Novetats en matèria de transport per carretera

El passat 2 de març de 2022 es va publicar el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística. Entre altres novetats, s’inclou la prohibició, amb caràcter general, que el conductor realitzi la càrrega i descàrrega de la mercaderia i suports en vehicles superiors a 7,5 tones, permetent excepcions puntuals, i la reducció del temps d’espera a partir del qual el transportista tindrà dret a indemnització quan fa una càrrega o descàrrega de les dues hores actuals a una hora, amb la inclusió a més d’una disposició relacionada amb el càlcul de les indemnitzacions al transportista per danys ocasionats que impliquin la paralització del vehicle.

El passat 2 de març de 2022 es va publicar al BOE el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, que entrà en vigor amb caràcter general el dia 2 de març de 2022.

Mesures en matèria de transport per carretera

L’objectiu essencial d’aquesta norma és reequilibrar les asimetries existents en l’actualitat entre els actors del sector del transport de mercaderies per carretera, millorar la seva posició i competitivitat i garantir condicions laborals adequades i protecció social per als conductors.

Les mesures aprovades inclouen:

Càrrega i descàrrega dels vehicles

En el territori espanyol, es prohibeix la participació dels conductors de vehicles de més de 7,5 tones en les operacions de càrrega i descàrrega de les mercaderies, dels seus suports, envasos, contenidors o gàbies excepte en aquests supòsits:

a) Transport de mudances i guardamobles.

b) Transport en vehicles cisterna.

c) Transport d’àrids o l’efectuat en vehicles basculants o proveïts de grua o altres dispositius inherents al vehicle destinats a fer les operacions de càrrega i descàrrega.

d) Transport en portavehicles i grues d’auxili en carretera.

e) Transport de càrrega fraccionada entre el centre de distribució i el punt de venda segons el que es determini reglamentàriament, serveis de paqueteria i qualssevol altres similars que impliquin la recollida o repartiment d’enviaments de mercaderies consistents en un reduït nombre d’embalums que puguin ser fàcilment manipulats per una persona. A l’efecte d’aquesta lletra, s’entendrà per transport de càrrega fraccionada aquell en el qual resultin necessàries operacions prèvies de manipulació, agrupatge, classificació, o altres similars.

f) Transport d’animals vius, en els llocs de control aprovats de conformitat amb la normativa comunitària, sense perjudici de les responsabilitats establertes en la normativa sobre la protecció dels animals durant el seu transport.

g) Supòsits en els quals la normativa reguladora de determinats tipus de transport estableixi específicament una altra cosa en relació amb la participació del conductor.

h) Els supòsits que reglamentàriament s’estableixin, sempre que es garanteixi la seguretat del conductor.

Les operacions de càrrega de les mercaderies a bord dels vehicles, així com les de descàrrega d’aquests, seran per compte, respectivament, del carregador i del destinatari, tret que abans de l’efectiva presentació del vehicle per a la seva càrrega s’hagi pactat per escrit que corresponen al portador contra el pagament d’un suplement respecte del preu del transport. En absència de formalització per escrit d’aquest pacte, es presumirà no acordat. Quan es realitzin pel portador les operacions de càrrega i descàrrega, la contraprestació pactada s’haurà de reflectir en la factura de manera diferenciada respecte del preu del transport. Les operacions d’estiba i desestiba de les mercaderies a bord dels vehicles seran per compte, respectivament del carregador i del destinatari, tret que expressament s’assumeixin pel portador.

Aquesta prohibició entrarà en vigor el 2 de setembre de 2022.

Reducció del temps d’espera: paralitzacions

La reducció del temps d’espera a partir del qual el transportista tindrà dret a indemnització quan fa una càrrega o descàrrega passa de les dues hores actuals a una hora, i s’inclou a més una disposició relacionada amb el càlcul de les indemnitzacions al transportista per danys ocasionats que impliquin la paralització del vehicle.

Revisió del preu del combustible

Quan el preu del combustible hagués variat entre el dia de formalització del contracte i el moment de realitzar-se el transport, el portador, així com l’obligat al pagament incrementaran o reduiran, si és el cas, el preu pactat al principi en la quantia que resulti d’aplicar els criteris o fórmules que, a cada moment, tingui establerts l’Administració en les corresponents condicions generals de contractació del transport de mercaderies per carretera. La variació respecte del preu pactat d’entrada es reflectirà en la factura de manera desglossada, tret que expressament s’hagués recollit en el contracte una altra manera de reflectir aquest ajust. Aquests criteris o fórmules s’hauran de basar en la repercussió que la partida de combustible tingui sobre l’estructura de costos dels vehicles de transport de mercaderies.

Per a l’aplicació del precepte, el preu del combustible ha d’experimentar una variació igual o superior al 5 per cent, tret que, expressament i per escrit, s’hagués pactat un llindar menor prèviament o simultània a la formalització del contracte.

El pacte en contra al que es disposa en la norma es considerarà nul.

Règim sancionador

La incorporació del règim sancionador vinculat al compliment del paquet de mobilitat aprovat pel reglament comunitari quant a temps de conducció i descans i “tornada a casa del vehicle” quan fa transport internacional.

Així, s’actualitza el règim d’infraccions de la LOTT al contingut de les últimes modificacions del Reglament 561/2006, afegint diversos apartats:

 • Prendre en un vehicle els períodes de descans setmanal normal o qualsevol període de descans setmanal de més de 45 hores que es prengui com a compensació de períodes de descans setmanal reduïts. Multa de 4.001 € a 6.000 €.
 • Quan el conductor es trobi fora del seu domicili, prendre el descans setmanal normal o qualsevol període de descans setmanal de més de 45 hores que es prengui com a compensació de períodes de descans setmanal reduïts previs en allotjaments que no siguin apropiats i adaptats per a tots dos sexes que no disposin d’instal·lacions per a dormir i sanitàries adequades. Multa de 4.001 € a 6.000 €.
 • La no organització del treball per part de l’empresa de transport, de tal manera que el conductor no pugui tornar al centre operatiu de l’ocupador o al seu lloc de residència cada quatre setmanes consecutives, sempre que no resulti d’aplicació el que es disposa en l’apartat següent. Multa de 1.001 € a 2.000 €.
 • La no organització, per part de l’empresa de transport, del treball del conductor, de tal manera que aquest pugui tornar abans de finalitzar la tercera setmana al centre operatiu de l’ocupador o al seu lloc de residència, després d’haver pres dos períodes de descans setmanal reduïts consecutius, en el marc d’un transport internacional de mercaderies, abans de l’inici del període de descans setmanal normal de més de 45 hores que prengui com a compensació. Multa de 2.001 € a 4.000 €.
 • · Que el conductor no realitzi la compensació dels dos descansos setmanals reduïts consecutius, en el marc d’un transport internacional de mercaderies, precedint al següent període de descans setmanal normal i unit a aquest. Multa de 2.001 € a 4.000 €.
 • La realització de les operacions de càrrega o descàrrega pel mateix conductor del vehicle contravenint les limitacions que resultin d’aplicació de conformitat amb el que es disposa en aquesta llei. Es presumeix que la responsabilitat per aquesta infracció correspon tant a l’empresa sota la direcció de la qual actuï el conductor del vehicle, com al carregador, expedidor, intermediari i destinatari que haguessin intervingut en el transport. Multa de 4.001 a 6.000 €.
 • Quan el conductor es trobi fora del seu domicili, no fer-se càrrec l’empresari de totes les despeses d’allotjament realitzades fora del vehicle en els descansos setmanals normals i en els períodes de descans de més 45 hores presos com a compensació. Multa de 401 € a 600 €.
 • El no incorporar en el tacògraf els símbols dels països les fronteres dels quals van ser creuades pel conductor durant el període de treball diari. Multa de 801 € a 1.000 €

Altres mesures

El reforç dels mitjans d’inspecció estatals amb mitjans propis de la resta d’administracions públiques per lluitar contra la competència deslleial en el sector.

També es recullen una altra sèrie de mesures lligades a la millora de l’eficiència del sector i la seva sostenibilitat ambiental. En concret, la necessitat de modificació, en el termini de nou mesos des de l’aprovació del Reial decret llei 3/2022, de determinats aspectes de la normativa de masses i dimensions, a fi de:

 • Simplificar requisits burocràtics de cara a l’ús de “megatrailers” i “duotrailers”.
 • Ampliar per a determinats tipus molt taxats de transport amb necessitats especials l’altura màxima permesa a 4,5 metres.
 • Augmentar els àmbits en els quals es pugui utilitzar les 44 Tn, amb un enfocament molt específic.

Altres mesures incloses en la norma que contribueixen a la millora de la sostenibilitat del sector són:

 • La creació d’un codi de bones pràctiques mercantils en la contractació del transport terrestre de mercaderies, que fomenti relacions justes, equilibrades i lleials entre les empreses que intervenen en la contractació del transport de mercaderies. A més, s’establirà un registre estatal d’empreses que el subscriguin.
 • La creació d’un estàndard per a la certificació de les zones de càrrega i descàrrega en relació amb els serveis i condicions ofertes als transportistes professionals.

DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS

 • S’aplica als treballadors per compte d’altri desplaçats a Espanya la legislació espanyola relativa a les vacances anuals i a la quantia del salari mínim.
 • En cap cas es considerarà treballador desplaçat el conductor que transiti per Espanya sense carregar ni descarregar mercaderies en el seu territori.
 • El conductor que realitzi transport de cabotatge, es considerarà en tot cas treballador desplaçat.
 • En el cas dels desplaçaments de conductors, l’empresa transportista haurà de realitzar una comunicació de desplaçament, abans del seu inici, utilitzant un formulari multilingüe estàndard de la interfície pública connectada al sistema d’informació del mercat interior (IMI).
 • Els carregadors que contractin la realització de transports de manera habitual, els transportistes, els operadors de transport i els intermediaris del transport de viatgers, hauran de comprovar el compliment pel transportista efectiu, amb el qual contractin, de l’obligació de comunicació de desplaçament.
 • Les empreses establertes a Espanya que desplacin temporalment els seus treballadors al territori d’Estats membres de la Unió Europea hauran de garantir a aquests les condicions de treball previstes en el lloc de desplaçament, sense perjudici que se’ls apliqui condicions de treball més favorables derivades del que es disposa en la legislació aplicable al seu contracte de treball, en els convenis col·lectius o en els contractes individuals.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.