Guia bàsica dels terminis d’expedició i enviament de les factures

Els terminis de què disposa la seva empresa per expedir i remetre les seves factures als clients depenen de la mena d’operació realitzada i de si el destinatari és una empresa o un particular. Si emet una factura a algú que no és empresari o professional ha de fer-ho en fer l’operació. I no oblidi enviar-la el moment de la seva expedició. Però en cas d’emetre una factura a un empresari o professional ha de fer-ho abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi produït la meritació de l’impost corresponent a la citada operació.

Li recordem que els terminis de què disposa la seva empresa disposa per expedir i remetre les seves factures als clients depenen de la mena d’operació realitzada i de si el destinatari és una empresa o un particular.

A continuació li ho expliquem:

1. Destinataris particulars

Si el receptor de les operacions és un particular, les factures han de ser expedides i remeses en la data de meritació de l’operació. A aquest efecte, l’habitual és que les operacions s’entenguin reportades en la data en què es presti el servei o que es posin els béns a la disposició del client. No obstant això, existeixen excepcions. Per exemple:

  • En les operacions de tracte successiu (com ara lloguers o serveis continuats en el temps), la meritació es produeix quan resulta exigible cada pagament, i és en aquest moment quan s’ha d’expedir la factura.
  • Quan es produeix un pagament anticipat, també es produeix la meritació i s’ha d’expedir factura pel preu cobrat.

En el cas de les factures recapitulatives, s’han d’expedir, com a màxim, l’últim dia del mes natural en el qual s’hagin efectuat les operacions a les quals faci referència. Recordi que aquest tipus de factures permet agrupar diferents operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari, sempre que aquestes operacions s’hagin efectuat en el mateix mes natural.

2. Destinataris empresaris

Si el destinatari és un empresari o professional, els terminis de les factures normals i de les recapitulatives són els mateixos: han de ser expedides i enviades als clients com a màxim abans del dia 16 del mes següent al de la data de meritació.

En cas de lliuraments intracomunitaris (és a dir, vendes de béns a empresaris establerts en altres països de la UE), les factures s’han d’expedir i remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en el qual s’hagi iniciat el transport dels béns amb destinació a l’empresari adquirent.

3. Quines són les sancions per no emetre les factures o remetre-les als clients fora dels terminis previstos?

La falta d’expedició en els terminis indicats o el retard en l’enviament de les factures pot comportar una sanció proporcional de l’1 % de la quantia total de les factures.

D’altra banda, si l’incompliment consisteix en la falta d’expedició, la sanció ascendeix al 2 % de l’import de les factures no emeses. En aquests casos, si a Hisenda no li és possible conèixer l’import de les operacions no facturades, la sanció és de 300 euros per cadascuna d’elles.

QUADRE RESUM: terminis d’expedició i enviament de les factures

El següent quadre permet observar els diferents terminis d’expedició i enviament de les factures, en funció de la condició del destinatari o de la naturalesa de les operacions:

Condició destinatari /
Naturalesa operació
Termini d’expedició Termini d’enviament
Destinatari no empresari ni professional En fer l’operació En el moment de la seva expedició
Destinatari empresari o professional Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi produït la meritació de l’impost corresponent a la citada operació Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi produït la meritació de l’impost corresponent a la citada operació
Factures recapitulatives destinades a no empresaris ni professionals L’últim dia del mes natural en el qual s’hagin efectuat les operacions que es documenten En el moment de la seva expedició
Factures recapitulatives destinades a empresaris o professionals Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi produït la meritació de l’impost corresponent a la citada operació Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi produït la meritació de l’impost corresponent a la citada operació
Factures de lliuraments intracomunitaris de béns exempts Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’iniciï l’expedició o el transport dels béns amb destinació a l’adquirent Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’iniciï l’expedició o el transport dels béns amb destinació a l’adquirent
Factures rectificatives Tan aviat com l’obligat a expedir-la tingui constància de les circumstàncies que obliguen a la seva expedició Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagués expedit la factura

Font: AEAT

  • A aquest efecte, les operacions s’entenen realitzades quan es produeixi la meritació de l’IVA.
  • En el cas de les operacions en règim especial del criteri de caixa, aquestes s’entendran realitzades a aquest efecte, en el moment en què s’hagués produït la meritació de l’IVA si no els hagués estat aplicable aquest règim especial. Per tant, el termini per a l’expedició de les factures corresponents a aquestes operacions es regeix pels terminis generals.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.