Protocols de blanqueig

header servicio blanqueo de capitales

Què es?

  • Implantació de protocols i manuals de Blanqueig de Capitals, procediments i mesures de control establerts per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (PBC / FT), amb la finalitat de:
  • Assegurar el compliment amb la normativa vigent.
  • Descriure els procediments establerts respecte de la identificació, admissió i coneixement dels clients, així com de les operatives tipificades com “operacions sospitoses”.
  • Descriure els procediments d’informació d’operacions sospitoses.
  • Descriure les obligacions, funcions i procediments a seguir per part dels empleats de la nostra Entitat en la matèria.
  • Descriure les obligacions, funcions i facultats de l’Òrgan de Control Intern i Comunicació “OCI” en la matèria.
  • Comptem amb equips perfectament capacitats per assessorar-lo en qualsevol qüestió relativa al compliment de la Llei de referència, així com ajudar-lo a implantar els procediments i mesures organitzatives que siguin necessàries.
  • L’incompliment de les obligacions establertes en la normativa aplicable pot donar lloc a importants sancions, de conformitat amb la legislació. Les sancions administratives previstes en la normativa es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
  • A més de la responsabilitat que pogués correspondre a l’empresa / organització com a subjecte obligat, els que exerceixin en ella càrrecs d’administració o direcció, siguin unipersonals o col·legiats, seran responsables de les infraccions molt greus, greus o lleus quan aquestes siguin imputables a la seva conducta dolosa o negligent.

Per a qui?

Per a tot tipus d’empreses i organitzacions.

Quins beneficis aporta a la teva empresa?

Estaràs permanentment informat, a través del portal on-line.
Esgotarem totes les possibilitats d'èxit per al cobrament, amb un estudi de possibles actuacions especials, tals com a responsabilitat d'administradors socials, querelles per alçament de béns, i accions de restitució de patrimoni per frau de creditors.
Estaràs assessorat sobre com documentar les relacions comercials abans de realitzar-les, per evitar possibles riscos d'impagament.
Banner protocolos de blanqueo JDA

  Accepto la Política de privacitat, i autoritzo el tractament de ls meves dades conforme a la consulta realitzada

  Autoritzo a JDA a enviarme, vía e-mail, informació carácter comercial relativa als seus productes i serveis

Subscriu-te a la nostra newsletter