Quines modificacions planteja la pròxima reforma de la cotització d’autònoms?

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha tramès a audiència i informació pública el projecte de Reial decret que modifica el Reglament General sobre el sistema de cotització dels autònoms, tenint en compte que encara s’està negociant el sistema de cotització del col·lectiu en funció dels ingressos reals amb les associacions d’empresaris i autònoms.

Sense esperar que finalitzin les negociacions amb les associacions d’autònoms, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha tramès a audiència i informació pública el projecte de «Reial decret pel qual es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener, i el Reglament General sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, per actualitzar la seva regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms».

Segons la web del ministeri, la data límit per a la presentació d’aportacions serà el 26 de maig de 2022.

Principals modificacions

Tenint en compte que encara s’està negociant el sistema de cotització del col·lectiu en funció dels ingressos reals amb les associacions d’empresaris i autònoms, el Reial decret projectat estableix (entre altres) les següents modificacions:

1. Pel que fa al Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social

  • Sol·licituds d’alta i baixa: a més de reforçar la seva tramitació per mitjans electrònics, s’especifiquen una sèrie de dades que han de facilitar en sol·licitar la seva alta aquells treballadors que presenten alguna especialitat quant a la seva inclusió al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, conforme al que es preveu en les diferents lletres de l’article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i que permetran identificar més adequadament a cada col·lectiu, amb la introducció també, amb caràcter general, la dada relativa a la declaració dels rendiments que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional (excepte en el cas dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica inclosos en aquest règim).
  • Pluriactivitat en diversos règims: es limita a actualitzar la remissió efectuada en ell a altres articles del reglament quan aquesta pluriactivitat es produeixi en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.
  • Peculiaritats sobre afiliació, altes, baixes i variacions de dades en el RETA: a més de reforçar la tramitació d’aquests actes per mitjans electrònics, es dona una nova redacció al 46.3, a fi de contemplar en ell l’obligació de comunicar l’activitat que determina la inclusió dels treballadors autònoms en aquest règim i les altres dades a què es refereix l’article 30.2.b) del reglament en sol·licitar la seva alta, així com qualsevol canvi posterior que es produeixi en aquestes dades, mitjançant la corresponent variació de dades; en les situacions de pluriactivitat, aquesta obligació de comunicació afectarà totes les activitats desenvolupades i les seves corresponents dades, amb independència que l’alta en aquest règim especial sigui única.

També s’amplia la relació de documents a aportar pels treballadors autònoms per mitjans electrònics i quan així ho requereixi la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb aquells que acreditin la seva participació en societats o comunitats de béns o la seva incorporació en col·legis professionals, determinant de la seva inclusió en aquest règim especial a l’empara del previst en les lletres b), c), d), e), g) i l) de l’article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  • Peculiaritats relatives a la cobertura de determinades contingències en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms: s’actualitza amb l’objectiu d’acomodar la seva regulació de desenvolupament a la vigent sobre aquesta matèria en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

2. Sobre el Reglament General sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social

  • Els tipus de cotització per accidents de treball i malalties professionals: s’adapten a la legislació vigent sobre la matèria, assenyalant que en el cas dels treballadors per compte propi aquesta cotització s’efectuarà mitjançant l’aplicació del tipus de cotització que es determini anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, excepte respecte als inclosos al sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, en els quals aquesta cotització s’efectuarà conforme a la tarifa de primes vigent.
  • Les bases de cotització en el RETA: en el moment de sol·licitar la seva alta en aquest règim, els treballadors hauran d’efectuar una declaració dels rendiments econòmics que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional, en concordança amb la reforma efectuada en el mateix sentit en l’article 30.2 del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.
  • Els canvis de base de cotització en el RETA: s’amplia el nombre de vegades que, durant l’any, els treballadors inclosos en aquest règim poden sol·licitar el canvi de base, que passa de quatre a sis, a fi de permetre’ls ajustar més adequadament la cotització -cada dos mesos- en funció de la seva previsió de rendiments econòmics.
  • En cada sol·licitud de canvi de base de cotització, els treballadors hauran de declarar els rendiments econòmics que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional, a excepció dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica, en tractar-se d’una variació de dades i en concordança amb la reforma efectuada en el mateix sentit en l’article 30.2 del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.
  • La cotització per incapacitat temporal i contingències professionals: s’actualitza a les corresponents referències al cessament d’activitat, igual que passa amb els apartats 4 i 5 de l’article 45, en els quals s’adapta la seva regulació sobre el contingut de l’obligació de cotitzar a la regulació legal vigent sobre cotització per contingències comunes i professionals i per cessament d’activitat en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

Vegeu:

RD reforma reglaments autònoms-Memòria.

RD reforma reglaments autònoms-Text

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.