Recuperació del IVA en factures impagades

L’actual crisi sanitària derivada de la COVID-19 està afectant molt directament a la situació de liquiditat de molts negocis i empreses, les quals estan veient-se obligades a romandre tancades durant temps perllongats i / o a reduir dràsticament el seu volum d’ingressos. Aquesta crisi de liquiditat que s’acosta en els propers mesos comportarà inevitablement una més que probable escalada d’impagaments. Per això convé estar especialment atents a la possibilitat de recuperar davant d’Hisenda l’IVA repercutit d’aquestes factures impagades.

Davant aquest supòsit de crèdits incobrables, tant total com parcial, la normativa de l’IVA (art. 80.Quatre de la LIVA; art. 24 del RIVA), preveu la possibilitat que el creditor pugui recuperar l’IVA ingressat a l’Administració tributària, però per a això s’han de complir tot un seguit de requisits i terminis concrets, tal com veurem a continuació.

Requisits que s’han de complir

Que hagi transcorregut un any des de la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit derivat del mateix. Que prèviament el subjecte passiu hagi instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor o per mitjà de requeriment notarial al mateix. En les operacions que tinguin per destinataris a Ens públics, la reclamació judicial o el requeriment notarial se substituiran per una certificació expedida per l’òrgan competent.

No obstant això, tot i complir aquests requisits, no serà procedent la modificació de la base imposable i per tant, la recuperació de l´IVA repercutit, quan es tracti de crèdits que gaudeixin de garantia real, estiguin afermats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, o coberts per un contracte d’assegurança de crèdit o de caució, en la part garantida, afermada o assegurada, així com en el cas de crèdits entre persones o entitats vinculades a l’efecte de l’IVA, i aquells que es refereixen a operacions el destinatari no està establert a Espanya.

Així mateix, també cal tenir en consideració que quan hi hagi un acte de declaració de concurs, per als crèdits corresponents a quotes repercutides per operacions la meritació es produeixi amb anterioritat a l’esmentat acte (crèdits concursals), tampoc és procedent la modificació de la base imposable amb posterioritat a aquest acte. En aquest cas, la base imposable únicament es pot reduir acord amb el que disposa l’article 80.tres de la LIVA.

Importància de tenir present els terminis

La modificació de la base imposable, mitjançant l’emissió d’una factura rectificativa que deu ser remesa al destinatari i poder acreditar fefaentment aquesta enviament, s’ha d’efectuar en el termini dels tres mesos següents a la finalització del termini d’un any (o, en el cas de pimes, del termini de sis mesos) des del moment de la meritació de l’operació o del venciment del termini o terminis impagats en el cas d’operacions a termini, disposant de el termini d’un mes des de la data d’emissió de la factura rectificativa per comunicar a l’Administració tributària la modificació.

Un aspecte a tenir en compte a futur sobre aquesta modificació de la base imposable és que, si finalment es cobren les factures pel procediment de la demanda, no hi haurà de rectificar novament les factures a l’alça, excepte quan el destinatari no actuï en la condició d’empresari o professional. No obstant això, si en el transcurs de el temps es desisteix de la reclamació judicial, s’haurà de rectificar novament la factura, per tornar a ingressar a Hisenda l’IVA que s’ha sol·licitat la rectificació.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.