Publicada l’Ordre de cotització a la Seguretat Social per a l’exercici 2022

El 31 de març de 2022 es publicà al BOE l’Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2022, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022.

L’informem que el BOE del 31 de març de 2022 publicà l’Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2022, que entrà en vigor l’endemà de la seva publicació i amb efectes des de l’1 de gener de 2022.

Entre les novetats d’aquesta norma, cal destacar l’increment de les bases màximes de cotització; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de durada determinada inferior a trenta dies, exceptuant els contractes per substitució i els subscrits amb treballadors del sistema especial de treballadors per compte d’altri agraris, el sistema especial per a empleats de llar i el règim especial de la mineria del carbó.

A continuació destaquem algunes de les qüestions de consulta més general relacionades amb la cotització en el règim general i en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA).

Cotització en el règim general a partir de l’1 de gener de 2022

  • Fixació del topall màxim de cotització en 4.139,40 euros mensuals i del topall mínim que no podrà ser inferior a 1.166,70 euros mensuals.
  • Limitació de les bases màximes i mínimes de cotització per contingències comunes a les següents quanties:
Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/mes
Bases màximes

Euros/mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors 1.629,30 4.139,40
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 1.351,20 4.139,40
3 Caps administratius i de taller 1.175,40 4.139,40
4 Ajudants no titulats 1.166,70 4.139,40
5 Oficials administratius 1.166,70 4.139,40
6 Subalterns 1.166,70 4.139,40
7 Auxiliars administratius 1.166,70 4.139,40
8 Oficials de primera i segona 38,89 137,98
9 Oficials de tercera i especialistes 38,89 137,98
10 Peons 38,89 137,98
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional 38,89 137,98

Quant als tipus de cotització per contingències comunes per al règim general de la Seguretat Social, es mantenen els mateixos tipus aplicables fins avui.

Tipus total (%) Empresa (%) Treballador (%)
Contingències comunes 28,3 23,6 4,7
Contingències professionals Tipus de la tarifa de primes establertes de la D.A. 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre A càrrec exclusiu de l’empresa
Hores extraordinàries per força major 14 12 2
Desocupació 7,05 5,5 1,55
Formació professional 0,7 0,6 0,1
FOGASA 0,2 A càrrec exclusiu de l’empresa

L’ordre fixa, igualment, les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per a col·lectius inclosos en el règim general amb especialitats i per als règims especials de la Seguretat Social (treballadors per compte propi o autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors de la mar, empleats de llar, artistes, professionals taurins, etc.)

Cotització en el RETA a partir de l’1 de gener de 2022

Els tipus de cotització queden establerts en els següents percentatges:

  • Per a contingències comunes: 28,30 %. Quan es tingui coberta la incapacitat temporal (IT) en un altre règim de la Seguretat Social, s’aplicarà una reducció en la quota que correspondria ingressar d’acord amb el tipus per a contingències comunes equivalent a multiplicar el coeficient reductor del 0,055 per aquesta quota.
  • Per a contingències professionals, no s’aplica la tarifa de primes sinó el tipus únic: 1,30 % (0,66 % IT i 0,64 % invalidesa, mort i supervivència -IMS-).
  • Els treballadors que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 %, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància previstes en la Llei General de la Seguretat Social.
  • Per cessament d’activitat: 0,90 %.
  • Per formació professional: 0,10 %.

Es fixen, actualitzats, els imports màxims i mínims de les bases de cotització:

Situació Base mínima

(euros/mes)
Base màxima

(euros/mes)
Amb caràcter general 960,60 4.139,40
Treballadors amb menys de quaranta-set anys a 1 de gener de 2022 960,60 4.139,40
Treballadors autònoms amb 47 anys a 1 de gener de 2022 i la base de cotització dels quals a desembre de 2021 hagi estat igual o superior a 2.077,80 euros/mes, o causin alta amb posterioritat a la data esmentada 960,60 4.139,40
Treballadors autònoms amb quaranta-set anys a 1 de gener de 2022 i la base de cotització dels quals a desembre de 2021 hagi estat inferior a 2.077,80 euros/mes 960,60 2.113,20
Treballadors autònoms amb quaranta-set anys a 1 de gener de 2022 i la base de cotització dels quals a desembre de 2021 hagi estat inferior a 2.077,80 euros/mes, però que hagin exercitat opció per una base superior abans del 30-06-2022 960,60 4.139,40
Treballadors autònoms que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb quaranta-set anys, a conseqüència de la defunció del cònjuge titular d’establiment 960,60 4.139,40
Treballadors autònoms amb quaranta-vuit anys o més a 1 de gener de 2022 1.035,90 2.113,20
Treballadors autònoms amb quaranta-vuit anys o més, que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb quaranta-cinc anys o més, a conseqüència de la defunció del titular del negoci 960,60 2.113,20
Treballadors autònoms que, abans del compliment dels cinquanta anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social 5 anys o més i amb una base de cotització igual o inferior a 2.077,80 euros/mes 960,60 2.113,20
Treballadors que, abans del compliment dels cinquanta anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social 5 anys o més i amb una base de cotització superior a 2.077,80 euros/mes 960,60 Base per la qual estigués cotitzant, incrementada en un 1,70 %, amb el topall de la base màxima de cotització
Treballadors autònoms amb 48 o 49 anys que, abans del 30-06-2022, haguessin exercitat l’opció d’una base de cotització en aquest exercici superior a 2.077,80 euros/mes 960,60 Base per la qual estigués cotitzant, incrementada en un 1,70 %, amb el topall de la base màxima de cotització
Treballadors autònoms que en algun moment de 2021 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10 1.234,80 La base màxima que correspongui en funció de l’edat i altres circumstàncies

Dret a devolució d’ofici en cas de pluriactivitat: els treballadors autònoms que en 2021 hagin cotitzat en règim de pluriactivitat per una quantia igual o superior a 13.822,06 euros, tenen dret al fet que la TGSS els retorni d’ofici, abans de l’1 de maig de 2022 (excepte algunes excepcions), el 50 % de l’excés.

Altres novetats

  • Reducció del 75 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal d’aquells treballadors que haguessin complert l’edat de seixanta-dos anys.
  • Es regula la cotització en els supòsits de reducció temporal de jornada o de suspensió temporal de la relació laboral a l’empara del que s’estableix en l’article 47 bis de l’Estatut dels Treballadors (mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació).
  • Els contractes de durada determinada inferior a trenta dies tindran una cotització addicional de 27,53 euros a càrrec de l’empresari a la seva finalització, a excepció dels treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris, empleats de llar o de la mineria del carbó. Tampoc s’aplicarà als contractes per substitució.

Les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir per l’aplicació d’aquesta Ordre respecte de les cotitzacions que, a partir de l’1 de gener de 2022, s’haguessin efectuat, podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà l’últim dia del sisè mes següent al de la publicació de l’ordre.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.
JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.