Quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals?

Estan obligades a auditar els comptes anuals i, si escau, l’informe de gestió, quan es tracti de societats mercantils (anònimes, limitades, comanditàries, cooperatives, etc.) que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, almenys dues de les següents circumstàncies: (i) que el total de les partides de l’actiu sigui igual o superior a 2.850.000 euros; (ii) que l’import net del seu volum anual de negocis sigui igual o superior a 5.700.000 euros; (iii) que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici sigui igual o superior a 50.

És molt comú plantejar-se quin tipus d’empreses són les que estan obligades a auditar els seus comptes anuals, sobretot quan ens trobem davant empreses que es troben en procés d’expansió i creixement.

En primer lloc, hem de tenir clar en què consisteix una auditoria de comptes. Ve a ser una revisió exhaustiva i completa dels estats comptables d’una empresa, amb la condició de poder acreditar la raonabilitat de la fiabilitat i transparència del contingut que ofereix. En aquest sentit, el principal objectiu que es persegueix és garantir que els comptes anuals i tota la informació comptable que l’empresa porta siguin veraces.

Si ens fixem en la disposició addicional primera de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, veiem com s’estableix un llistat del tipus d’empreses que de manera obligatòria s’hauran de sotmetre a l’auditoria de comptes. Així i tot, amb la condició de comprovar els criteris concrets que determinen quan una empresa incorrerà en l’obligació d’auditar els comptes, haurem de remetre’ns al Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

Així doncs, segons la mida de l’empresa, hauran d’auditar els seus comptes anuals totes aquelles empreses que, independentment de la seva naturalesa jurídica, durant dos exercicis econòmics continuats compleixin amb dos dels tres paràmetres següents:

  • L’import net del volum de negoci superi els 5.700.000 euros.
  • El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici sigui més gran de 50.
  • La xifra total de les partides de l’actiu sigui superior a 2.850.000 euros.

En cas de ser una empresa que treballa amb el sector públic, sempre estarà obligada a auditar els seus comptes anuals, amb independència de la mida que tingui la societat, durant l’exercici social en què s’haguessin rebut subvencions o ajuts amb càrrec a pressupostos de les administracions públiques o a fons de la Unió Europea per un import total superior a 600.000 euros.

Un altre criteri seria segons el tipus d’activitat econòmica a què es dediqui l’empresa. En aquest sentit, estaran obligades a auditar els seus comptes anuals les entitats que emetin valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació, així com les entitats que emetin obligacions d’oferta pública, entre altres.

Per acabar, quan es tracta de fundacions, hauran de sotmetre a una auditoria externa dels comptes anuals, quan en data del tancament de l’exercici econòmic es compleixin almenys dos dels següents requisits:

  • El nombre mitjà d’empleats hagi estat superior a 50.
  • En cas que l’import net del volum anual dels ingressos de l’activitat pròpia més, en cas que es doni, el volum de negocis de la seva activitat mercantil sigui superior a 2.400.000 euros.
  • Que la xifra total de les partides de l’actiu sigui superior a 2.400.000 euros.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.