Hisenda desenvolupa les noves obligacions informatives per a les criptomonedes

S’ha publicat el Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, que introdueix una sèrie de modificacions reglamentàries per a implementar diversos canvis efectuats per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal respecte a les criptomonedes. Entre aquestes modificacions destaquen les que donen compliment a les noves obligacions informatives relatives a la tinença de monedes virtuals i a les operacions que s’efectuïn amb aquelles. Així mateix, es desenvolupa reglamentàriament l’obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger. Les primeres declaracions relatives a les obligacions d’informació sobre monedes virtuals s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024.

L’informem que al BOE del dia 5 d’abril, s’ha publicat el Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, que entre altres novetats, que introdueix una sèrie de modificacions reglamentàries per a implementar diversos canvis efectuats per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal respecte a les criptomonedes.

Entre aquestes modificacions destaquen les que donen compliment a les noves obligacions informatives relatives a la tinença de monedes virtuals i a les operacions que s’efectuïn amb aquelles. Així mateix, es desplega reglamentàriament l’obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger.

Les primeres declaracions relatives a les obligacions d’informació sobre monedes virtuals s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024.

Informació sobre saldos en monedes virtuals

Les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, tant si es presta aquest servei amb caràcter principal o en connexió amb una altra activitat, estaran obligades a presentar una declaració informativa anual referent a la totalitat de les monedes virtuals que mantinguin custodiades, en els termes que estableixi l’Ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.

Hauran de proporcionar la següent informació:

 • Nom i cognoms o raó social o denominació completa, domicili i NIF de les persones o entitats als qui corresponguin en algun moment de l’any les monedes virtuals, sigui com a titulars, autoritzats o beneficiaris.
 • Els saldos a 31 de desembre.
 • Tipus de moneda virtual.
 • Nombre d’unitats de moneda virtual a 31 de desembre i la seva valoració en euros.
 • Per a efectuar la valoració en euros, els subjectes obligats prendran la cotització a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o llocs web de seguiment de preus o, en defecte d’això, proporcionaran una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual a 31 de desembre, indicant la cotització o valor utilitzat per a efectuar aquesta valoració.
 • Saldos a 31 de desembre de moneda fiduciària que, si és el cas, mantinguin per compte de tercers.

En el cas que amb anterioritat a 31 de desembre les persones o entitats a informar haguessin deixat de mantenir custodiades les monedes virtuals la informació a subministrar es referirà a la data en la qual s’hagués produït aquesta circumstància.

Atenció. Les primeres declaracions relatives a aquesta obligació d’informació s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024 respecte de la informació corresponent a l’any immediat anterior.

Informació sobre operacions amb criptomonedes

També s’estableix, que les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, mitjancin de qualsevol forma en la realització d’aquestes operacions o proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, estaran obligades a presentar una declaració informativa anual referent a les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència de monedes virtuals, sigui com sigui la contraprestació pactada, si és el cas, així com els cobraments i pagaments efectuats en aquestes monedes, en les quals intervinguin o mitjancin, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.

No s’entendran incloses en el paràgraf anterior les persones o entitats l’activitat de les quals es limiti a l’assessorament sobre monedes virtuals, a la mera posada en contacte de les parts interessades a efectuar operacions amb monedes virtuals o a la simple atenció d’ordres de cobrament i pagament en moneda fiduciària de les persones o entitats que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals o serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, o dels seus clients.

La informació a subministrar a l’Administració Tributària comprendrà el nom i cognoms o raó social o denominació completa, domicili i número d’identificació fiscal dels subjectes que efectuïn les operacions d’adquisició, transmissió, etc.

Respecte de cada operació, la informació a subministrar a l’Administració Tributària comprendrà el tipus d’operació, la data de l’operació, el tipus i el nombre d’unitats de moneda virtual adquirida, transmesa, permutada o transferida, el valor en euros pel qual s’efectua l’operació i, si és el cas, les comissions i despeses associades a l’operació i que hagi de percebre el subjecte obligat a proporcionar la informació.

En el cas que existeixi contraprestació i el subjecte obligat a proporcionar la informació sigui qui la satisfaci o percebi, mitjanci en la seva percepció o lliurament o en tingui coneixement, s’informarà així mateix de si consisteix en moneda fiduciària, en una altra moneda o actiu virtual, en béns o serveis o en una combinació de les anteriors. Quan l’operació no porti aparellada contraprestació en moneda fiduciària íntegrament, i, per tant, sigui necessari efectuar la valoració de l’operació en euros, els subjectes obligats prendran la cotització que ofereixin les principals plataformes de negociació o llocs web de seguiment de preus en la data en la qual s’hagi efectuat l’operació o, en defecte d’això, proporcionaran una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual en la data en la qual s’hagi efectuat l’operació. Referent a això, s’indicarà la cotització o valor utilitzat per a efectuar aquesta valoració.

Les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que realitzin ofertes inicials de noves monedes virtuals, també estaran obligades a presentar aquesta declaració informativa anual amb la informació prevista en l’apartat anterior referent als lliuraments de noves monedes virtuals que efectuïn a canvi d’altres monedes virtuals o de moneda fiduciària, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.

No obstant això, quan les ofertes inicials de noves monedes virtuals es duguin a terme amb la intermediació d’algun dels subjectes obligats a informar de transmissions de monedes, la declaració informativa anual l’haurà de fer aquest últim, sigui quina sigui la residència de la persona o entitat que realitzi l’oferta inicial de noves monedes virtuals, i n’inclourà la identificació i la informació prevista en l’apartat anterior referent a totes les operacions a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article que s’efectuïn, si és el cas, en el marc d’aquesta oferta inicial, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.

Atenció. Les primeres declaracions relatives a les obligacions d’informació sobre monedes virtuals s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024 respecte de les operacions dutes a terme des del 25 d’abril de 2023.

Informació sobre monedes virtuals situades a l’estranger

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estaran obligats a presentar una declaració informativa anual referent a la totalitat de les monedes virtuals situades a l’estranger de què se’n sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari, autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, o de què se’n sigui titular real conforme a l’assenyalat en l’últim paràgraf d’aquest apartat, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, a 31 de desembre de cada any.

Aquesta obligació també s’estén als qui hagin estat titulars, autoritzats, o beneficiaris de les citades monedes virtuals, o hagin tingut poders de disposició sobre aquestes, o hagin estat titulars reals en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració i que haguessin perdut aquesta condició a 31 de desembre d’aquest any. En aquests supòsits, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en la qual aquesta extinció es va produir.

La informació a subministrar a l’Administració Tributària comprendrà:

 • El nom i cognoms o la raó social o denominació completa i, si és el cas, número d’identificació fiscal del país de residència fiscal de la persona o entitat que proporciona serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir les monedes virtuals, així com el seu domicili o adreça del seu lloc web.
 • La identificació completa de cada tipus de moneda virtual.
 • Els saldos de cada tipus de moneda virtual a 31 de desembre expressats en unitats de moneda virtual i la seva valoració en euros.

Per a efectuar la valoració en euros, els subjectes obligats prendran la cotització a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o llocs web de seguiment de preus o, en defecte d’això, proporcionaran una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual. Referent a això, s’indicarà la cotització o valor utilitzat per a efectuar aquesta valoració.

La informació sobre saldos a 31 de desembre haurà de ser subministrada per qui tingués la condició de titular, beneficiari, autoritzat o per qui d’alguna altra forma ostenti poder de disposició sobre les citades monedes virtuals o tingui la consideració de titular real a aquesta data. La resta de titulars, beneficiaris, autoritzats, persones amb poders de disposició o titulars reals hauran d’indicar els saldos de les monedes virtuals en la data en la qual van deixar de tenir aquesta condició.

L’obligació d’informació no serà d’aplicació respecte de les següents monedes virtuals:

 • Aquelles de les quals siguin titulars les entitats a què es refereix l’article 9.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (Administració de l’Estat i altres organismes públics).
 • Aquelles de les quals siguin titulars persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents, registrades en la seva comptabilitat de manera individualitzada i identificades per la seva denominació, valor i entitat de custòdia i país o territori en què estiguin situades.
 • Aquelles de les quals siguin titulars les persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat d’acord amb el que es disposa en el Codi de comerç, registrades en aquesta documentació comptable de manera individualitzada i identificades per la seva denominació, valor i entitat de custòdia i país o territori en què estiguin situades.
 • No existirà obligació d’informar sobre cap moneda virtual quan els saldos a 31 de desembre valorats en euros no superin, conjuntament, els 50.000 euros. En cas que se superi aquest límit conjunt s’haurà d’informar sobre totes les monedes virtuals.

Aquesta obligació s’haurà de complir entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent a aquell al qual es refereixi la informació a subministrar.

La presentació de la declaració en els anys successius només serà obligatòria quan el saldo conjunt hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte del qual va determinar la presentació de l’última declaració.

Mitjançant ordre ministerial s’aprovarà el corresponent model de declaració.

Atenció. Les primeres declaracions relatives a aquesta obligació d’informació s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024 respecte de la informació corresponent a l’any immediat anterior.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.