La jubilació obligatòria prevista en els convenis col·lectius

D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, a fi d’afavorir la prolongació de la vida laboral, els convenis col·lectius poden establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment pel treballador d’una edat igual o superior a seixanta-vuit anys, sempre que es compleixin determinats requisits.

Com ja sap, en general, l’accés a la jubilació és voluntari. Això significa que, si un empleat vol continuar treballant malgrat haver assolit l’edat de jubilació, la seva empresa no pot obligar-lo a jubilar-se.

No obstant això, els convenis col·lectius poden incloure les denominades “clàusules de jubilació forçosa”. Aquestes clàusules sí que permeten l’extinció del contracte pel compliment pel treballador d’una edat igual o superior a seixanta-vuit anys, sempre que es compleixin determinats requisits.

Clàusules dels convenis col·lectius referides al compliment de l’edat ordinària de jubilació

La normativa ha anat sofrint diversos canvis de criteri sobre la possibilitat o no que s’introdueixin excepcions a la regla general que estableix la jubilació com un dret i no com una obligació.

La Llei 21/2021, de 28 de desembre, de reforma de les pensions, i amb efectes des de l’01-01-2022, inclou algunes modificacions en relació amb la jubilació forçosa. La nova normativa prohibeix les clàusules de convenis col·lectius que prevegin la jubilació forçosa del treballador abans dels seixanta-vuit anys.

En concret la disposició addicional desena de l’Estatut dels Treballadors (ET), estableix que els convenis col·lectius poden establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment pel treballador d’una edat igual o superior a seixanta-vuit anys, sempre que compleixin els següents requisits:

  • El treballador afectat per l’extinció del contracte de treball ha de reunir els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per a tenir dret al 100% de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.
  • La mesura (imposar la jubilació forçosa) s’ha de vincular, com a objectiu coherent de política d’ocupació expressada en el conveni col·lectiu, al relleu generacional a través de la contractació indefinida i a temps complet de, com a mínim, un nou treballador.

Excepcionalment, aquest límit de seixanta-vuit anys es pot rebaixar fins a l’edat ordinària de jubilació quan la taxa d’ocupació de les dones treballadores per compte d’altri afiliades a la Seguretat Social en alguna de les activitats econòmiques corresponents a l’àmbit funcional del conveni sigui inferior al 20% dels treballadors que hi hagi contractats.

Les activitats econòmiques que es prendran com a referència per a determinar el compliment d’aquesta condició estarà definida pels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) en vigor a cada moment, inclosos en l’àmbit del conveni aplicable segons les dades facilitades en realitzar la seva inscripció en el Registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON), de conformitat amb l’article 6.2 i l’annex 1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. L’administració de la Seguretat Social facilitarà la taxa d’ocupació de les treballadores respecte de la totalitat de treballadors per compte d’altri en cadascuna de les CNAE corresponents en la data de constitució de la comissió negociadora del conveni.

  • Atenció. Si el seu conveni col·lectiu s’ha publicat o modificat recentment, verifiqui si inclou aquesta possibilitat i revisi quines obligacions li imposa.

L’aplicació d’aquesta excepció (per a reduir en el conveni l’edat de jubilació forçosa fins a l’edat ordinària) exigirà, a més, el compliment dels següents requisits:

  • La persona afectada per l’extinció del contracte de treball haurà de reunir els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per a tenir dret al cent per cent de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.
  • En el CNAE al qual estigui adscrita la persona afectada per l’aplicació d’aquesta clàusula concorri una taxa d’ocupació d’empleades inferior al 20% sobre el total de treballadors a la data d’efectes de la decisió extintiva. Aquest CNAE serà el que resulti aplicable per a la determinació dels tipus de cotització per a la cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.
  • Cada extinció contractual en aplicació d’aquesta previsió ha de comportar simultàniament la contractació indefinida i a temps complet de, com a mínim, una dona en l’esmentada activitat.

Atenció. La decisió extintiva de la relació laboral serà, amb caràcter previ, comunicada per l’empresa als representants legals dels treballadors i al propi treballador afectat.

Les clàusules que s’haguessin inclòs en els convenis segons la normativa vigent podran ser aplicades mentre segueixin en vigor

El comentat anteriorment només s’aplicarà als convenis col·lectius subscrits des de l’1 de gener de 2022. En els convenis col·lectius subscrits amb anterioritat a aquesta data, les clàusules de jubilació forçosa podran ser aplicades fins tres anys després de la finalització de la vigència inicial pactada del conveni en qüestió (d’acord amb la disposició transitòria novena de l’ET).

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.