Pla general d’activitats preventives a desenvolupar per les mútues durant 2022

Es fixen criteris i prioritats que orientaran tant l’organització d’aquestes activitats com el destí dels recursos econòmics, dirigint-se preferentment en les petites empreses i en les empreses i sectors amb més sinistralitat l’any 2021: accions d’assessorament, divulgació, sensibilització i recerca, desenvolupament i innovació en matèria de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals.

L’informem que al BOE del dia 7 de maig s’ha publicat la Resolució de 29 d’abril de 2022, que va entrar en vigor el dia 8 de maig de 2022, on s’estableix la planificació general de les activitats preventives de la Seguretat Social a desenvolupar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en els seus plans d’activitats de l’any 2022.

Durant l’any 2022 les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social desenvoluparan els programes d’activitats preventives de la Seguretat Social que es relacionen a continuació:

1. Programa d’assessorament tècnic a PIMES i empreses de sectors preferents

Comprèn la realització de visites i altres actuacions d’assessorament tècnic a les empreses associades en les quals concorrin les circumstàncies que s’estableixen en cadascun dels següents paràgrafs, per dispensar-los assessorament tècnic als fins indicats.

a) En les empreses de menys de 50 treballadors l’activitat de les quals es realitzi en les divisions d’activitat de l’annex I de la Resolució, que es corresponen amb les d’un nombre més elevat d’accidents de treball amb baixes greus i mortals produïts l’any 2021, s’analitzaran les causes que ocasionen la sinistralitat i s’assessorarà l’empresa per corregir les deficiències que es poguessin detectar i sobre les eines disponibles per al desenvolupament de la gestió preventiva.

En el seu cas, i atenent a quina sigui l’evolució de la pandèmia provocada per la COVID-19, es duran a terme actuacions d’assessorament per promoure la implantació de les mesures preventives establertes pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

b) En les empreses que en 2021 hagin tingut un índex d’accidentalitat propi superior al de l’any anterior o bé hagin presentat accidents mortals o greus durant la jornada de treball, s’analitzaran les causes que van originar l’especial accidentalitat i s’informarà l’empresari sobre els resultats de l’estudi realitzat i les mesures que, en conseqüència, convindria adoptar.

c) En les empreses en les quals en 2021 s’hagin registrat malalties professionals amb baixa causades pels agents i en els sectors d’activitat relacionats en l’annex II, que es corresponen amb aquelles que durant l’any passat s’han superat els límits de sinistralitat establerts en el sistema d’alerta del registre CEPROSS, s’estudiaran les possibles causes i agents que motivin la seva determinació com a malalties i s’informarà les empreses sobre els resultats de l’estudi.

2. Programa d’assessorament a empreses o activitats concurrents

Als centres de treball on concorrin treballadors de dues empreses o més, incloses contractistes i subcontractistes, o treballadors autònoms, alguna de les empreses o algun dels treballadors que es trobi associat o adherit a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, respectivament, haurà d’informar i assessorar les seves empreses i els seus treballadors autònoms implicats sobre l’aplicació dels mitjans de coordinació existents per a la prevenció dels riscos laborals, sense que la realització d’aquestes activitats per la mútua es pugui utilitzar com a mitjà de captació d’empreses associades i treballadors adherits o servir de fonament per al desenvolupament d’activitats de mediació.

En el seu cas, i atenent a quina sigui l’evolució de la pandèmia provocada per la COVID-19, es duran a terme actuacions d’assessorament per promoure la implantació de les mesures preventives establertes pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

3. Programa de difusió del servei de la Seguretat Social denominat «Prevencion10.es»

Realització de jornades entre les empreses associades de fins a 25 treballadors i autònoms adherits a fi d’informar-los sobre les funcionalitats que ofereix el servei «Prevencion10.es», que desenvolupa programes i activitats preventives compreses en l’acció protectora de la Seguretat Social, i mostrar-los la seva utilització, i en el seu contingut es contempla la inclusió, entre altres, d’accions d’orientació específiques dirigides a empreses associades i treballadors autònoms adherits, tenint en compte, si és el cas, les particularitats dels usuaris potencials i efectius de l’esmentat servei.

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social podran sol·licitar, per al desenvolupament d’aquesta activitat, la col·laboració de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, en la seva condició d’òrgan al qual la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions encarrega la gestió directa del servei. En cas que aquest últim no tingui mitjans en els diferents llocs i dates, el programa es durà a terme directament pel personal de la mútua.

4. Programa d’assessorament en empreses de menys de 50 treballadors per a l’adaptació de llocs de treball i estructures per a la recol·locació de treballadors accidentats o amb patologies d’origen professional

Aquest programa es desplegarà per a les empreses pertanyents a les divisions i als sectors d’activitat contemplats en els annexos I i II d’aquesta Resolució.

5. Actuacions per al control i, si escau, reducció dels accidents de treball i de les malalties professionals

Les actuacions emmarcades en els programes d’assessorament sobre el control de les causes de la incidència dels accidents de treball i de les malalties professionals i el control i reducció de l’alta sinistralitat seran dutes a terme prioritàriament en les empreses que duguin a terme la seva activitat econòmica en les divisions i en els sectors d’activitat que apareixen identificats en els annexos I i II, de manera que es pugui disposar d’informació que permeti analitzar el comportament experimentat pels accidents i les malalties en aquelles empreses en els anys 2022, 2023 i 2024.

6. Activitats de recerca, desenvolupament i innovació per a la reducció de les contingències professionals

S’inclouran les activitats de la classe de les enunciades en l’article 2.2.c), paràgrafs 1r, 2n i 3r, del Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, que pretenguin realitzar les mútues i que s’especificaran per les mútues en els respectius plans d’activitats preventives elaborats per cadascuna d’elles que es presentin per a la seva aprovació, en els quals, en relació amb les activitats d’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, es dirigiran, entre altres, als següents àmbits d’actuació:

  1. Sectors i activitats amb més risc
  2. Trastorns musculoesquelètics
  3. Substàncies perilloses
  4. Treballadors vulnerables i col·lectius específics
  5. Factors organitzatius i psicosocials
  6. Riscos emergents i noves tecnologies
  7. Hàbits saludables en l’entorn laboral
  8. Petites i mitjanes empreses
  9. Seguretat viària laboral
  10. Generació de cultura preventiva

El primer trimestre de l’any 2023, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social hauran de facilitar a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social informació detallada sobre l’execució del pla, que inclourà informació sobre el grau d’execució de cadascun dels programes i activitats inclosos en el pla, així com sobre el cost d’execució de cadascun d’ells.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.