Publicada la reforma de la Llei concursal

Al BOE del 6 de setembre s’ha publicat la reforma del text refós de la Llei concursal, l’entrada en vigor de la qual es fixa per al 26 de setembre, excepte el referent a la tramitació especial per a microempreses i autònoms, que ho farà l’1 de gener de 2023, que introdueix novetats de gran importància en molts aspectes del procediment concursal.

L’informem que per fi s’ha publicat el text de la llei que reforma el sistema concursal i l’adapta a la Directiva europea de reestructuracions i insolvències. En concret al BOE del 6 de setembre s’ha publicat la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats aspectes del dret de societats (Directiva sobre reestructuració i insolvència).

Quan entrarà en vigor la reforma concursal?

La Llei 16/2022 entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació, això és el pròxim 26 de setembre de 2022, excepte el referent a la tramitació especial per a microempreses i autònoms, que ho farà l’1 de gener de 2023 (aquests procediments estan pendents que es finalitzi l’elaboració de les eines tecnològiques necessàries. En concret, d’una plataforma i uns formularis en línia).

Quines són les principals novetats que presenta aquesta reforma concursal?

Amb aquesta futura llei es realitza «una reforma estructural de gran importància del sistema d’insolvència», com així s’extreu del preàmbul de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, del qual podem extreure les següents novetats, sense prejudici que més endavant els informem més detingudament sobre aquests canvis.

La reforma busca atacar les principals limitacions del sistema d’insolvència espanyol, que el preàmbul agrupa en quatre blocs: instruments preconcursals, recurs tardà al concurs, l’excessiva durada dels concursos, que a més acaben gairebé sempre (90% dels casos) en liquidació i no conveni; i escassa utilització de la segona oportunitat.

Modificacions en el concurs

 • La nova regulació del conveni, que elimina la possibilitat de la proposta anticipada, la junta de creditors i la seva tramitació escrita. A més, s’introdueix la possibilitat de modificació de convenis i s’introdueix necessàriament la qualificació també en aquesta fase.
 • L’eliminació dels plans de liquidació, tal com es coneixien fins ara.
 • Nova regulació dels crèdits contra la massa i de la insuficiència de massa.
 • Noves regles per als concursos sense massa.
 • Consolidació de la redacció de la norma sobre la successió d’empreses per venda d’unitat productiva en el concurs, per la qual cosa es tanquen les discussions relatives al fet que la delimitació del «perímetre» competeix al jutge del concurs.
 • Importants novetats que afecten l’estatut de l’Administració concursal, especialment a la seva capacitació i noves regles aplicables als seus honoraris, entre les quals destaca la regla de la durada.
 • Es dona carta de naturalesa al pre-pack concursal.
 • També s’introdueixen novetats en el BEPI o benefici d’exoneració del passiu insatisfet. Se simplifiquen els seus tràmits, es busca que no sempre sigui necessària la liquidació prèvia dels béns del deutor per al perdó dels seus deutes, però es manté la impossibilitat d’exonerar crèdits públics, excepte un topall de 10.000 euros per a Hisenda i uns altres 10.000 euros de la Seguretat Social. Es preveu expressament l’obligació de les entitats d’informació creditícia (registres de morosos) d’actualitzar la informació de les persones exonerades, perquè així puguin accedir a finançaments. També s’inclou un nou règim de l’habitatge habitual.

Nou preconcurs: els plans de reestructuració

 • L’eix del nou preconcurs són els plans de reestructuració, que es defineixen com “una actuació en un estadi de dificultats previ al dels vigents instruments preconcursals, sense l’estigma associat al concurs i amb característiques que incrementen la seva eficàcia”. La seva introducció suposa un canvi radical, que diu adeu als actuals acords de refinançament i acords extrajudicials de pagament.
 • L’expert en reestructuracions és també un agent nou en el panorama concursal, “el nomenament del qual contempla la directiva en determinats supòsits”.
 • També destaca l’aparició del concepte de probabilitat d’insolvència, “quan sigui objectivament previsible que, en cas que no s’assoleixi un pla de reestructuració, el deutor no podrà complir regularment les seves obligacions que vencin en els pròxims dos anys.”
 • En l’homologació judicial d’aquests plans, s’introdueix la possibilitat que els creditors que representin més del 50% del passiu afectat sol·licitin prèviament una confirmació judicial facultativa de les classes de creditors. Aquest nou concepte de “classe de creditors” és essencial. Si el pla és aprovat per totes les classes de crèdits i pel deutor i els seus socis, s’introdueix com a nova causa d’impugnació la prova de l’interès superior dels creditors. Si no hi ha hagut consens de tots aquests agents, la norma opta per la regla de la prioritat absoluta, una de les opcions que ofereix la directiva i segons la qual “ningú pot cobrar més del que se li deu ni menys del que es mereix”.

Procediment especial de microempreses

 • S’introdueix en la norma el procediment especial per a microempreses, un mecanisme “d’insolvència únic i especialment adaptat” a les necessitats d’aquestes empreses “caracteritzat per una simplificació processal màxima”. A l’efecte de la reforma concursal s’entén que són microempreses les que ocupin a menys de 10 treballadors i tinguin un volum de negoci anual inferior a 700.000 euros o un passiu inferior a 350.000 euros. Per a aquestes companyies, el seu procediment especial aglutina els actuals processos preconcursals i concursals, de manera que elles no podran accedir als plans de reestructuració.
 • Tenen especial rellevància els plans de continuació, equivalents als convenis del concurs, però en els quals canvien les regles de joc i regeix el principi que “qui calla, atorga”, de manera que “s’entendrà que el creditor que no emet cap vot el fa a favor del pla”, buscant amb això incentivar la participació dels creditors en aquests processos.
 • En cas de liquidació, es preveu la utilització d’una plataforma de liquidacions el desenvolupament de les quals s’encomana al Ministeri de Justícia i hauria d’estar llesta en sis mesos. En tot cas, es vincula l’aplicació del procediment especial a la posada en funcionament d’aquesta plataforma.
 • En cas que el deutor-microempresa sigui persona natural, es reconeix expressament el seu dret a l’assistència jurídica gratuïta, per a tots els tràmits del procediment especial.

Noves tecnologies associades als procediments d’insolvència

A més de la citada plataforma de liquidacions dels procediments especials d’insolvència, la reforma apareix impregnada de tecnologia, amb previsions d’eines que hauran de veure la llum en un futur que sembla pròxim:

 • Un programa de càlcul automàtic del pla de pagaments, accessible en línia i sense cost per a l’usuari, amb inclusió de diferents simulacions de pla de continuació.
 • Abans de l’entrada en vigor d’aquests procediments especials (01-01-2023), hauran d’estar llestos els formularis oficials, accessibles en línia i sense cost, previstos per a la gestió i impuls del procediment especial de microempreses.
 • Un servei d’assessorament a petites i mitjanes empreses en dificultats en un estadi primerenc de dificultats amb el propòsit d’evitar la seva insolvència. Aquest servei es prestaria a sol·licitud de les empreses, serà confidencial i no imposarà obligacions d’actuació a les empreses que hi recorrin ni suposarà assumpció de cap responsabilitat per als prestadors del servei.
 • Web per a l’autodiagnòstic de salut empresarial que permeti a les petites i mitjanes empreses avaluar la seva situació de solvència.
 • Portal de liquidacions al registre públic concursal. En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor de la reforma: hi figuraran una relació de les empreses en fase de liquidació concursal i tota la informació que sigui necessària per a facilitar l’alienació del conjunt dels establiments i explotacions o unitats productives.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.