Els nous ERTO tindran fins al 5 de novembre per presentar el llistat de treballadors afectats

El Ministeri de Treball i Economia Social ha informat al seu web que, a causa de les incidències tècniques en el desenvolupament de la seva aplicació, el termini de cinc dies per procedir a la presentació del llistat de treballadors s’amplia fins al dia 5 de novembre de 2021, respecte d’aquelles empreses que haguessin hagut de presentar el llistat abans d’aquesta data.

L’informem que el Ministeri de Treball i Economia Social ha informat al seu web que, a causa de les incidències tècniques en el desenvolupament de la seva aplicació, el termini de cinc dies per presentar el llistat de treballadors s’amplia fins al dia 5 de novembre de 2021, respecte d’aquelles empreses que haguessin hagut de presentar el llistat abans d’aquesta data.

D’aquesta manera, serà possible la presentació fins al 5 de novembre de 2021 dels llistats d’empreses amb ERTO prorrogats, autoritzats o comunicats abans de l’1 de novembre. En tot cas, es podrà presentar el llistat en qualsevol moment des que l’aplicació es trobi en funcionament. Això últim tindrà lloc, no més tard del dia 1 de novembre i s’informarà d’això al mateix web del Departament.

Per contra, per a les empreses l’ERTO de les quals sigui prorrogat, autoritzat o comunicat a partir de l’1 de novembre el termini serà de 5 dies hàbils des d’aquest moment.

D’altra banda i per a aquests últims expedients, el SEPE ha aclarit que les empreses a les quals sigui autoritzada la pròrroga d’un ERTO que estigués vigent a 30 de setembre hauran de presentar la seva nova sol·licitud col·lectiva a partir de l’1 de novembre.

1. On es contempla l’obligació legal del llistat: treballadors afectats i termini

El Ministeri matisa el tràmit obligatori previst en la disp. addic. 4a RDL 18/2021, relativa a l’accés a les mesures extraordinàries en matèria de cotització i protecció per desocupació:

1. Sense perjudici del que es preveu en els articles 1 i 2, serà requisit indispensable per a l’aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de cotització previstes en l’article 4, i per a l’accés a les mesures en matèria de protecció per desocupació, la presentació, per part de les empreses, d’una relació dels següents treballadors, segons sigui procedent

a) En el cas d’expedients de regulació temporal d’ocupació prorrogats conforme a l’article 1, els treballadors que estiguessin inclosos a 30 de setembre de 2021 en l’àmbit d’aplicació de l’expedient de regulació temporal d’ocupació, i que romanguin en aquest expedient durant la pròrroga.

b) En el cas d’expedients autoritzats o comunicats conforme a l’article 2, els treballadors inclosos en l’expedient de regulació temporal d’ocupació quan es comenci a aplicar.

2. Aquest llistat s’haurà de presentar en el termini de cinc dies hàbils des del dia en què produeixi efectes la resolució expressa o per silenci administratiu que estimi la sol·licitud de pròrroga o d’autorització, o des de la data en què es produeixi la comunicació, segons sigui procedent en cada cas.

S’haurà de presentar a la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social, en el model recollit en l’annex, que es publicarà a la pàgina web d’aquest Ministeri i que, una vegada emplenat, es posarà a la disposició de l’autoritat laboral competent, la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, als efectes que procedeixi d’acord amb les seves respectives competències.

3. En el cas que es produeixin alteracions en el nombre de treballadors afectats o en la seva identitat, per qualsevol causa i d’acord amb els requisits establerts per a això, l’empresa haurà de presentar un nou llistat amb la relació dels nous treballadors que passin a estar inclosos en l’expedient de regulació temporal d’ocupació en els termes previstos en aquest apartat.

2. A quins expedients afecta la presentació del llistat

Com hem vist, el llistat dels treballadors previ a la sol·licitud de mesures extraordinàries en matèria de cotització i prestacions per desocupació s’ha de presentar per les empreses en els següents casos:

  • Els ERTO inclosos en l’article 1 RDL 18/2021, de 28 setembre, dels quals s’hagi autoritzat la pròrroga.
  • Nous ERTO autoritzats a partir de l’1 d’octubre de 2021, conforme al RDL 18/2021.
  • Existència de nous treballadors que passin a estar inclosos en un ERTO previst en els punts anteriors.

3. On s’ha de presentar el llistat

El llistat dels treballadors previ a la sol·licitud de mesures extraordinàries en matèria de cotització i prestacions per desocupació només es pot presentar a través de la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Socialhttp://mites.gob.es.

4. Com emplenar el document (excel)

El llistat dels treballadors previ a la sol·licitud de mesures extraordinàries en matèria de cotització i prestacions per desocupació s’ha de remetre en format excel i seguint les instruccions que acompanyem adjunt en documents relacionats.

Com es pot observar, es tracta d’un fitxer excel amb dues pestanyes que, per força, han de ser emplenades.

  • En la primera, “Datos de las personas trabajadoras“, s’emplenen tots els camps per cada treballador, inclosos els comuns per a tots ells, com el número de compte o l’autoritat laboral competent, així com la data. L’única dada no obligatòria d’emplenament és el camp del percentatge de reducció per a treballadors en situació de suspensió d’ocupació, lògicament.
  • En la segona, “Datos de la empresa“, ha de constar-hi el nom, el seu CIF, el codi de compte de cotització principal, un compte de correu electrònic, nom del representant i DNI d’aquest últim. En aquest cas, totes les dades a emplenar són obligatòries i han d’emplenar-se una sola vegada.

Les instruccions acompanyen sengles taules amb els codis de les autoritats laborals i dels tipus d’ERTO.

Documents relacionats

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

JDA/SFAI

Consulti els nostres serveis aquí.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.