Es regula el procediment aplicable al Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació

Mitjançant el Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, es constitueix el Fons RED, les normes transitòries per al seu finançament i el procediment aplicable al Mecanisme RED, que permetrà que les empreses sol·licitin mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball.

Al BOE del dia 16 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, en el qual es disposa la constitució del Fons RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació contemplat en l’article 47 bis.6 de l’Estatut dels Treballadors (ET) que té com a finalitat atendre les necessitats futures de finançament derivades del Mecanisme RED en matèria de prestacions i exempcions de Seguretat Social, inclosos els costos associats a la formació.

S’estableixen igualment les regles per a la cobertura transitòria de finançament del Fons RED en tant que no estigui dotat en quantia suficient per atendre les seves necessitats financeres.

Així mateix, es regula el procediment aplicable al Mecanisme RED (instrument de flexibilitat i estabilització de l’ocupació que, una vegada activat pel Consell de Ministres, permetrà que les empreses sol·licitin mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball).

Procediment per sol·licitar el Mecanisme RED i constitució del Fons RED

Fins que s’aprovi el desenvolupament reglamentari de l’article 47 bis de l’ET, el procediment aplicable al Mecanisme RED serà l’establert en el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, en els següents termes i amb les següents especialitats:

 • D’una banda, i com no resultin incompatibles amb el recollit en l’article 47 bis de l’ET, s’aplicaran les previsions del capítol II del citat Reglament (suspensió del contracte de treball i reducció per causes ETOP), a excepció del que s’estableix en els seus articles:
  • 16.2, referent als percentatges de reducció de jornada;
  • 17 (iniciació de procediment);
  • 18 (documentació);
  • 19 (comunicació de l’inici del procediment a l’autoritat laboral), i
  • 22 (informe de la ITSS).

També s’aplicarà el que s’estableix en el seu capítol III (disposicions comunes als procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada).

 • D’altra banda, s’hauran de tenir en compte les especialitats següents:
 • Durant l’aplicació del Mecanisme RED cada treballador només es podrà veure afectat en exclusiva per una reducció de la seva jornada o per una suspensió del seu contracte, sense que hi pugui haver una combinació de les dues, i sense perjudici de l’afectació o desafectació o de la variació en el percentatge de reducció de jornada, que es produeixin davant l’alteració de les circumstàncies al·legades com a causa justificativa de les mesures.
 • La direcció de l’empresa haurà de comunicar de manera fefaent als treballadors o als seus representants la seva intenció d’iniciar la tramitació del Mecanisme RED, perquè es conformi la seva comissió representativa conforme al que es preveu en l’article 41.4 de l’ET.
 • Una vegada constituïda aquesta comissió o transcorregut el termini establert per a això, l’empresa remetrà la comunicació d’inici del període de consultes, que s’acompanyarà de la següent documentació:
  • l’acreditativa que en l’empresa concorre la situació temporal, cíclica o sectorial, descrita en el corresponent acord d’activació del Mecanisme RED;
  • el període en el qual es durà a terme l’aplicació de les mesures de reducció de jornada o de suspensió dels contractes;
  • la identificació dels treballadors inclosos en el procediment i que resultaran afectats;
  • el tipus de mesura a aplicar respecte de cadascun dels treballadors i el percentatge màxim de reducció de jornada o el nombre màxim de dies de suspensió de contracte;
  • en el cas de la modalitat sectorial, un pla de requalificació de les persones afectades.
 • L’empresa presentarà sol·licitud per aplicar la reducció de jornada o la suspensió de contractes en l’àmbit del Mecanisme RED activat davant l’autoritat laboral competent de manera simultània a la comunicació d’obertura del període de consultes, acompanyada de les còpies de comunicació d’inici de la tramitació del mecanisme i d’inici del període de consultes (i de la documentació que ha hagut d’acompanyar-la) i de la identificació dels integrants de la comissió negociadora i de la comissió representativa dels treballadors o, si escau, indicació de la falta de constitució en els terminis legals.
 • L’admissió a tràmit de la sol·licitud d’autorització per aplicar mesures en l’àmbit d’un Mecanisme RED requerirà, en qualsevol cas, el compliment dels requisits que sobre aquest tema es fixin en l’acord d’activació del Consell de Ministres.
 • Si l’autoritat laboral que rep la sol·licitud no fos competent, haurà de donar-ne el trasllat a qui sí que ho sigui, comunicant-ho simultàniament a la comissió negociadora.
 • La comunicació final de l’empresa a l’autoritat laboral, amb independència que el període de consultes hagi finalitzat amb acord o no, haurà d’incorporar, com a mínim, els continguts següents:
 • Persones, grups professionals, llocs i nivells salarials afectats, determinant en cada cas si la mesura és de reducció de jornada diària, setmanal, mensual o anual o de suspensió de contracte.
 • Data d’efectes del Mecanisme RED, que podrà ser anterior a la de la comunicació final a l’autoritat laboral, però en cap cas prèvia a la data d’activació d’aquell.
 • Període dins del qual es durà a terme l’aplicació de les mesures de reducció de jornada o suspensió del contracte, dins del límit establert per l’acord d’activació.
 • Percentatge màxim de reducció de jornada diària, setmanal o mensual acordat per a cadascuna de les persones, grups professionals, llocs o nivells salarials afectats, així com del nombre màxim de dies de suspensió de contractes a aplicar en cada cas.
 • En el supòsit de la modalitat sectorial del Mecanisme RED, pla de requalificació definitiu. Aquest pla podrà incorporar entre els seus continguts les accions formatives a les quals es refereix la disposició addicional vint-i-cinquena de l’ET.

2. Prestació de sostenibilitat d’ocupació a la qual podran acollir-se els treballadors afectats per l’aplicació del mecanisme RED

S’estableix que l’accés a la protecció social per als treballadors afectats pel Mecanisme RED, fins que es produeixi el desenvolupament referit en la disposició addicional quaranta-unena.2 de la LGSS, es produirà en els termes de la citada disposició addicional, però amb les següents especialitats:

 • L’entitat gestora reconeixerà les prestacions amb efectes del primer dia en què poguessin ser aplicables les mesures de suspensió o reducció de jornada, o amb efectes de la data de presentació de la sol·licitud, en cas que hagi estat presentada fora del termini, i procedirà a efectuar el seu abonament una vegada rebi la comunicació empresarial que s’esmenta a continuació.
 • A l’efecte del pagament de les prestacions l’empresa haurà de remetre a l’entitat gestora, en tot cas, una comunicació a mes vençut, indicant la informació sobre els períodes d’activitat i inactivitat dels treballadors del mes natural immediat anterior. En el cas dels dies treballats en reducció de jornada, les hores treballades es convertiran en dies complets equivalents d’activitat i es dividirà el nombre total d’hores treballades durant el mes entre el nombre d’hores que constituïssin la jornada habitual del treballador amb caràcter previ a l’aplicació de la reducció de jornada.
 • Per als casos de percepció indeguda de la prestació social pel treballador, procedirà la reclamació corresponent per part de l’entitat gestora conformement al procediment regulat en l’article 33 del Reial decret 625/1985, de 2 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei de protecció per desocupació. A més, encara que d’acord amb l’article 34 del citat RD 625/1985, el SEPE podrà efectuar les corresponents compensacions o descomptes en la prestació per desocupació per rescabalar-se de les quantitats indegudament percebudes pel treballador, s’estableixen restriccions en el sentit que no s’aplicarà a aquesta prestació de sostenibilitat d’ocupació la compensació amb quanties a percebre en concepte de prestacions i subsidis per desocupació, de subsidi extraordinari de desocupació o de renda activa d’inserció, ni amb les percepcions indegudes derivades d’aquestes prestacions i subsidis.
 • El pagament de les prestacions socials s’efectuarà a través del circuit establert per al pagament de les prestacions per desocupació.

3. Les comunitats autònomes podran comunicar les dades dels ERTO que tinguin en el seu poder a la TGSS, SEPE i ITSS o posar-les a la disposició del ministeri

S’estableix que les comunitats autònomes, als efectes previstos en la disposició addicional vint-i-sisena de l’ET -on s’estableix que la TGSS, el SEPE i la ITSS tindran accés, a través dels procediments automatitzats que s’estableixin, a totes les dades necessàries relacionades amb els ERTO-, podran remetre la informació que tinguin directament a aquestes entitats o posar-la a la disposició del Ministeri de Treball i Economia Social, a través dels procediments que aquest departament determini, perquè després es remeti a aquells organismes.

4. Fons RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació

Es constitueix el Fons RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació, contemplat en l’apartat 6 de l’article 47 bis de l’ET com un fons, sense personalitat jurídica, adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social, que atendrà -en la forma i condicions que prevegin les seves normes de desenvolupament- les necessitats de finançament del Mecanisme RED en matèria de prestacions i exempcions a les empreses del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, inclosos els costos associats a la formació.

Els recursos d’aquest Fons, segons la previsió estatutària, estaran constituïts pels excedents d’ingressos que financen les prestacions per desocupació en el seu nivell contributiu i assistencial, les aportacions que es consignin en els pressupostos generals de l’Estat, les aportacions procedents dels instruments de finançament de la Unió Europea orientats al compliment de l’objecte i fins del Fons, i els rendiments de qualsevol naturalesa que generi el Fons. Però transitòriament, fins que estigui dotat en quantia suficient per a fer front a les seves necessitats financeres, es preveu quines despeses i beneficis en la cotització s’atendran amb càrrec als recursos de les entitats competents en l’execució del Mecanisme RED.

5. Els contractes temporals vinculats a projectes pilot d’inclusió social es podran concertar en el termini d’execució previst

Per garantir la continuïtat, el compliment i l’íntegra execució dels projectes pilot d’itineraris d’inclusió social del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions aprovats per bases reguladores abans de 31 de desembre de 2021, s’estableix que els contractes temporals vinculats a la seva execució es podran concertar pel termini previst a aquests efectes en aquestes bases reguladores.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.