Guia de les principals mesures aprovades pel Govern contra les conseqüències de la guerra a Ucraïna

El passat 30 de març de 2022 es va publicar el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, entre les quals s’inclou mesures de suport al teixit econòmic i empresarial, mesures en l’àmbit energètic i dels transports, i altres mesures de suport a treballadors i col·lectius vulnerables.

L’informem que el passat 30 de març de 2022 es va publicar el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març (RDL 6/2022), pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, que va entrar en vigor el 31 de març i que haurà de ser convalidat pel Congrés en el termini de trenta dies, on es recull un paquet d’importants mesures per protegir els sectors i ciutadans més afectats pels efectes de la invasió a Ucraïna.

A continuació, li oferim un breu resum de les principals mesures que inclou el RDL 6/2022 de suport al teixit econòmic i empresarial, mesures en l’àmbit energètic i dels transports, i altres mesures de suport a treballadors i col·lectius vulnerables, sense perjudici que en els pròxims dies l’anem informant d’una anàlisi més profunda de cadascuna d’aquestes mesures.

MESURES EN MATÈRIA ENERGÈTICA

Mesures fiscals

La norma prorroga fins al 30 de juny de 2022 els tipus reduïts d’IVA i de l’impost especial sobre l’electricitat i la suspensió de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. A més, regula la devolució mensual en lloc de trimestral de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs.

Mesures fiscals per rebaixar la factura de la llum

 • Aplicació del 10 % d’IVA des del 26 de juny de 2021 fins al 30 de juny de 2022 per a tots els consumidors amb potència contractada fins a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, sempre que el preu mitjà mensual del mercat majorista de l’electricitat estigui per sobre dels 45 euros per MWh.
 • Aplicació del 10 % d’IVA a tots els consumidors perceptors del bo social d’electricitat i que tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social, des del 26 de juny de 2021 fins al 30 de juny de 2022, amb independència de la seva potència contractada i del preu del mercat.
 • Suspensió del 7 % de l’IVPEE (impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica) durant el tercer trimestre i quart trimestre de 2021 i el primer i segon trimestre de 2022, la qual cosa implica modificar el còmput de la base imposable i dels pagaments fraccionats regulats en la normativa d’aquest tribut.
 • Reducció del tipus impositiu de l’IIE (impost especial sobre l’electricitat) del 5,11269632 % al 0,5 %, fins al 30 de juny de 2022.

Devolució mensual de l’impost sobre hidrocarburs pel gasoil d’ús professional

 • Amb efectes de l’1 d’abril de 2022, es modifica el procediment per a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs per consum de gasoil professional, regulat en l’Ordre HAP/290/2013, de 19 de febrer, que passa a ser mensual.
 • A partir d’aquesta data, a la finalització de cada mes natural, l’òrgan competent acordarà, si escau, la devolució de les quotes corresponents, i s’executarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pel beneficiari en la sol·licitud d’inscripció en el cens.
 • El termini de presentació de les sol·licituds de devolució per part de l’empresari o professional serà el mes natural següent a la finalització del mes sobre el qual se sol·licita la devolució.
 • Aquestes sol·licituds, que seran remeses mitjançant correu certificat en suport paper a l’òrgan competent previst per a la inscripció en el cens de beneficiaris a través d’aquesta opció, juntament amb còpies de les factures d’adquisició de gasoil pel qual sol·liciten la devolució, hauran de contenir almenys les següents dades:

1. Número d’identificació a l’efecte de l’IVA previst en la Directiva sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, i nom o raó social del sol·licitant.

2. Mes natural sobre el qual se sol·licita la devolució.

3. Identificació dels vehicles pel consum de gasoil dels quals se sol·licita devolució, i els litres de gasoil consumits en el període pels quals se sol·licita la devolució.

Altres mesures en matèria energètica

 • S’actualitza el règim retributiu regulat de renovables, cogeneració i residus.
 • S’estableix un procediment simplificat de tramitació de projecte de renovables de baixa afecció ambiental.
 • Extensió del mecanisme de minoració de la retribució de les instal·lacions no emissores de gasos d’efecte d’hivernacle, incorporant també modificacions en relació amb els contractes bilaterals.
 • Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural i augment de les obligacions de reserves de seguretat.
 • Es regula la instal·lació de plantes fotovoltaiques flotants en domini públic hidràulic.
 • Extensió del bo social elèctric. El RDL 6/2022 manté la protecció als consumidors vulnerables en prorrogar fins al 30 de juny de 2022, els descomptes aplicables al bo social per als consumidors vulnerables i vulnerables severs situats, respectivament, en el 60 % i el 70 % del PVPC. La norma estableix a més diverses mesures complementàries rellevants per reforçar la protecció social, com la simplificació del procés de sol·licitud del bo social o la incorporació al sistema de nous beneficiaris.

MESURES EN MATÈRIA DE TAXES I CÀNONS

Bonificació de taxes de vaixells: entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2022, s’aplicarà una bonificació addicional del 80 % de la quota tributària final, resultant d’aplicar-li altres bonificacions que siguin pertinents, liquidada per les Autoritats Portuàries de Ceuta, Melilla, Balears, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife en concepte de taxa del vaixell (T-1) i taxa a la mercaderia (T-3), per a aquelles línies i serveis marítims que uneixin la península amb els ports gestionats per aquestes Autoritats Portuàries.

Exempció de taxes de pesca: s’estableix l’exempció de la taxa de la pesca fresca (T-4) durant un període de sis mesos, des del 31 de març de 2022, per a l’armador del vaixell o embarcació pesquera, i el seu substitut, en el cas que la pesca fresca accedeixi al port per via marítima.

Exempció de cànons d’aqüicultura: s’estableix una exempció del cànon d’utilització dels béns del domini públic hidràulic per a instal·lacions d’aqüicultura continental, durant un període de sis mesos, per als titulars d’instal·lacions d’aqüicultura continental.

MESURES SOCIOLABORALS

Prohibició d’acomiadament objectiu

A la possibilitat d’acudir als ERTO de l’article 47 de l’ET, es dona la possibilitat de complementar amb altres mesures complementàries que són les següents:

a) Les empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en aquesta norma (dirigits a pal·liar els efectes perjudicials d’aquesta crisi energètica) no podran justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics fins al 30 de juny de 2022. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà el reintegrament de l’ajut rebut. En concret, aquesta limitació afectarà, per exemple, a les empreses de la indústria intensiva en consum de gas, a les del sector del transport per carretera i ferrocarril, a les productores de llet o a les empreses dels sectors agraris i pesquer, que accedeixin als ajuts directes regulats en aquest nou RDL 6/2022.

b) Les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades en l’article 47 de l’ET per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

Atenció. La norma (RDL 6/2022) no aclareix aspectes importants d’aquestes limitacions a l’acomiadament, com ara la qualificació que correspon a l’acomiadament que es produeixi incomplint aquesta limitació, o què s’ha d’entendre per “suport públic” a aquest efecte.

Ingrés mínim vital

 • S’estableix que els beneficiaris de l’ingrés mínim vital (IMV) tindran un increment del 15 % en les mensualitats d’abril, maig i juny de 2022. Aquest increment també serà aplicable, en els mateixos termes, a les sol·licituds d’aquesta prestació que hagin estat presentades a la data de l’entrada en vigor d’aquest RDL 6/2022, però no hagin estat resoltes, així com a aquelles que es presentin amb posterioritat, sempre que els efectes del seu reconeixement no siguin posteriors a l’1 de juny de 2022. L’increment s’efectuarà sobre el conjunt de la nòmina, és a dir, inclòs el complement d’ajut a la infància, vigent des de l’1 de gener i que estableix un ajut de 100 euros per fill menor de tres anys, 70 euros per a menors entre 3 i 6 anys i 50 euros per a fill menor d’entre 6 i 18 anys, per a les llars que el perceben.
 • A més, s’inclou un tractament especial per a les dones víctimes de tràfic de persones, a les quals es facilitarà l’accés a l’IMV i la derivació als recursos assistencials.
 • S’estableix que els beneficiaris de l’IMV que vulgui sol·licitar el bo social hauran de presentar la documentació necessària davant la comercialitzadora atès que encara no existeix l’aplicació telemàtica que comprova automàticament això.
 • Es regulen els efectes transitoris del règim d’obligacions aplicable a les prestacions d’ingrés mínim vital causades des de l’1 de juny de 2020.

Quotes a la Seguretat Social per a empreses

S’estableixen mesures per reforçar la liquiditat de les empreses i treballadors, en línia amb les aprovades durant la pandèmia mitjançant ajornaments a un interès molt reduït. En concret, es tracta de mesures de liquiditat per a empreses de diversos sectors afectats per la conjuntura actual, com són els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït, del 0,5 %, set vegades inferior a l’habitual, en aquests sectors:

 • Empreses amb treballadors en alta en el règim general de la Seguretat Social i els treballadors inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), que la meritació es faci entre els mesos d’abril a juliol de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos de maig a agost de 2022, en el cas de treballadors autònoms.
 • Les empreses i treballadors inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar i els treballadors per compte propi inclosos en el mateix règim, que sol·licitin un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de març a juny de 2022 en unes condicions més favorables que les contemplades amb caràcter general per a l’aplicació d’aquesta figura, ateses les dificultats que travessa el sector marítim-pesquer.
 • Així mateix, s’estenen un mes més aquests ajornaments per a les empreses adscrites al sistema especial agrari (de març a juny) i per a autònoms pertanyents al sistema especial per a treballadors per compte propi (SETA), d’abril a juliol.

ALTRES MESURES D’INTERÈS

Rebaixa de 0,20 euros per litre de combustible repostat, entre ells, gasoil, gasolina, gas i AdBlue

 • S’aprova una bonificació extraordinària i temporal en el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius, en concret, el gasoil, gasolina, gas i AdBlue. La bonificació tindrà un import de 0,20 euros i s’aplicarà sobre el preu de venda al públic per cadascuna de les següents unitats de mesura:
  • Per cada litre de gasoil, gasolina i AdBlue.
  • Per cada quilogram de gas, liquat o comprimit liquat.
 • Els subministradors de carburants i combustibles podran sol·licitar mensualment la devolució dels descomptes que implica aquesta bonificació i també tindran la possibilitat de demanar un avançament a l’Agència Tributària.

Aquesta reducció del preu té caràcter temporal des del dia 1 d’abril de 2022 fins al 30 de juny del mateix any.

Limitació de l’actualització anual del lloguer d’habitatge

 • Dins del període comprès entre el 31 de març de 2022 i el 30 de juny de 2022, en els contractes d’arrendament d’habitatge en els quals escaigui actualitzar la renda per complir-se l’anualitat de vigència, l’increment no serà el fixat en el contracte (habitualment l’IPC que a març de 2022 ascendeix al 9,8 %) sinó el que resulti del nou pacte entre l’arrendador i l’arrendatari. Si les parts no assolissin un acord, l’increment no podrà excedir del resultat d’aplicar a la renda l’últim índex de garantia i competitivitat (“IGC”) que estigués publicat en la data d’actualització del contracte (a març de 2022, l’última dada publicada és la de gener de 2022 i ascendeix a un 2,02 %).
 • En el cas d’arrendadors grans tenidors (persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o d’una superfície construïda de més de 1500 m² d’ús residencial, exclosos garatges i trasters) el nou pacte entre les parts no podrà implicar un increment superior a la variació anual de l’IGC.

Així, per un contracte de lloguer d’habitatge de 600 euros, l’aplicació de la nova mesura podria suposar un estalvi de més de 33 euros mensuals.

Els establiments comercials podran racionar la compra de determinats productes

 • Excepcionalment, des del 31 de març de 2022, quan existeixin circumstàncies extraordinàries o de força major que ho justifiquin, els establiments comercials podran suspendre amb caràcter temporal la prohibició de limitar la quantitat d’articles que puguin ser adquirits per cada comprador. Aquestes mesures hauran d’estar justificades i s’adoptaran de manera proporcionada quan sigui necessari per impedir el desproveïment i garantir l’accés dels consumidors en condicions equitatives.

Mesures per la garantia dels etiquetatges dels aliments

 • Les empreses podran reetiquetar productes la composició dels quals s’hagi reformulat mentre la disponibilitat de determinats recursos estigui compromesa per raons d’aprovisionament. Els operadors podran, per tant, utilitzar etiquetes o adhesius, impressió per injecció.
 • Les empreses alimentàries podran reetiquetar els seus envasos prèviament fabricats. A més, les companyies hauran d’anul·lar la declaració de l’ingredient que hagi estat substituït, tant en la denominació de venda com en la llista d’ingredients. Així mateix, continuarà sent obligatori reportar en totes les etiquetes la presència d’al·lergògens.
 • Els operadors i detallistes podran utilitzar instruments complementaris a la sobreimpressió de les etiquetes (com ara codis QR, pàgines web o cartells en l’establiment de venda) per transmetre quina informació s’ha modificat. Aquests mitjans complementaris en cap cas substituiran la informació obligatòria facilitada en l’etiquetatge.

Mesures en el refinançament d’operacions amb aval COVID-19 i nova línia d’avals

Es regulen un nou conjunt de mesures relatives a la regulació de les línies d’avals per al finançament concedides per l’Estat en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19, introduint ajustos en la regulació d’aquestes Línies d’avals COVID i es crea una nova línia d’avals amb la finalitat de pal·liar les tensions de liquiditat generades per l’increment dels preus de l’energia i d’altres matèries primeres.

Línies d’avals COVID

Després de l’aprovació del RDL 6/2022, el Consell de Ministres va adoptar un acord, publicat mitjançant Resolució de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa de 29 de març, de desenvolupament d’uns certs aspectes del RDL 6/2022 relatius a les Línies d’avals COVID.

Entre les novetats, podem destacar les següents:

 • Deixa de requerir-se que la facturació del deutor hagi caigut un mínim del 30 % en 2020 respecte a 2019 per poder-se beneficiar de les mesures del codi de bones pràctiques. Amb la supressió d’aquest requisit s’espera un increment rellevant dels potencials beneficiaris d’aquestes mesures.
 • Les petites i mitjanes empreses i autònoms pertanyents als sectors amb CNAE 01, 03, 493 i 494 (corresponents als sectors d’agricultura, ramaderia, pesca i transport per carretera) que sol·licitin l’extensió del venciment a l’empara del codi de bones pràctiques (o que hagin obtingut el venciment màxim previst) tindran dret a una suspensió de sis mesos en el pagament de principal del finançament avalat (moratòria) o una ampliació del termini de carència de sis mesos.
 • Es manté la possibilitat que les entitats financeres i els deutors acordin voluntàriament una ampliació dels períodes de carència de les operacions avalades (amb l’obligació de comunicar, si escau, aquesta ampliació abans de l’1 de juny de 2022).
 • Es reajusten els terminis durant els quals les institucions financeres adherides al codi de bones pràctiques es comprometen a mantenir les línies de circulant; en particular, les concedides als deutors beneficiaris de les mesures del RDL 5/2021 i del codi de bones pràctiques.

Nova línia de 10.000 milions en avals ICO

 • Es crea a més una nova línia d’avals per garantir finançament concedit per institucions financeres a empreses i autònoms, amb la finalitat d’atendre les seves necessitats de liquiditat o inversions.
 • L’import de la línia ascendeix a 10.000 milions d’euros i estarà disponible fins al 31 de desembre de 2022.
 • Com en el cas de les Línies d’avals COVID, les condicions aplicables i requisits d’elegibilitat de la línia s’establiran mitjançant acords del Consell de Ministres.
 • S’estableix que s’aplicarà a la nova línia el mateix règim de recuperació i cobrança de les Línies d’avals COVID.

Ajuts per al sector ramader, agrari i pesquer

 • S’inclou un paquet d’ajuts per als sectors agrari i pesquer dotat amb més de 430 milions d’euros.
 • El Govern posarà a la disposició dels productors de llet 169 milions d’euros en ajuts directes, ja que és un dels més afectats per l’increment dels costos pel preu de l’electricitat, els pinsos d’alimentació animal i els combustibles provocat per la invasió russa d’Ucraïna. D’aquesta quantitat, 124 milions d’euros són per al sector productor de llet de vaca (210 euros per vaca fins a un màxim de 40 animals per beneficiari, 145 euros per animal entre 41 i 180 caps; i 80 euros per més de 180 vaques), 32,3 milions d’euros per als productors de llet d’ovella (15 euros per animal) i 12,7 milions d’euros per als de llet de cabra (10 euros per cap).
 • Els ajuts directes de l’Estat per a vaixells i empreses armadores pesqueres per compensar l’increment, sobretot, del preu del combustible sumaran 18,18 milions d’euros i oscil·laran entre els 1.550,52 euros per vaixell (amb un tonatge brut de menys de 25) fins a un màxim de 35.000 euros per als vaixells a partir de 2.500 de tonatge brut.
 • També es recull la modificació normativa per la qual s’eximeix als agricultors de l’obligació de deixar en guaret un 5 % de les seves superfícies de cultiu i es flexibilitza el requisit de diversificació. Amb això, es podran mobilitzar més de 600.000 hectàrees declarades com a superfícies d’interès ecològic, així com 2,16 milions d’hectàrees declarades per complir el requisit de diversificació de cultius. D’aquesta manera, el sector agrari comptarà amb més superfície per produir cereals i oleaginoses i millorar el subministrament d’aquests productes a Espanya.

Mesures en el sector del transport

Dins de les mesures aprovades en el RDL 6/2022 es troben aquelles relatives al transport que pretenen solucionar els problemes que han enfrontat els professionals del sector i que ha provocat la vaga de les últimes setmanes.

Serveis o activitat mínima en ports: les Autoritats Portuàries podran eliminar o reduir motivadament els trànsits mínims exigits per a l’any 2022, que es trobin establerts en els corresponents títols concessionals, en aquells casos en els quals no sigui possible aconseguir aquesta activitat o trànsit mínim compromesos per causa de l’afectació de la recent situació d’increment dels costos energètics a l’activitat de les seves concessions. Així mateix, les Autoritats Portuàries podran eliminar o reduir motivadament els trànsits mínims exigits per a l’any 2022 que es trobin establerts en els corresponents títols concessionals quan no sigui possible aconseguir aquesta activitat o trànsit mínim compromesos a les concessions que operin trànsits que s’hagin vist afectats per tenir origen o destinació Ucraïna. Durant l’exercici de 2022 no s’aplicaran les penalitzacions per incompliments d’activitat o trànsits mínims atribuïbles a les causes indicades anteriorment.

Línia d’ajuts directes a empreses i professionals del transport per carretera i ferrocarril: s’estableix un sistema d’ajuts directes, corresponent a l’exercici 2022, per a la concessió de suport financer a empreses privades i treballadors autònoms l’activitat dels quals s’enquadri entre les compreses en els següents codis de la Classificació nacional d’activitats econòmiques:

Codi CNAE Activitat
A. TRANSPORTS:
4932 Transport per taxi.
4939 Altres tipus de transport terrestre de passatgers NCAA
4941 Transport de mercaderies per carretera.
8016 Servei de transport sanitari de persones.

Els ajuts seran de la següent quantia:

Vehicle Import

(euros)

Mercaderies pesants. Camió. MDPE. 1.250
Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE. 500
Autobús. VDE. 950
Taxis. VT. 300
Vehicle lloguer amb conductor. VTC. 300
Ambulància VSE. 500

La sol·licitud es presentarà a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte posi a disposició l’Agència Estatal d’Administració Tributària i en el qual per força, haurà de figurar el compte bancari en el qual desitgi que se li realitzi l’abonament.

El termini de presentació del formulari finalitzarà el 30 d’abril de 2022.

Per agilitar la tramitació, els òrgans competents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana remetran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en el termini de tres dies a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, un fitxer informàtic, en format compatible amb les bases de dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en el qual es determinin NIF/CIF del transportista, tipus de llicència de la qual és titular i vehicles que té a la seva disposició.

Línia d’ajuts directes a empreses ferroviàries privades afectades per l’augment dels preus dels carburants i l’energia de tracció: l’import per empresa de l’ajut es determinarà atenent el nombre de locomotores de tracció dièsel explotades per cada beneficiari, amb la següent quantia d’ajut per locomotora, sense que en cap cas l’import resultant pugui superar la quantitat de 400.000 euros per empresa. La quantia es determinarà en funció de:

Vehicle Import

(euros)

Locomotora amb tracció dièsel. 15.000

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.