim de estimació objectiva i desitja renunciar-hi o revocar la seva renúncia per a 2021, no oblidi que podrà fer-ho durant el mes de desembre. Aquesta renúncia suposaria la inclusió automàtica en la modalitat simplificada del règim d’estimació directa, tret que se superi el límit dels 600.000 € d’ingressos o que també renunciïn a la modalitat simplificada, i en aquest cas calcularan el rendiment en la modalitat normal de l’estimació directa, per la qual cosa ara és el moment de comparar els seus resultats en estimació directa i en estimació objectiva.

Com a excepció a la regla general, i com a conseqüència de la situació de crisi sanitària i econòmica ocasionada per la COVID-19, s’ha eliminat per a l’exercici 2020, la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva, de manera que els qui hagin renunciat a l’aplicació d’aquest mètode en el termini per a la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020, el podran tornar a aplicar en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d’estimació objectiva durant el mes de desembre de 2020 o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat de l’exercici 2021.

Recordi que el mètode d’estimació objectiva de rendiments per a determinades activitats econòmiques s’aplica als contribuents que no superin determinades magnituds excloents sempre que no determinin el rendiment net d’alguna activitat econòmica pel mètode d’estimació directa.

Les magnituds que exclouen la seva aplicació són un volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior que superi per al conjunt de les seves activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, els 150.000 euros anuals o els 250.000 euros anuals per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals i un volum de compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat en l’exercici anterior que superin els 150.000 euros anuals.

Si és empresari o professional i es desplaça per motius de feina fora del domicili de la seva activitat, pot deduir les despeses de manutenció en les quals incorre el contribuent en el desenvolupament de la seva activitat, sempre que, a més de tenir-hi relació directa, es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb el límit diari de les mateixes quanties establertes per a les dietes exceptuades de gravamen per a treballadors per compte d’altri. És a dir, amb caràcter general, 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és a l’estranger. Si, a més, com a conseqüència del desplaçament es pernocta, aquestes quantitats es dupliquen.

A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior.

Recordi que l’arrendament d’immobles es desenvolupa com a activitat econòmica quan per a la seva ordenació s’utilitzi, almenys, una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa. A més, el criteri administratiu exigeix que existeixi una càrrega de treball suficient que justifiqui la contractació d’aquesta persona

Tingui present que la renda que obté un soci que presta serveis a la seva societat es qualificarà d’activitat econòmica quan els serveis que el soci presti estiguin enquadrats en la secció 2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, a més, el soci estigui donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat alternativa.

Recordi que els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’impost sobre societats (IS)  i, en el seu cas, els previstos per a empreses de reduïda dimensió.

Són deduïbles les despeses per atencions a clients i proveïdors, conforme al criteri general de despeses regulat en l’impost sobre societats, això és, que estiguin comptabilitzats, justificats, correlacionats amb els ingressos i que no es considerin liberalitats. Si pretén satisfer, abans que acabi l’any, atencions a clients i proveïdors, tingui en compte que només podrà deduir per aquest concepte, com a màxim, un import anual de l’1 per 100 de l’import net del volum de negocis. Les despeses per promocionar vendes constitueixen un concepte diferent que s’escapen d’aquesta limitació.

A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, fins a un límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l’exempció.

En el cas d’estar acollit al règim d’estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals.

Atenció. Si ha percebut la prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels autònoms que s’han vist afectats pel coronavirus, s’equipara, a l’efecte de l’IRPF, com el cobrament de la prestació de desocupació, per la qual cosa tributarà com a rendiment del treball.

Guanys i pèrdues patrimonials: si aviat complirà 65 anys i té la intenció de transmetre el seu habitatge habitual, i sap que li produirà un guany patrimonial, o constituir-hi una hipoteca inversa, potser li convé esperar a complir aquesta edat i que així el guany produït quedi exempt. Si l’habitatge fos un bé de guanys i algun dels cònjuges no ha arribat a aquesta edat, li pot compensar ajornar l’operació fins que tots dos tinguin complerts els 65 anys, ja que d’una altra manera, el cònjuge menor de 65 anys ha de tributar per la meitat del guany patrimonial.

Per la mateixa raó, si està a punt de complir 65 anys, i té béns o drets que vol vendre per complementar la seva jubilació i amb els quals espera obtenir un guany patrimonial, li pot convenir esperar a tenir aquesta edat i, amb l’import obtingut per la venda, constituir una renda vitalícia de com a màxim 240.000 euros en un termini de sis mesos des de la venda, i així no tributar pel guany patrimonial corresponent. Si el guany se li ha generat en 2020 i constituirà una renda vitalícia en el termini de sis mesos des de la venda, però en l’exercici 2021, ha de comunicar la seva intenció en la declaració d’IRPF de l’exercici 2020.

Atenció. A l’efecte del termini de sis mesos, i com a conseqüència de l’estat d’alarma, es paralitza el còmput d’aquest termini des del 14 de març fins al 30 de maig de 2020.

També estarien exclosos els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, sempre que l’import obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual en el termini de dos anys des de la transmissió (tant els precedents com els posteriors). D’aquesta manera pot arribar a neutralitzar el pagament de l’impost per la plusvàlua de la venda. Si ha transmès el seu habitatge habitual en 2020 i té pensat reinvertir l’import obtingut en l’adquisició d’un de nou i no ho fa en l’exercici 2020, ha de comunicar la seva intenció en la declaració d’IRPF corresponent a aquest exercici.

Atenció. Cal tenir present que, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, es paralitza el còmput del termini de reinversió, que és de dos anys, per deixar exempt el guany patrimonial que es produeix en transmetre l’habitatge habitual, i que, per tant, no es compten en aquest termini els dies transcorreguts des del 14 de març fins al 30 de maig de 2020.

Ha de recordar, que si al llarg de 2020 ha rebut algun tipus d’ajut públic, tributa en el seu IRPF de l’exercici en el qual es percep com a guany patrimonial. Ara bé, si l’ajut percebut ho és com a compensació pels defectes estructurals de construcció de l’habitatge habitual i està destinat a la seva reparació, es podrà imputar per quartes parts, en el període impositiu en el qual s’obtinguin i en els tres següents. Per això, l’exercici d’aquesta opció, li pot permetre diferir la tributació.

Atenció. Pot haver de tributar en cas d’haver resultat beneficiat d’alguns dels ajuts de suport al lloguer aprovats amb la finalitat de minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d’habitatge habitual.

Si en 2020 ha donat o donarà un negoci o les participacions en una societat a través de la que realitza una activitat econòmica, comprovi que es compleixin els requisits de la norma estatal de l’impost sobre successions i donacions per aplicar la reducció en la transmissió de l’empresa familiar perquè, només en aquest cas, no pagarà pel guany patrimonial que se li hagi manifestat.

Si ha transmès béns o drets obtenint una plusvàlua, seria beneficiós, abans de final d’any, que realitzi les minusvàlues latents que tingui en altres béns o drets per compensar els guanys i estalviar tributació. Tingui present que s’incorporen en la base imposable de l’estalvi els guanys i pèrdues patrimonials sigui quin sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent, al mateix temps que es podran compensar en la base de l’estalvi rendiments amb guanys i pèrdues patrimonials, de manera progressiva i amb determinades limitacions.

És el moment d’aprofitar algun element patrimonial amb liquiditat per transmetre’l amb pèrdues a fi d’aconseguir reduir la tributació dels guanys patrimonials que se’ns hagin posat de manifest durant l’any per altres transmissions. Ara bé, la pèrdua no serà aprofitable si tornem a adquirir els elements, en general en el termini d’un any i, si es tracta de valors cotitzats, en els 2 mesos anteriors o posteriors. En sentit contrari, aprofitar pèrdues patrimonials per transmissions de l’exercici, o que portem arrossegades d’anys anteriors per no haver pogut compensar-les, per reduir plusvàlues que generem en transmetre elements patrimonials abans del 31 de desembre. En aquest cas, fins i tot podem tornar a adquirir-los de nou.

Si va adquirir algun bé abans de 1995 i vol transmetre’l, li convé fer números per a optimitzar la factura fiscal. La quantia màxima del valor de transmissió dels elements patrimonials adquirits abans d’aquest any, per poder aplicar aquests coeficients que redueixen el guany patrimonial obtingut, és de 400.000 €. A aquest efecte, es tindrà en consideració no sols el valor de transmissió dels elements patrimonials d’aquesta antiguitat transmesos en 2020, sinó també els valors corresponents a totes les transmissions als guanys patrimonials de les quals els haguessin resultat d’aplicació els coeficients d’abatiment que hagi realitzat un contribuent des del 1 de gener de 2015.

Plans de pensions: si fa aportacions a un sistema de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances privades de dependència severa o gran dependència) podrà estalviar-se imposats per cada euro que destini a aquesta mena de productes fins al menor dels següents límits: un màxim anual de 8.000 € o el 30 per 100 de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques.

Recordi que les aportacions als sistemes de previsió social del cònjuge, que obtingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques inferiors a 8.000 €, donen dret a una reducció de fins a 2.500 €.

Atenció. Els qui tinguin pensat realitzar aportacions a plans de pensions individuals, han de saber que enguany serà l’últim en el qual podran aportar una quantia superior a 2.000 €. A partir del 2021 el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les del contribuent, no podran excedir de 2.000 € anuals (actualment 8.000 €). Així mateix, l’aportació màxima al pla de pensions del cònjuge es redueix de 2.500 a 1.000 €.

D’altra banda, en els plans de pensions de discapacitats, els límits són els següents: (i) per a les aportacions de la persona amb discapacitat, el màxim és de 24.250 euros; (ii) per a les aportacions fetes per parents en línia recta o col·lateral fins al tercer grau, l’import no pot superar els 10.000 euros, i (iii) la suma de les aportacions realitzades pel discapacitat i els seus parents no pot excedir de 24.250 euros.

Les aportacions a aquests sistemes són tant més interessants com més gran és el marginal màxim al qual tributi el contribuent (que, amb els mateixos rendiments, pot diferir segons la comunitat de residència), i esgotar el límit anual pot constituir una bona estratègia per rebaixar la tributació per aquest impost. En declaració conjunta els límits s’apliquen de manera independent i individual per cada mutualista, i els imports del total de totes les reduccions no poden donar lloc a unes bases imposables, ni general ni de l’estalvi, negatives. Quan se supera el límit percentual (30 per 100 de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques) o sigui impossible reduir de la base tot l’aportat per insuficiència d’aquesta, es pot sol·licitar la reducció en la base imposable dels 5 exercicis següents, aplicant-hi en ells els mateixos límits.

Si té un pla de pensions i la contingència de jubilació o discapacitat s’esdevingué en 2012, no ha cobrat prestacions i vol beneficiar-se d’un rescat en forma de capital amb la reducció del 40 per 100 -només possible per les prestacions corresponents a aportacions realitzades fins a 2006-, el termini màxim expira el 31 de desembre de 2020. I si la contingència es va produir en 2018 el termini màxim també finalitza en la mateixa data.

Atenció. Amb caràcter excepcional per al 2020, s’han ampliat les contingències en les quals es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, com a supòsits en els quals es podrà disposar de l’estalvi acumulat, la situació de desocupació conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació i el cessament de l’activitat de treballadors per compte propi o autònoms com a conseqüència de la COVID-19. En aquest cas, és important valorar l’impacte fiscal, ja que en rescatar en forma de capital eleva la base imposable el que pot portar a tributar a tipus alts. Podran fer efectius els seus drets consolidats fins als següents imports respectivament:

  • Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
  • Els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d’obertura al públic.
  • Els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquest reemborsament de drets consolidats, es podia sol·licitar durant el termini de sis mesos des del 14 de març de 2020 i queda subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions, això és, tributen com a rendiments del treball i s’imputen a l’any en què siguin percebuts.

Noves escales de gravamen per a 2021: als contribuents que tenen rendes del treball, del capital immobiliari i d’activitats econòmiques superiors a 300.000b€ els pot convenir avançar ingressos o rendiments nets abans que finalitzi l’any, considerant que està previst que la llei de pressupostos per a 2021 incrementi 2 punts percentuals el gravamen a partir d’aquesta quantia de base liquidable.

Els qui estiguin pensant a transmetre algun actiu amb plusvàlua o a rebre beneficis de la seva societat com a soci d’aquesta, i hagin de ser superiors a 200.000 €, convindria que fessin l’operació abans que finalitzi l’any. A partir de 2021 -si s’aprova en els termes projectats la llei de pressupostos per a aquest any- la tributació de l’estalvi augmenta en 3 punts, passant del 23 per 100 actual al 26, per a bases superiors a 200.000 €.

Deduccions

Per inversions en empreses de nova o recent creació: els contribuents poden deduir el 30 per 100 de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sobre una base màxima anual de 60.000 €, sense que formin part d’aquesta base els imports respecte dels quals practiquin alguna deducció establerta per una comunitat autònoma. La participació ha de romandre almenys tres anys i com a màxim dotze anys en el capital de la nova societat i no ha de superar el 40% del seu capital, que a més no ha de tenir més de 400.000 euros en fons propis.

Per adquisició d’habitatge habitual: la poden aplicar aquells contribuents que l’haguessin adquirit amb anterioritat al 1 de gener de 2013 i haguessin aplicat aquesta deducció per quantitats satisfetes en períodes anteriors. L’import màxim de la deducció és el 15 per 100 de les quantitats satisfetes en 2020, amb una base màxima de deducció de 9.040 € anuals. Es pot aprofitar per amortitzar més hipoteca abans que finalitzi l’any, fins a aquest límit.

Per lloguer d’habitatge habitual: poden aplicar aquesta deducció els contribuents que haguessin subscrit un contracte d’arrendament amb anterioritat al 1 de gener de 2015 pel qual haguessin satisfet, abans d’aquesta data, quantitats en concepte de lloguer i continuïn pagant com a inquilins. No obstant això, no s’oblidi que actualment diverses comunitats autònomes tenen deduccions per lloguer.

Donatius a entitats sense ànim de lucre: com que per a 2020 s’ha incrementat la deducció per donatius en 5 punts percentuals, és encara més interessant fiscalment realitzar donatius abans de finalitzar l’any i així reduir la seva factura fiscal. En concret, podrà deduir el 80% dels primers 150 € donats. La resta del donatiu dóna dret a deduir el 35% del seu import, tret que realitzi donacions habitualment a aquesta mateixa entitat, i en aquest cas aquest últim percentatge serà del 40%.

Deducció per maternitat: les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, que realitzin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, poden minorar la quota de l’impost fins a 1.200 € anuals per cada fill menor de 3 anys, amb el límit, també per cada fill, de les cotitzacions i quotes totals (íntegres sense tenir en compte bonificacions) a la Seguretat Social reportades en el període impositiu després del naixement.

Les mares amb dret a l’aplicació d’aquesta deducció podran deduir 1.000 € addicionals (83,33 €/mes complet de guarderia) quan haguessin satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de 3 anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, actuant com a límit la menor de 2 quantitats: la cotització a la Seguretat Social o l’import anual de la despesa en guarderia no subvencionada. Aquesta deducció, encara que es tracti d’un import negatiu (es paga al contribuent amb la declaració de l’IRPF encara que no se li hagi retingut) no es podrà obtenir per endavant.

Atenció. D’acord amb la normativa de la Seguretat Social, en el cas d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) en els quals se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació de desocupació total. Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball durant tot el mes, com a conseqüència de l’aprovació d’un ERTO, es deixa de realitzar una activitat per compte d’altri i de complir-se els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat. Només seria possible fer una feina per compte d’altri, quan es realitzés a temps parcial en supòsits temporals de regulació d’ocupació. En aquests casos sí que es tindria dret per aquests mesos a la deducció per maternitat.

Deducció per família nombrosa i per persones amb discapacitat a càrrec: recordi que per a aquells ascendents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri i que formin part d’una família nombrosa o per a aquells ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb 2 fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tinguin dret a la totalitat del mínim per descendents, la llei regula una deducció de fins a 1.200 € anuals (2.400 € si es tracta de família nombrosa de categoria especial). La quantia de la deducció s’incrementa en 600 € addicionals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui (3 fills la general i 5 l’especial).

També existeix la possibilitat de deduir 1.200 € anuals (100 €/mes) pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que aquest últim no percebi rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €, ni que generi el dret a l’aplicació de les deduccions per descendent o ascendent amb discapacitat.

Finalment, és molt important que no s’oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funció de la comunitat autònoma on tingui la seva residència fiscal

Impost sobre el patrimoni: recordi que es prorroga el restabliment d’aquest impost també a 2020. No obstant això, es tracta d’una modificació a escala estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes.

Cal tenir en compte que per a 2021 es pujarà el marginal màxim de la tarifa estatal de l’impost sobre el patrimoni del 2,5 al 3,5%, si bé això només tindrà l’efecte que vulguin que tingui les CCAA perquè la seva capacitat normativa afecta la mateixa tarifa, així com a deduccions i bonificacions.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema a fi d’ajudar-los a aconseguir la planificació òptima de la seva pròxima declaració de l’IRPF amb les màximes garanties i eficiència.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.