Hisenda concreta les modificacions al model 720 després de la sentència del TJUE

’elimina el règim sancionador específic així com la imprescriptibilitat per la no presentació del model 720 (declaració informativa sobre els seus béns i drets a l’estranger), a través d’una sèrie d’esmenes a un projecte de llei en tramitació al Congrés. El Govern pretén que aquestes modificacions entrin en vigor abans del 31 de març, data en què finalitza el termini per a la presentació de la declaració de l’exercici 2021.

Com ja l’hem estat informant, la sentència de la Sala Primera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 27 de gener de 2022, en l’assumpte C-788/19, ha acordat que determinats aspectes del règim jurídic associat a l’obligació de declaració de béns i drets a l’estranger (model 720) és contrari al Dret de la Unió Europea.

Segons el TJUE les restriccions a la lliure circulació de capitals que imposa són desproporcionades i:

  • Ha assenyalat que la normativa adoptada pel legislador espanyol, a més de produir un efecte d’imprescriptibilitat, permet també a l’Administració Tributària qüestionar una prescripció ja consumada en favor del contribuent, la qual cosa vulnera l’exigència fonamental de seguretat jurídica.
  • Estima que Espanya també ha incomplert les obligacions que li incumbeixen en virtut de la lliure circulació de capitals en sancionar l’incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l’obligació informativa relativa als béns i drets situats a l’estranger amb una multa proporcional del 150 % de l’impost calculat sobre les quantitats corresponents al valor dels béns o drets posseïts a l’estranger. Aquesta multa es pot acumular amb multes de quantia fixa que s’apliquen a cada dada o conjunt de dades omeses, incompletes, inexactes o falses que s’hagin d’incloure al «model 720».
  • Ha declarat que el legislador espanyol va incomplir així mateix les obligacions que li incumbeixen en virtut de la lliure circulació de capitals en sancionar l’incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l’obligació informativa relativa als béns i drets situats a l’estranger amb multes de quantia fixa l’import de les quals no tenen cap proporció amb les sancions previstes per a infraccions similars en un context purament nacional i l’import total de les quals no està limitat.

Modificació del model 720

Això ha portat al legislador espanyol a modificar el règim jurídic associat a la referida obligació de declaració de béns i drets a l’estranger i donada la proximitat del venciment del termini de presentació del referit model 720 de declaració de béns i drets a l’estranger de l’any 2021 (31 de març de 2022), ha aprofitat la tramitació parlamentària al Senat del projecte de llei per la qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, i el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides (procedent del Reial decret llei 4/2021, de 9 de març), per incorporar una sèrie d’esmenes per a adequar-ho a la legalitat europea.

Així, es projecten les següents mesures:

  • Derogar expressament les disposicions addicionals primera (règim sancionador en supòsits de guanys patrimonials no justificats i de presumpció d’obtenció de rendes) i segona (imputació de guanys de patrimoni no justificades i de rendes presumptes) de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.
  • Modificar la disposició addicional divuitena de la Llei General Tributària, relativa a l’obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger, per suprimir el règim sancionador específic que regulava per l’incompliment de l’obligació d’informació i establir l’obligació d’informació sobre les monedes virtuals situades a l’estranger de les que se sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari o autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.
  • Modificar l’article 39 de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, referit als guanys patrimonials no justificats, per suprimir tot el relatiu a la imprescriptibilitat per la no presentació de la declaració de béns i drets a l’estranger.
  • Suprimir en l’article 121 (béns i drets no comptabilitzats o no declarats: presumpció d’obtenció de rendes) de la Llei de l’impost sobre societats el seu apartat 6, que regulava la imprescriptibilitat per la no presentació de la declaració de béns i drets a l’estranger.
  • Preveure que l’entrada en vigor d’aquestes modificacions sigui l’endemà de la publicació de la norma al BOE.

El ple del Senat, en la seva sessió celebrada el 16 de febrer, ha aprovat les esmenes relatives al model 720 i el text del projecte de llei es remetrà novament al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació definitiva.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.