Novetats fiscals Covid19: Models de declaració de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de no residents 2019.

S’ha publicat l’Ordre HAC / 565/2020, de 12 de juny per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost Sobre Societats i l’Impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol 2019. Els models s’adapten a les mesures excepcionals introduïdes pel Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig (BOE de 27 de maig de 2020 i en vigor el 28 de maig) i seguidament ressenyem els seus aspectes més rellevants.

1.Novetats derivades del Coronavirus 

Ampliació dels terminis per aprovar els comptes anuals

L’única modificació normativa que afecta puntualment a les declaracions de l’Impost corresponents als períodes impositius iniciats en 2019, i que és conseqüència de la crisi sanitària de l’COVID-19, és la mesura aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i pel Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, en relació amb les mesures extraordinàries que amplien els terminis d’aprovació dels comptes anuals, i que afecta la presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats per als contribuents que s’ajustin a el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. En aquest canvi normatiu s’habilita la presentació d’una nova declaració fins al 30 de novembre com a conseqüència de no haver aprovat els comptes en el termini voluntari de declaració. Per això es fa necessari introduir en els models 200 i 220 que s’aproven en aquesta ordre, noves caselles:

 

  • “Declaració corresponent a l’art. 124.1 LIS sense aprovar comptes anuals “. Han de marcar aquesta els contribuents el termini per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici s’ajusti al que disposen els articles 40 i 41 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, quan presentin la declaració de l’impost per el període impositiu corresponent a aquest exercici sense que s’hagin aprovat els comptes anuals.
  • “Nova declaració art. 12.2 RD Llei 19/2020 “. Ha de marcar-se aquesta casella si es presenta una nova declaració (termini fins al 30 de novembre de 2020). Això es farà en el cas que l’autoliquidació de l’impost que hagi de resultar d’acord amb els comptes anuals aprovats per l’òrgan corresponent sigui diferent de la presentada amb anterioritat sense que aquestes s’haguessin aprovat.En cas que aquesta nova declaració tingui la consideració de complementari, a més, haurà de marcar la casella corresponent a declaració complementària.
  • “Nova declaració art. 12.2.b) RD Llei 19/2020 no complementària: Import ingrés / devolució efectuada de la declaració originària “. S’incorpora aquesta casella en la pàgina 14 bis de l’Model 200 i pàgina 9 de l’Model 220 per a gestionar aquesta nova declaració de la mateixa manera que en el cas de les declaracions complementàries.

 

Recordem el contingut de l’article 12 RD-llei 19/2020 sobre la presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats per als contribuents que s’ajustin, per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici, al que disposen els articles 40 i 41 de l’RD-llei 8/2020, de 17 de març:

  • Els contribuents de l’Impost sobre Societats el termini per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici s’ajusti al que disposen els articles 40 i 41 de l’RD-llei de presentar la declaració de l’impost per al període impositiu corresponent a aquest exercici en el termini preveu l’apartat 1 de l’article 124 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats (en avant, LIS).

Si a la finalització d’aquest últim termini, els comptes anuals no haguessin estat aprovades, la declaració es realitzarà amb els comptes anuals disponibles. 

A aquests efectes, s’entendrà per comptes anuals disponibles: 

– Per a les societats anònimes cotitzades, els comptes anuals auditats a què es refereix la lletra a) de l’article 41.1 de l’esmentat RD-llei 8/2020.

– Per a la resta de contribuents, els comptes anuals auditats o, si no, els comptes anuals formulats per l’òrgan corresponent, o manca d’aquestes últimes, la comptabilitat disponible portada d’acord amb el que preveu el Codi de Comerç o amb el que estableix a les normes per les quals es regeixin.

En el cas que l’autoliquidació de l’Impost que hagi de resultar d’acord amb els comptes anuals aprovats diferent de la presentada en
el termini ordinari de declaració, els contribuents han de presentar una nova autoliquidació amb termini fins al 30 de novembre de 2020.

Nova declaración complementària: Aquesta nova autoliquidació tindrà la consideració de complementària als efectes que preveu l’article 122 de la Llei general tributària, si d’ella resultés una quantitat a ingressar superior o una quantitat per retornar inferior a la derivada de l’autoliquidació anterior efectuada conforme al que disposa l’apartat anterior.

La quantitat a ingresar resultant meritarà interessos de demora d’acord amb el que disposa l’article 26 de la LGT des del dia següent a la finalització de l’termini previst a l’article 124.1 de la LIS, sense que li sigui aplicable el que disposa l’article 27 de la LGT.

Nova declaració en la resta de casos: En els casos en que la nova declaració no tingui la consideració de complementari, la nova autoliquidació produirà efectes des de la seva presentació, sense que sigui aplicable el que disposa l’article 120.3 de la LGT, i en els articles 126 i següents de l’Reglament General aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, ni es limitin les facultats de l’Administració per verificar o comprovar la primera i la nova autoliquidació. No és aplicable respecte de la nova autoliquidació les limitacions a la rectificació de les opcions a què es refereix l’article 119.3 de la LGT.

En el cas de devolució de quantitats derivades de l’aplicació del que disposa aquest article, s’aplicarà l’article 127 de la LIS. A aquests efectes el termini dels 6 mesos es comptarà a partir de la finalització de l’termini establert a l’apartat anterior per a la presentació de la nova autoliquidació.No obstant, l’anterior, quan de la rectificació a la qual es refereix la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 12 d’aquest RD-Llei 19/2020, resulti una quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés efectiu en l’autoliquidació anterior, es meriten interessos de demora sobre aquesta quantitat des del dia següent a la finalització de l’termini voluntari de declaració a què es refereix l’apartat 1 de l’article 124 de la LIS fins a la data en què s’ordeni el pagament de la devolució.

Finalment, s’indica que les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris a què es refereix aquest article 12 podran ser objecte de verificació i comprovació per l’Administració, que practicarà, si escau, la liquidació que procedeixi i que en particular, no es derivarà cap efecte preclusiu de les rectificacions a què es refereix la lletra b) de l’apartat 2 d’aquest article.

 

2.Correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys

Es modifica el quadre detall de les correccions a l’resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost sobre Societats) de la pàgina 19 de l’model 200, que excepcionalment per a aquesta campanya tindrà caràcter voluntari per a tots els ajustos de les pàgines 12 i 13 de l’esmentat model, incorporant així un desglossament que deriva de la informació comptable i fiscal de l’contribuent.

Aquest quadre detall és voluntari per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2019 a causa de la crisi sanitària del Coronavirus, que pot implicar dificultats per als contribuents en la implementació dels desenvolupaments informàtics i funcionals necessaris, si bé, la finalitat de aquest desglossament és que en períodes impositius següents sigui obligatori.

Aquesta modificació va dirigida a facilitar l’emplenament de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost sobre Societats) en exercicis futurs a el conèixer si les correccions fiscals practicades són permanents, temporànies amb origen en l’exercici o en exercicis anteriors, així com el saldo pendent a fi d’exercici de cada un dels ajustos. Aquesta informació, un cop emplenada, s’agruparà en el quadre resum contingut a les pàgines 26 bis a 26 sexies de el model 200, que també serà d’emplenament voluntària per a períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de el 2019.

 

Modificacions normatives 2018 

Algunes modificacions normatives que van tenir efectes una vegada iniciat el període impositiu de 2018, poden constituir per a determinats contribuents, depenent de la data d’inici del seu període impositiu, una novetat en la seva declaració de l’impost.

La Llei 8/2018, de 5 de novembre, va modificar, amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de 2018.11.07:

  • La regulació de la Reserva per a inversions a Canàries (art. 27 Llei 19/1994).
  • Límits de les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals realitzades a Canàries.
  • La deducció per inversions a Canàries (art. 94 Llei 20/1991).
  • Entitats que contractin un treballador per realitzar la seva activitat a Canàries tenen dret a gaudir dels beneficis fiscals que per creació d’ocupació s’estableixin per la normativa fiscal, incrementant-los en un 30% (art. 94 bis Llei 20/1991).

 

El Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de 2018.11.10, va regular un nou supòsit de despesa fiscalment no deduïble a l’establir-se que no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble el deute tributari de l’ITP i AJD, modalitat AJD-documents notarials, quan es tracti d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària en què el subjecte passiu sigui prestador (art. 15.m) LIS).

Dades fiscals

Aquest any s’oferiran pel Model 200 dels períodes impositius que s’iniciïn entre l’1 de gener i al 31 de desembre de 2019, dades fiscals. Aquestes dades fiscals tindran caràcter informatiu i el seu objectiu és assistir a la correcta complimentació de l’autoliquidació de l’Impost sobre Societats.

Nous caràcters a la pàgina 1 amb l’objectiu de millorar la identificació dels contribuents i la caracterització de la declaració

“Entitat ZEC en consolidació fiscal”.

“Diòcesi, o província religiosa o entitat eclesiàstica que integra entitats menors que en depenen”.

“Federació, confederació o unió de cooperatives”.

“Filial grup multinacional” i “Societat matriu última grup multinacional”.

 

JDA / SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.