Les claus del projecte de llei sobre condicions laborals transparents

El Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) del passat 16 de febrer de 2024 ha publicat el projecte de llei sobre condicions laborals transparents. El futur text normatiu modificarà l’Estatut dels Treballadors i altres disposicions en matèria laboral, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a unes condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea.

L’informem que al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) del passat 16 de febrer de 2024 s’ha publicat el projecte de llei sobre condicions laborals transparents. El futur text normatiu modificarà l’Estatut dels Treballadors (ET) i altres disposicions en matèria laboral, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a unes condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea.

Tenint en compte que el projecte de llei pot sofrir futures modificacions, podem resumir les principals novetats que ens trobarem l’endemà de la seva publicació al BOE.

Quines mesures laborals específiques que s’inclouen en aquest projecte de llei?

 • S’estableix el dret del treballador a conèixer per escrit els aspectes essencials de la relació laboral i al fet que les seves condicions de treball siguin previsibles, amb la condició de garantir la integració d’un principi bàsic de la Directiva (UE) 2019/1152 en el marc dels drets i les obligacions de l’empresa i dels treballadors.
 • Es reforça l’obligació de fer constar per escrit els contractes de treball, inclosos els de durada inferior a quatre setmanes, i d’informar per escrit al treballador, en els termes i terminis que s’estableixin reglamentàriament, sobre els elements essencials de la seva relació laboral.
 • S’incorpora l’ET una definició del que es considera condició de treball previsible i les presumpcions en determinats incompliments empresarials relacionats amb el subministrament d’informació i amb les exigències de previsibilitat.
 • S’estableix una nova regulació perquè s’entengui que el contracte s’ha subscrit per temps indefinit i a jornada completa en relació amb les obligacions recollides en l’article 4.2.h), sense perjudici de les presumpcions existents i que es refereixen a incompliments sobre la forma [articles 8.2 i 12.4.a)] o sobre el registre horari [article 12.4.c)], recollint-se així el mandat de transposició de garantir i protegir els drets reconeguts de manera rellevant en la directiva. Es modifica, així mateix, l’article 12.4 i 5 de l’ET.
 • El registre de la jornada dels treballadors a temps parcial ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització. La modificació busca garantir als treballadors a temps parcial la mateixa protecció -en termes de previsibilitat de la seva jornada de treball- que l’establerta per als treballadors a temps complet. També s’estableix la prohibició que s’imposi unilateralment, per part de l’empresa, el canvi entre treball a temps complet i a temps parcial o viceversa; no obstant això, els treballadors a temps parcial no tenen una previsió similar en relació amb altres variacions de la seva jornada. Igualment, s’indica que l’increment o disminució de les hores de treball en el contracte a temps parcial tindrà caràcter voluntari.
 • En el cas dels contractes temporals i de durada determinada, el període de prova no podrà excedir d’un mes si el contracte té una durada igual o superior a sis mesos, període que es reduirà per a contractes de durada inferior en la proporció que correspongui, complint-se així la previsió conforme a la qual el període de prova ha de ser proporcional a la durada del contracte i a la naturalesa del treball.
 • Es recull expressament la prohibició que l’empresa obstaculitzi o impedeixi al treballador la prestació de serveis per a altres empreses, així com que sofreixi un tracte desfavorable per la seva pluriocupació.
 • Es regula el dret dels treballadors a sol·licitar una altra forma d’ocupació que ofereixi una previsibilitat i una seguretat més elevades i a rebre una resposta motivada per escrit de l’empresa que tingui en compte les necessitats d’aquesta última i del treballador.
 • A fi de tipificar l’incompliment de la nova obligació incorporada en el nou article 21 bis de l’ET, de donar resposta motivada per escrit a la sol·licitud formulada pels treballadors, d’una altra forma d’ocupació que ofereixi una previsibilitat i una seguretat més elevada, es modifica art. 6.5 de la LISOS. La falta d’informació al treballador sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d’execució de la prestació laboral, en els termes i terminis establerts reglamentàriament, està tipificada com a infracció lleu.
 • Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social per a tipificar com a infracció greu la falta d’informació per escrit al treballador sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d’execució de la prestació laboral, en els termes i terminis establerts reglamentàriament.
 • La nova redacció de l’article 21.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors estableix que l’empresa no podrà prohibir ni limitar la prestació de serveis per a altres empreses per part dels treballadors, sense que en cap cas puguin sofrir un tracte desfavorable per aquesta situació.
 • S’inclou en l’apartat 12 de l’article 8 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social una nova situació que determina que les decisions de l’empresari que suposin un tracte desfavorable dels treballadors siguin constitutives d’infracció molt greu, i es considera que s’incorre en aquesta infracció quan aquestes decisions desfavorables s’adopten en situació de pluriocupació.


Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.