Ja està en vigor la norma europea que obliga a la transparència salarial

Des del passat 1 d’agost està en vigor la Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, que obliga a la transparència salarial. A partir d’aquesta data, els sous han de ser públics i tots els aspirants a un lloc de treball coneixeran el salari i les condicions de la vacant a la qual opten abans de passar a una entrevista personal.

L’informem que l’11 de juliol de 2022, es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a unes condicions laborals transparents. Suposa la derogació de la Directiva 91/533/CEE amb efectes a partir de l’1 d’agost de 2022. Tal com s’estableix en el text normatiu, els drets i obligacions establerts en la Directiva s’aplicaran a totes les relacions de treball no més tard de l’1 d’agost de 2022.

Doncs bé, a partir d’aquesta data, els sous han de ser públics i tots els aspirants a un lloc de treball coneixeran el salari i les condicions de la vacant a la qual opten abans de passar a una entrevista personal.

Obligacions d’informació de les empreses

Els estats membres vetllaran perquè s’exigeixi a les empreses d’informar els treballadors sobre els elements essencials de la seva relació laboral. En concret, cal informar els empleats dels següents aspectes:

a) la identitat de les parts de la relació laboral;

b) el lloc de treball. Si no hi ha lloc de treball fix o principal, el principi que el treballador està empleat en diferents llocs o pot determinar lliurement el seu lloc de treball, així com la seu o, si és el cas, el domicili de l’ocupador;

c) qualsevol dels següents:

  • o bé el càrrec, el grau i la naturalesa o categoria del treball per al qual s’ha contractat el treballador
  • o bé una breu caracterització o descripció del treball;

d) la data de començament de la relació laboral;

e) en cas que es tracti d’una relació laboral de durada determinada: la data de finalització o la durada prevista d’aquesta relació laboral;

f) en el cas dels treballadors cedits per empreses de treball temporal, la identitat de les empreses usuàries, si es coneix i tan aviat com es conegui;

g) en el seu cas, la durada i les condicions del període de prova;

h) en cas d’haver-n’hi, el dret a formació proporcionada per l’ocupador;

i) la quantitat de vacances remunerades a les quals el treballador tingui dret o, si no és possible facilitar aquesta dada en el moment del lliurament de la informació, les modalitats d’atribució i de determinació d’aquestes vacances;

j) el procediment, que han de respectar l’ocupador i el treballador, inclosos els requisits formals i la durada dels terminis de preavís, en cas de terminació de la relació laboral o, si la durada dels terminis de preavís no es pot indicar al moment del lliurament de la informació, les modalitats de determinació d’aquests terminis de preavís;

k) la remuneració, inclosa la retribució de base inicial, qualssevol altres components, si és el cas, indicats de manera separada, i la periodicitat i el mètode de pagament de la remuneració a què tingui dret el treballador;

l) si el patró de treball és total o majoritàriament previsible, la durada de la jornada laboral ordinària, diària o setmanal, del treballador, així com qualsevol acord relatiu a les hores extraordinàries i la seva remuneració i, si escau, qualsevol acord sobre canvis de torn;

m) si el patró de treball és total o majoritàriament imprevisible, l’ocupador informarà el treballador sobre:

  • el principi que el calendari de treball és variable, la quantitat d’hores pagades garantides i la remuneració del treball realitzat fora de les hores garantides;
  • es hores i els dies de referència en els quals es pot exigir al treballador que treballi;
  • el període mínim de preavís al fet que té dret el treballador abans del començament de la tasca i, si escau, el termini per a la cancel·lació de tasques assignades.

n) tot conveni col·lectiu que reguli les condicions laborals del treballador o, si es tracta de convenis col·lectius subscrits fora de l’empresa per institucions o òrgans paritaris especials, el nom de la institució o l’òrgan paritari competent en el si del qual s’hagin subscrit aquests convenis;

o) quan sigui responsabilitat de l’ocupador, la identitat de les institucions de seguretat social que reben les cotitzacions socials derivades de la relació laboral, així com qualsevol protecció en matèria de seguretat social oferta per l’ocupador.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.