Obligacions fiscals gener – febrer 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

GENER

Fins al 2 de gener

IVA

 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns utilitzats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2023 i successius:036
 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2023 i 2024:036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2023:sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats:039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats:039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats:039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2023:036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2023, 2024 i 2025:036/037

Declaració d’informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal

 • Any 2021:236

Fins al 12 de gener

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Desembre 2022. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de gener

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2022.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2022:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

 • Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats:039

Impost sobre les Primes d’Assegurança

 • Desembre 2022:430

Impostos Especials de Fabricació

 • Octubre 2022.Grans empreses:561, 562, 563
 • Desembre 2022:548, 566, 581
 • Quart trimestre 2022:521, 522, 547
 • Quart trimestre 2022. Activitats V1, F1:553 (establiments autoritzats per a l’administració de la comptabilitat en suport paper)
 • Quart trimestre 2022.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

Impost Especial sobre l’Electricitat

 • Desembre 2022.Grans empreses:560
 • Quart trimestre 2022.Llevat de grans empreses:560

Impostos Mediambientals

 • Any 2022.Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoeléctrica.Autoliquidació:584
 • Any 2022.Impost sobre l’emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades.Autoliquidació anual:585
 • Quart trimestre 2022.Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle.Autoliquidació:587
 • Quart trimestre 2022.Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle.Sol·licitud de devolució:A23

Impost Especial sobre el Carbó

 • Quart trimestre 2022:595
 • Any 2022.Declaració anual d’operacions:596

Impostos sobre les Transaccions Financeres

 • Desembre 2022:604

Fins al 30 de gener

Pagaments Fraccionats Renda

 • Quart trimestre 2022:
  • Estimació directa:130
  • Estimació objectiva:131

IVA

 • Desembre 2022.Autoliquidació:303
 • Desembre 2022.Grup d’entitats, model individual:322
 • Desembre 2022.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries:349
 • Desembre 2022.Grup d’entitats, model agregat:353
 • Desembre 2022 (o any 2022).Operacions assimilades a les importacions:380
 • Quart trimestre 2022.Autoliquidació:303
 • Quart trimestre 2022.Declaració-liquidació no periòdica:309
 • Quart trimestre 2022.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries:349
 • Quart trimestre 2022.Operacions assimilades a les importacions:380
 • Resum anual 2022:390
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència:308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei:318
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca:341
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per a 2023 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2022:036/037

Fins al 31 de gener

Renda

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2023 i successius:036/037

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2022:180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2023 i successius:036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent:sense model
 • Desembre 2022.Finestreta única – Règim d’importació:369
 • Quart trimestre 2022:Finestreta única – Règims Exterior i de la Unió:369

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Quart trimestre 2022:179

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Quart trimestre 2022:235

Impost sobre les Primes d’Assegurances

 • Resum anual 2022:480

Impost sobre Determinats Serveis Digitals

 • Quart trimestre 2022:490

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació

 • Resum anual 2022:165

Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Any 2022:171

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres financeres relacionades amb béns immobles

 • Declaració anual 2022:181

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual 2022:182

Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes

 • Any 2022:184

Declaració informativa d’adquisicones i alienacions d’accions i participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva

 • Declaració anual 2022:187

Operacions amb actius financers

 • Declaració anual d’operacions amb Letras del Tresor 2022:192
 • Declaració anual d’operacions amb actius financers 2022:198

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats

 • Declaració anual 2022:233

Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 • Declaració anual 2022:345

FEBRER

Fins al 13 de febrer

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Gener 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de febrer

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Número d’identificació fiscal

 • Quart trimestre 2022. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2022. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2022: 346

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Gener 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Novembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2023: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Imposto especial sobre l’electricitat

 • Gener 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Quart trimestre 2022. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583
 • Gener 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost sobre les transaccions financeres

 • Gener 2023: 604

Gravamen temporal energètic

 • Pagament anticipat 2023: 796

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Pagament anticipat 2023: 798

Fins al 28 de febrer

IVA

 • Gener 2023. Autoliquidació: 303
 • Gener 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Gener 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Gener 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Any 2022: 159

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Any 2022: 170

Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini

 • Any 2022: 280

Declaració anual d’operacions amb tercers

 • Any 2022: 347

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.