Avantprojecte de nova llei de treball a distància

Després del tràmit de consulta pública, el Ministeri de Treball va publicar el passat mes de juliol l’avantprojecte de Llei de treball a distància amb la regulació dels temps de treball i descans, el control de l’activitat laboral, el dret a la intimitat, la retribució i la compensació econòmica i les obligacions preventives com a mesures més destacades. De la mateixa manera, s’estableix la possibilitat de treball a distància ocasional a instància de l’empresa, com a conseqüència de força major empresarial i treball a distància ocasional per força major familiar.

Definició del concepte de teletreball i treball a distància

El text de l’avantprojecte de llei estableix el següent:

Treball a distància: Aquell treball que es presta al domicili de la persona treballadora o al lloc lliurement elegit per aquesta, durant tota la seva jornada o part d’ella, de manera no ocasional.

Teletreball: Aquell treball que es porta a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

Treball presencial: Aquell treball que es presta al centre de treball o al lloc determinat per l’empresa.

Treball a distància ocasional: Aquell treball que es presta al domicili de la persona treballadora o al lloc lliurement elegit per aquesta, durant tota la seva jornada o part d’ella, de manera ocasional, en els termes que estableix el capítol IV de la present llei.

Igualtat de tracte i no discriminació de l’treballador a distància

Les persones que treballen a distància han de tenir els mateixos drets, condicions laborals, retribució, promoció, conciliació, que el personal que acudeix a centre de treball, excepte si són inherents a l’activitat presencial.

No es podran modificar les condicions pactades, especialment pel que fa a la jornada i salari. En els complements salarials es tindran en compte els factors de la feina a distància perquè aquestes persones no es vegin penalitzades.

 Exclusions de el teletreball o treball a distància

El contracte de pràctiques i contracte de formació estaran exclosos de la feina a distància, tot i que el contracte de formació si podrà rebre formació telemàtica.

També quedaran exclosos de l’teletreball als menors de 18 anys a l’ésser considerat un treball d’especial perillositat per a ells.

Acord de treball a distància

El treball a distància serà voluntari per a la persona treballadora i requerirà acord per escrit, bé sigui en el contracte inicial o en un document posterior, abans que s’iniciï el treball a distància.

Cal recollir els canvis en les condicions de prestació de serveis a distància, amb l’acord entre empresa i treballador.

L’acord ha de contenir, com a mínim, els següents aspectes:

 • Inventari dels mitjans, equips i eines per realitzar el teletreball.
 • Compensació de les despeses directes o indirectes de l’treballador a distància.
 • Horari de treball i regles de disponibilitat.
 • Distribució entre el treball presencial i a distància.
 • Centre de treball a què pertany.
 • Lloc de treball habitual.
 • Si és el cas, mitjans de control empresarial de l’activitat.
 • Termini o durada de l’acord.

Canvis en el caràcter de treball a distància i en el percentatge de presencialitat

El canvi a treball presencial i la modificació de l’percentatge de presencialitat només podrà realitzar-se si es dóna voluntarietat per part de la persona treballadora. De la mateixa manera, la persona que realitza treball a distància tindrà preferència davant d’altres persones treballadores per ocupar els llocs de treball presencials que es generin a l’empresa.

Si la persona treballadora, després de passar a realitzar treball presencial, sol·licita revertir la seva situació a teletreball, podria realitzar-després de transcórrer un període de temps equivalent a el període de prova que constava en el seu contracte. La negativa de l’empresa haurà d’estar justificada per escrit en base a raons tècniques o organitzatives.

Mitjançant la negociació col·lectiva o per acord entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores es podran establir els mecanismes, i criteris pels quals la persona que desenvolupa treball presencial pugui passar a treball a distància o viceversa.

Drets dels treballadors a distància

En l’acord s’inclou una sèrie de drets que s’han de garantir en els treballadors a distància:

 • Dret a la formació: Es garantirà l’accés en igualtat de condicions i la formació necessària per a teletreballar.
 • Dret a la promoció professional: L’empresa els ha d’informar, de manera expressa i per escrit, de les possibilitats d’ascens que es produeixin, tant si es tracta de llocs de desenvolupament presencial o a distància.
 • Dotació de mitjans suficients: Se’ls lliuraran els equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat, segons l’inventari de l’Acord per a teletreballar.
 • Dret a la compensació de despeses: L’empresa haurà de compensar les despeses directes o indirectes relacionats amb els equips i mitjans vinculats a la seva activitat laboral. Es podran incloure complements específics en el conveni col·lectiu.
 • Dret a un horari flexible: La persona que desenvolupa treball a distància podrà alterar l’horari de prestació de serveis establert respectant la normativa sobre temps de treball i de descans, excepte, si és el cas, pel que fa als temps de disponibilitat obligatòria o els límits que a l’respecte haguessin pogut establir-se en l’acord de treball a distància.
 • Dret a l’registre horari: El sistema de registre horari ha d’incloure el moment d’inici i finalització de la jornada i els trams d’activitat, temps d’activació i desactivació dels equips i, si s’escau, el temps de preparació per a les tasques i lliurament.
 • Dret a la prevenció de riscos laborals: L’avaluació ha de tenir en compte les característiques de la parada, incloent temps de disponibilitat, descansos, desconnexions. L’empresa s’ha d’informar sobre els riscos per a poder prevenir-los. Si es produeix una visita a el lloc preventiva, haurà de ser autoritzada pel treballador i s’emetrà informe per escrit.
 • Dret a la intimitat i protecció de dades: L’ús de mitjans telemàtics ha de respectar els drets de treballador. L’empresa no pot exigir instal·lar programes en dispositius propietat de l’treballador, ni exigir l’ús d’aquests ordinadors per teletreballar. En negociació col·lectiva es poden desenvolupar aquests aspectes.
 • Dret a la desconnexió digital: Les persones treballadores tenen dret a la desconnexió fora del seu horari de treball. L’empresa ha de garantir el dret a la desconnexió, limitant l’ús de mitjans de comunicació empresarial en horari de descans i respectant la durada màxima de la jornada.
 • Drets col·lectius: S’haurà de garantir l’accés a la comunicació amb els representants dels treballadors i activitats organitzades per aquests. Així com els drets de naturalesa col·lectiva. L’empresa ha de facilitar els mitjans necessaris.

El treball a distància ocasional per força major familiar

L’acord estableix un nou dret de teletreballar fins a un màxim d’un 60% sobre la seva jornada normal, si això és tècnica i raonablement possible, en els casos de malaltia o accident d’un familiar de fins a segon grau per consanguinitat, cònjuge o parella de fet , que requereixi de la presència de treballador. El període s’estendrà mentre duri aquesta situació.

 Treball a distància ocasional per causa de força major empresarial

Quan per causa de força major s’impedeixi l’activitat empresarial, es podrà continuar amb la mateixa mitjançant treball a distància, sempre que sigui possible, amb caràcter preferent enfront de mesures de suspensió o reducció de ERTES.

Treballadors que ja treballaven a distància abans d’aquesta norma

Les persones treballadores que prestessin serveis a distància amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta norma també de signar un acord amb la seva empresa sobre les condicions de teletreball.

En cap cas l’aplicació d’aquesta norma podrà tenir com a conseqüència la compensació, absorció o desaparició de qualsevol dret o condicions més beneficioses que vinguessin gaudint les persones que prestessin amb caràcter previ serveis a distància.

Noves sancions i infraccions relacionades amb el teletreball

No formalitzar per escrit el contracte de treball o no formalitzar l’acord de treball a distància en els termes de la norma serà considerat una infracció greu, amb multes entre 626 i 6.250 euros, en funció de la seva gravetat.

 

JDA / SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.