Hisenda modifica la declaració de 6 impostos

S’han publicat al BOE sis ordres ministerials d’Hisenda, que modifiquen, a un d’1 de gener de 2020, les declaracions dels següents impostos:

-Impost sobre el valor afegit (IVA): aprovat el model 318 sobre regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis, a presentar per contribuents que hagin estat sotmesos a la competència ex accionadora d’una Administració tributària de el País Basc o comú, en els períodes de liquidació anteriors a el moment en què iniciïn la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat i a una altra diferent en els períodes de liquidació posteriors. Així mateix, l’Ordre HAC / 1274/2019, modifica determinats aspectes de el model 390, de declaració resum anual de l’IVA, entre ells la supressió de la seva presentació mitjançant SMS. També, es modifica la casella 662 amb l’objectiu que no causi confusió. La nova denominació és la de Quotes pendents de compensació generades en l’exercici i diferents de les incloses a la casella 97.

Impost sobre la renda de no residents (IRNR): es modifica l’Ordre que regula la presentació de el model 210, a el temps que s’adapta la documentació exigible per emplenar, adaptant el seu contingut a la nova disposició addicional tercera de el Reglament de l’Impost. Així mateix, s’afegeixen dos nous tipus de renda, que han d’utilitzar les entitats a què es refereix aquesta disposició addicional.

– Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD), Impost Especial sobre determinats mitjans de transport, Impost de Successions i Donacions i Impostos especials: l’Ordre HAC / 1273/2019, de 16 de desembre, aprova els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’ITV-AJD, ISD i impost especial sobre determinats mitjans de transport. A més, la HAC / 1271/2019, de 9 de desembre, aprova les normes de desplegament del que disposa l’article 26 de el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol, sobre marques fiscals previstes per begudes derivades.

Així mateix, s’ha publicat l’Ordre HAC / 1276/2019 afectant de manera tècnica pel que fa a la regulació de noves claus identificatives per als contribuents dels models de declaracions informatives 184, 193, 194, 196, 198, 280 i 289.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.