Modificació del reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per als expedients liquidadors

Mitjançant el Reial decret 688/2021, de 3 d’agost, s’ha aprovat una reforma important del Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 928/1998, 14 de maig.

 

Les modificacions afecten les qüestions següents:

Competència sancionadora

La Sentència del Tribunal Constitucional 61/2018, de 7 de juny, va declarar la nul·litat de la disposició final sisena del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu. Aquesta disposició modificava l’article 4 del Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel que fa referència a la competència per sancionar determinades infraccions en matèria de Seguretat Social a l’àmbit provincial.

Es modifica l’art.4.1.a del RD 928/1998, atribuint-se, a l’àmbit provincial, a la Direcció Provincial de la TGSS la competència per sancionar les infraccions greus consistents a sol·licitar l’afiliació o l’alta dels treballadors fora del termini ( LLISOS art.22.10) o no procedir dins del termini reglamentari a l’alta i cotització pels salaris de tramitació i per les vacances meritades i no gaudides abans de l’extinció de la relació laboral (LISOS art.22.12).

 

Reducció de sancions

Es regula el procediment per a l’aplicació de reduccions de les sancions econòmiques per pagament immediat. S’estableix, així, un desenvolupament reglamentari específic en l’ordre social que fins ara es regia per l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel seu caràcter supletori.

El procediment permet aplicar una reducció del 40% de l’import de les sancions que tinguin caràcter exclusivament pecuniari sempre que el subjecte responsable procedeixi al pagament de la sanció proposada a l’acta amb caràcter previ a la resolució, en el termini establert a aquest efecte, i renunciï a l’exercici de qualsevol acció, al·legació o recurs en via administrativa. El pagament s’ha de fer i acreditar davant l’òrgan instructor en el termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de la notificació de la documentació necessària per fer-ho.

 

Actes d’infracció automàtiques

Es regula un nou procediment sancionador promogut per actuació administrativa automatitzada, entenent per aquesta qualsevol actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) en què la intervenció del personal amb funcions inspectores es produeixi de forma indirecta .

Aquest nou procediment permetrà a la ITSS generar actes d’infracció en virtut de l’anàlisi massiva de dades, antecedents i informes que obrin al sistema d’informació, així com a les bases de dades de les entitats que li presten el seu auxili i col·laboració. S’estableix que aquests procediments s’inicien mitjançant actes que s’estenguin de forma automatitzada, és a dir, sense intervenció directa d’un funcionari actuant en la seva emissió, i sense perjudici de, si escau, la intervenció posterior, en fase d’instrucció, de personal amb funcions inspectores.

Les actes d’infracció seran notificades al presumpte subjecte responsable en el termini de 10 dies hàbils des de la data de l’acta, advertint-los que podran formular escrit d’al·legacions en el termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació, acompanyat de la prova que estimen pertinent, davant l’òrgan instructor de l’expedient.

Si el subjecte responsable procedeix al pagament de la sanció proposada a l’acta en el termini assenyalat per formular al·legacions, l’import de la sanció es reduirà en un 40%. A aquests efectes i juntament amb l’acta d’infracció, es facilitarà al presumpte responsable la corresponent carta de pagament en què s’aplicarà la reducció esmentada.

En cas de no efectuar al·legacions ni procedir-ne al pagament, l’acta d’infracció serà considerada proposta de resolució. Això no obstant, si es formulessin al·legacions en què s’invoquin fets o circumstàncies diferents dels consignats a l’acta, insuficiència del relat fàctic d’aquesta acta, o indefensió per qualsevol causa, l’expedient s’ha d’assignar a un actuant amb funcions inspectores, perquè informe sobre aquestes.

 

Entrada en vigor i procediments en tramitació

El Reial decret 688/2021 entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2022.

No obstant això, s’estableix una disposició transitòria per als procediments sancionadors la tramitació dels quals s’hagi iniciat abans d’aquesta data, que es continuaran tramitant i resolent d’acord amb les disposicions vigents fins a aquesta data.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.