El Tribunal Suprem fixa com a jurisprudència que el llistat de deutors de la Hisenda Pública només pot incloure deutes ferms

El Tribunal Suprem en una sentència de 25 de gener de 2023 que s’acaba de publicar, fixa com a jurisprudència que el llistat de deutors de la Hisenda Pública només pot incloure deutes ferms, perquè el contrari pot col·lidir frontalment amb el principi de presumpció d’innocència.

L’informem que s’acaba de conèixer una important sentència del Tribunal Suprem (TS) de 25 de gener de 2023, recurs de cassació núm. 465/2021, en el qual s’avança les conclusions sobre l’abast i interpretació de la denominada llista de morosos de l’art. 95 bis de la Llei General Tributària (LGT) des de la perspectiva nacional com des de l’oferta per la Convenció Europea de Drets Humans i pel Dret de la Unió Europea i fixa com a jurisprudència que el llistat de deutors de la Hisenda Pública només pot incloure deutes ferms.

Aquest llistat es regula en l’article 95 bis de la Llei General Tributària, que estableix que «l’Administració Tributària acordarà la publicació periòdica de llistats comprensius de deutors a la Hisenda Pública, inclosos els que tinguin la condició de deutors en haver estat declarats responsables solidaris, per deutes o sancions tributàries» quan es donin les següents circumstàncies: els deutes han de superar l’import de 600.000 euros i no haver estat pagats transcorregut el termini original d’ingrés en període voluntari.

Aquest precepte exclou expressament la publicació d’aquells deutes tributaris que es trobin ajornats o suspesos; ara bé, no hi ha res establert sobre aquells que es troben recorreguts administrativament o judicialment.

D’aquesta manera, l’Administració Tributària incloïa en el llistat de deutors a aquells que mantenien un deute amb el fisc amb independència que hagués estat impugnat o no.

Doncs bé, el Tribunal Suprem ha fixat doctrina per primera vegada sobre la interpretació i abast del citat article 95 bis de la LGT, restringint qui pot aparèixer en el llistat de morosos. Concretament, el Tribunal Suprem ha determinat que els deutes que no siguin ferms i aquells derivats de delictes penals no poden aparèixer en el fitxer.

El Tribunal Suprem censura que s’inclogués en el llistat a contribuents «malgrat no existir certesa entorn de la seva condició jurídica» de deutors per «els conceptes tributaris objecte de publicació» en la mesura en què «el demèrit i el descrèdit de qui hi és inclòs, si a posteriori és incorrecta la seva publicació, amb el consegüent crebant de reputació […] difícilment podrien ser prou reparats per la sola declaració de la incorrecta inclusió en la llista esmentada».

Sol·licitar l’exclusió del llistat de morosos

Aquestes sentències obren la porta al fet que aquells contribuents que hagin estat indegudament inclosos en el llistat puguin sol·licitar la seva exclusió. Així mateix, si poden demostrar que la indeguda inclusió en el llistat els ha produït alguna classe de perjudici econòmic o mal reputacional irreparable, poden plantejar-se sol·licitar el seu rescabalament via reclamació de responsabilitat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.