Nous incentius fiscals en l’IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge

La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), ha introduït incentius fiscals en l’IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge, a través de la modulació de la reducció del rendiment net del lloguer, i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024.

Volem informar-los que al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), que entre altres mesures, recull una sèrie d’incentius fiscals aplicables en l’IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge.

Modulació de les reduccions dels rendiments del capital immobiliari

S’estimularà fiscalment el lloguer d’habitatge habitual a preus assequibles, a través de la modulació de la reducció del rendiment net del lloguer d’habitatge habitual (només per als rendiments del capital immobiliari, però no afecta els que realitzin arrendaments que tinguin la consideració d’activitat econòmica en els termes de la Llei de l’IRPF). Aquestes noves reduccions començaran a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2024 per als contractes d’arrendaments d’immobles destinats a habitatge signats a partir del 26 de maig de 2023.

En la llei de l’IRPF s’estableix que el rendiment net positiu derivat de l’arrendament d’immobles destinats a habitatge es beneficia d’una reducció del 60%. La llei d’habitatge estableix ara que, per als contractes subscrits des de la seva entrada en vigor, el percentatge general de reducció serà del 50% (enfront del 60% anterior), però regula percentatges incrementats.

En concret, la nova Llei preveu les següents reduccions incompatibles entre elles i que s’apliquen en el següent ordre:

  • Reducció incrementada del 90%: quan s’hagués formalitzat pel mateix arrendador un nou contracte d’arrendament sobre un habitatge situat en una zona de mercat residencial tensat (seran les recollides en la resolució que, d’acord amb el que es disposa en la legislació estatal en matèria d’habitatge, aprovi el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana), en el qual la renda inicial s’hagués rebaixat en més d’un 5% en relació amb l’última renda de l’anterior contracte d’arrendament del mateix habitatge, una vegada aplicada, si és el cas, la clàusula d’actualització anual del contracte anterior.
  • Reducció incrementada del 70%: quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:
    1. Que el contribuent hagués llogat per primera vegada l’habitatge, sempre que estigui situat en una zona de mercat residencial tensat i l’arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys. Si existeixen diversos arrendataris d’un mateix habitatge, aquesta reducció s’aplicarà proporcionalment sobre la part del rendiment net que correspongui als esmentats arrendataris.
    2. Quan l’arrendatari sigui una administració pública o entitat sense fins lucratius, que destini l’habitatge al lloguer social amb una renda mensual inferior a l’establerta en el programa d’ajuts al lloguer del pla estatal d’habitatge, o a l’allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica, o quan l’habitatge estigui acollit a algun programa públic d’habitatge o qualificació en virtut del qual l’administració competent estableixi una limitació en la renda del lloguer.
  • Reducció incrementada del 60%: per als casos en què s’haguessin efectuat obres de rehabilitació (en els termes de la normativa d’IRPF) en els dos anys anteriors a la formalització del contracte d’arrendament.

Atenció. Els requisits assenyalats s’han de complir en el moment de signar el contracte d’arrendament i la reducció serà aplicable mentre es continuïn complint.

En tot cas, els referits percentatges de reducció incrementats no seran aplicables en relació amb els contractes d’arrendament d’habitatges en zones de mercat residencial tensat, quan la renda pactada a l’inici del contracte d’arrendament excedeixi dels límits que s’estableixen en l’article 17.6 de la Llei d’arrendaments urbans (que es modifica per la mateixa Llei d’habitatge).

Com fins ara, les reduccions indicades (la general i les incrementades) només s’aplicaran sobre els rendiments declarats voluntàriament pel contribuent (és a dir, per a aquells que hagin estat calculats pel contribuent en una autoliquidació presentada abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que inclogui en el seu objecte la comprovació d’aquests rendiments).

En resum, el contribuent podrà aplicar la major de les reduccions que li correspongui entre les indicades, sempre quedant la possibilitat d’aplicar la reducció del 50%. Totes aquestes reduccions esdevenen inaplicables si s’incompleixen les normes (previstes en la LAU) sobre increment de rendes dins d’una zona de mercat residencial tensat.

Règim transitori

S’introdueix en la Llei de l’IRPF una disposició transitòria, la trenta-vuitena, per a regular en un 60% la reducció aplicable als rendiments nets positius de capital immobiliari derivats de contractes d’arrendament d’habitatge signats amb anterioritat al 26 de maig de 2023.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.