Els autònoms poden canviar la seva base de cotització a l’abril

Els autònoms que ho desitgin, tenen fins a finals d’abril l’oportunitat per a canviar la seva quota i ajustar-la als seus ingressos reals, amb efectes a partir de l’1 de maig de 2023.

Com ja sap, el passat 1 de gener va entrar en vigor el nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus rendiments nets. Si és autònom i necessita actualitzar la seva base de cotització, haurà d’ajustar la seva base de cotització al tram corresponent pels seus nous rendiments. La pròxima modificació té efectes a partir de l’1 de maig i es pot fer fins al pròxim 30 d’abril.

Si al llarg de l’any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota que s’hi adapti amb un màxim de sis canvis a l’any. Aquesta modificació serà efectiva en les següents dates:

  • 1 de març de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • 1 de juliol de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • 1 de novembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • 1 de gener de l’any 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

Per tant, ara, fins al 30 d’abril pot fer un canvi de tram si ho considera oportú.

Cotització basada en els rendiments obtinguts

El nou sistema va entrar en vigor l’1 de gener i es desplegarà gradualment. Des de la seva entrada en vigor i fins a 2025 s’han dissenyat unes taules de cotització transitòries amb 15 trams de rendiments nets mensuals, que contenen les bases mínimes i màximes que s’aplicaran en 2023, 2024 i 2025 en cada tram.

A l’efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts l’any natural, en l’exercici de les seves diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les realitzin de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb personalitat jurídica o sense, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d’altri o assimilats a aquests. El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d’acord amb el que es preveu a les normes de l’IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu al qual pertanyin.

Com calculo els meus rendiments?

De l’import resultant es deduirà un 7% en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge serà del 3%:

  • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui major o igual al 25%.
  • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33%.

Per a l’aplicació del percentatge indicat del 3%, n’hi haurà prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d’aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de pressupostos generals de l’Estat establirà una taula general de bases de cotització i una de reduïda que es dividiran en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals als quals s’assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual.

En la següent taula es pot consultar aquests nous trams de rendiments i les seves corresponents bases de cotització per als pròxims tres anys:

 

Taula de rendiments i bases de cotització.

Taula reduïda

 

Trams de rendiments nets 2023

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2024

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2025

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

1 <= 670 € 751,63 – 849,66 753,29 – 816,98 653,59 – 718,94
2 > 670 i <= 900 € 849,67 – 900 816,99 – 900 718.95 – 900
3 > 900 i <1.166,70 € 898,69 – 1.166,70 872,55 – 1.166,70 849,67 – 1.166,70
 

Taula de rendiments i bases de cotització.
Taula general

 

Trams de rendiments nets 2023

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2024

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2025

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

1 >= 1.166,7 i <= 1.300 € 950,98 – 1.300 950,98 – 1.300 950,98 – 1.300
2 > 1.300 i <= 1.500 € 960,78 – 1.500 960,78 – 1.500 960,78 – 1.500
3 > 1.500 i <= 1.700 € 960,78 – 1.700 960,78 – 1.700 960,78 – 1.700
4 > 1.700 i <= 1.850 € 1.013,07 – 1.850 1.045,75 – 1.850 1.143,79 – 1.850
5 > 1.850 i <= 2.030 € 1.029,41 – 2.030 1.062,09 – 2.030 1.209,15 – 2.030
6 > 2.030 i <= 2.330 € 1.045,75 – 2.330 1.078,43 – 2.330 1.274,51 – 2.330
7 > 2.330 i <= 2.760 € 1.078,43 – 2.760 1.111,11 – 2.760 1.356,21 – 2.760
8 > 2.760 i <= 3.190 € 1.143,79 – 3.190 1.176,47 – 3.190 1.437,91 – 3.190
9 > 3.190 i <= 3.620 € 1.209,15 – 3.620 1.241,83 – 3.620 1.519,61 – 3.620
10 > 3.620 i <= 4.050 € 1.274,51 – 4.050 1.307,19 – 4.050 1.601,31 – 4.050
11 > 4.050 i <= 6.000 € 1.372,55 – 4.495,50 1.454,25 – 4.139,40 1.732,03 – 4.139,40
12 > 6.000 € 1.633,99 – 4.495,50 1.732,03 – 4.139,40 1.928,10 – 4.139,40

Què passa si escullo una base de cotització que finalment no es correspon amb els meus rendiments definitius?

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l’any natural (en aquest cas 2023), l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any resultés inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.