Mesures laborals de suport al sector agrari enfront de la sequera

S’ha aprovat el Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, que recull un conjunt de mesures urgents de suport al sector agrari, greument afectat per la sequera, l’increment dels costos de producció i la situació d’Ucraïna.

Al BOE del dia 16 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, que recull un conjunt de mesures urgents de suport al sector agrari, greument afectat per la sequera, l’increment dels costos de producció i la situació d’Ucraïna.

Per pal·liar l’impacte d’aquesta conjunció de circumstàncies, que amenacen la viabilitat econòmica i la pervivència de moltes explotacions agràries i ramaderes, la qual cosa afecta l’economia de les comarques agràries i al desenvolupament d’altres sectors d’activitat econòmica relacionats amb l’agricultura, així com a la producció d’aliments, el Reial decret llei 4/2022, amb entrada en vigor el 17 de març, adopta una sèrie de mesures en matèria laboral i de Seguretat Social, que les resumim a continuació.

1. Ajornament en l’ingrés de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

Les empreses incloses en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris establert en el règim general de la Seguretat Social i els treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris establert en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar, directament o a través dels seus autoritzats per actuar a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED), un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de març a maig de 2022, per a les empreses incloses en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris i entre els mesos d’abril a juny de 2022, per als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris.

Aquest ajornament s’ajustarà als termes i condicions establerts amb caràcter general en la normativa de la Seguretat Social, amb les següents particularitats:

  • Les sol·licituds s’hauran d’efectuar dins dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés. Una vegada presentades, el deutor serà considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, respecte a les quotes afectades per aquest, fins que es dicti la corresponent resolució.
  • El tipus d’interès aplicable serà del 0,5 %.
  • La resolució que concedeixi l’ajornament serà una d’única, amb independència dels mesos que comprengui.
  • L’ajornament s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de quatre mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent en el qual s’hagi dictat la resolució.
  • No s’aplicarà aquest ajornament a empreses o autònoms amb deutes que no corresponguin al sistema especial de la Seguretat Social corresponent.

2. Reducció del nombre mínim de jornades reals cotitzades per accedir al subsidi per desocupació o a la renda agrària a favor de treballadors eventuals agraris residents en el territori de les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura.

Es redueix de 35 a 20 el nombre mínim de jornades reals cotitzades necessàries per accedir al subsidi per desocupació o a la renda agrària, i serà aplicable a les sol·licituds presentades a partir del 17 de març de 2022 (data d’entrada en vigor de la norma) i fins al 31 de desembre de 2022, inclusivament.

Els beneficiaris d’aquesta mesura són els treballadors agraris per compte d’altri de caràcter eventual que el 17 de març de 2022 estiguin inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris de la Seguretat Social i, en aquesta data, resideixin en el territori de les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura, que no tenint cobert el nombre mínim de jornades reals cotitzades (35 en els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació), compleixin els següents requisits:

  • Tenir cobert un mínim de 20 jornades reals cotitzades en els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació.
  • Reunir la resta dels requisits exigits en la normativa vigent.

En els casos en els quals es donin aquestes circumstàncies, es consideraran acreditades 35 jornades reals cotitzades a l’efecte de la quantia de la renda agrària i de la durada tant de la renda agrària com del subsidi per desocupació dels treballadors menors de vint-i-cinc anys que no tinguin responsabilitats familiars.

Així mateix:

  • Per aplicar la disposició transitòria primera del Reial decret 5/1997 (còmput especial de cotitzacions per a treballadors més grans de trenta-cinc anys, o menors d’aquesta edat amb responsabilitats familiars) s’haurà de completar un número mínim de 20 jornades reals, cotitzades, en la forma prevista en aquesta disposició.
  • Per aplicar la disposició transitòria segona del Reial decret 5/1997 (accés al subsidi de treballadors en situacions especials), quan s’acrediti un nombre igual o superior a 20 jornades cotitzades, es considerarà acreditat un nombre de 35 jornades cotitzades.

3. Equiparació plena entre la contractació com a fix discontinu i la contractació eventual, a l’efecte d’accés i determinació del dret al subsidi per a treballadors eventuals agraris i a la renda agrària

El canvi permet que els treballadors amb contracte de fix discontinu inclosos en el sistema especial agrari de la Seguretat Social que desenvolupin aquesta activitat en les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura, quan deixin de prestar serveis per haver finalitzat o haver-se interromput l’activitat intermitent o de temporada de l’empresa, o quan se suspengui l’activitat per causes econòmiques, tecnològiques o de força major, o bé quan, després d’aquestes situacions cessin involuntàriament en un treball eventual agrari, podran tenir la consideració tant de treballadors fixos discontinus com de treballadors eventuals del règim especial agrari de la Seguretat Social a l’efecte de la protecció per desocupació sempre que reuneixin els requisits exigits en cada cas.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.