La impugnació d’acords socials

La impugnació dels acords de les societats de capital (tant SL com SA) és una de les matèries que més conflictes ocasiona en el dret mercantil de societats. A continuació li expliquem quins acords són impugnables, qui els pot impugnar així com els seus terminis i límits.

La impugnació dels acords de les societats de capital (tant SL com SA) és una de les matèries que més conflictes ocasiona en el dret mercantil de societats. La seva presència en els tribunals resulta cada vegada més notòria i s’ha convertit en una clara manifestació d’enfrontaments entre socis, generalment dels minoritaris contra els majoritaris, per diversitat de motius, que tenen per objectiu obligar els administradors i les juntes de socis a adoptar acords que siguin conformes amb la llei i els estatuts, i no lesius per als interessos dels socis i de la societat.

A continuació l’informarem de manera resumida d’algunes de les qüestions relacionades amb la impugnació dels acords socials regulades en l’actual Llei de societats de capital (LSC).

Quins acords són impugnables?

D’acord amb la LSC són impugnables els acords socials que siguin contraris a la Llei, s’oposin als estatuts o al reglament de la junta de la societat o lesionin l’interès social en benefici d’un o diversos socis o de tercers.

La lesió de l’interès social es produeix també quan l’acord, fins i tot no causant mal al patrimoni social, s’imposa de manera abusiva per la majoria. S’entén que l’acord s’imposa de manera abusiva quan, sense respondre a una necessitat raonable de la societat, s’adopta per la majoria en interès propi i en detriment injustificat dels altres socis.

Cal destacar que els acords impugnables deriven de decisions preses en òrgans col·legiats (compostos per una pluralitat de persones), els quals adopten les seves decisions per l’acord majoritari dels seus membres (sigui majoria simple o qualificada, en funció del que s’estableix en els estatuts).

Aquests òrgans col·legiats són la junta general i el consell d’administració. La junta és un òrgan obligatori, que només queda exclòs en els casos en què la societat tingui un únic soci, mentre que el consell d’administració és un òrgan que només existirà quan així ho decideixi la junta, optant-hi, dins dels diferents mètodes per organitzar una societat.

La junta general la componen tots els socis, havent-hi algunes limitacions en el cas de les societats anònimes. Per part seva, al consell d’administració hi acudeixen tots els consellers.

Atenció. No serà procedent la impugnació d’un acord social quan hagi estat deixat sense efecte o substituït vàlidament per un altre adoptat abans que s’hagués interposat la demanda d’impugnació.

Tampoc procedirà la impugnació d’acords basada en els següents motius:

a) La infracció de requisits merament procedimentals establerts per la Llei, els estatuts o els reglaments de la junta i del consell, per a la convocatòria o la constitució de l’òrgan o per a l’adopció de l’acord, tret que es tracti d’una infracció relativa a la forma i termini previ de la convocatòria, a les regles essencials de constitució de l’òrgan o a les majories necessàries per a l’adopció dels acords, així com qualsevol altra que tingui caràcter rellevant.

b) La incorrecció o insuficiència de la informació facilitada per la societat en resposta a l’exercici del dret d’informació amb anterioritat a la junta, tret que la informació incorrecta o no facilitada hagués estat essencial per a l’exercici raonable per part de l’accionista o soci mitjà, del dret de vot o de qualsevol dels altres drets de participació.

c) La participació en la reunió de persones no legitimades, tret que aquesta participació hagués estat determinant per a la constitució de l’òrgan.

d) La invalidesa d’un o diversos vots o el còmput erroni dels emesos, tret que el vot invàlid o l’error de còmput haguessin estat determinants per a la consecució de la majoria exigible.

Quin termini hi ha per impugnar els acords?

  • L’acció d’impugnació dels acords socials caducarà en el termini d’un any, tret que tingui per objecte acords que per les seves circumstàncies, causa o contingut resultessin contraris a l’ordre públic, i en aquest cas l’acció no caducarà ni prescriurà.
  • El termini de caducitat es computarà des de la data d’adopció de l’acord si hagués estat adoptat en junta de socis o en reunió del consell d’administració, i des de la data de recepció de la còpia de l’acta si l’acord hagués estat adoptat per escrit. Si l’acord s’hagués inscrit, el termini de caducitat es computarà des de la data d’oposició de la inscripció.

Atenció. Amb independència de l’anterior, no oblidi que hi ha acords de juntes que tenen establert en la LSC un termini específic d’impugnació diferent dels generals. Per exemple, l’acord d’aprovació del balanç final de liquidació que ha de ser impugnat en el termini especial de dos mesos.

Qui està legitimat per impugnar els acords socials?

  • Per a la impugnació dels acords socials estan legitimats qualsevol dels administradors, els tercers que acreditin un interès legítim i els socis que haguessin adquirit aquesta condició abans de l’adopció de l’acord, sempre que representin, individualment o conjunta, almenys l’u per cent del capital.
  • Els estatuts podran reduir els percentatges de capital indicats i, en tot cas, els socis que no els assoleixin tindran dret al rescabalament del mal que els hagi ocasionat l’acord impugnable.
  • Per a la impugnació dels acords que siguin contraris a l’ordre públic estarà legitimat qualsevol soci, encara que haguessin adquirit aquesta condició després de l’acord, administrador o tercer.

Les accions d’impugnació s’hauran de dirigir contra la societat. Quan l’actor tingués la representació exclusiva de la societat i la junta no hagués designat ningú a aquest efecte, el jutge nomenarà la persona que l’ha de representar en el procés, entre els socis que haguessin votat a favor de l’acord impugnat.

Els socis que haguessin votat a favor de l’acord impugnat podran intervenir a la seva costa en el procés per mantenir la seva validesa.

No podrà al·legar defectes de forma en el procés d’adopció de l’acord qui havent tingut l’oportunitat de denunciar-los, no ho hagués fet.

Procediment d’impugnació

Per a la impugnació dels acords socials, se seguiran els tràmits del judici ordinari i les disposicions contingudes en la Llei d’enjudiciament civil.

En el cas que fos possible eliminar la causa d’impugnació, el jutge, a sol·licitud de la societat demandada, atorgarà un termini raonable perquè pugui ser esmenada.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.
JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.