Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2022

Un any més, li recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2021 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març de 2022. Cal tenir en compte que el legislador fa poc ha suprimit el règim sancionador específic, així com la imprescriptibilitat per la no presentació de les declaracions després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de gener de 2022.

Un any més, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2021 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març de 2022.

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Per a aquells que van presentar el model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Els contribuents haurà d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?

 • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. Es detallarà la seva identificació, situació (país, localitat, carrer, número), la data d’adquisició i el valor d’adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l’usdefruit, la nua propietat o altres casos).
 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. S’ha d’incloure la denominació de l’entitat bancària, el seu domicili, la identificació dels comptes, les dates d’obertura o cancel·lació, el saldo a 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre, data en la qual es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició.
 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
 • En el supòsit dels valors haurà de constar la raó social de l’entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, saldo a 31 de desembre i número, classe d’accions i valor.
 • En el cas dels drets s’inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
 • Pel que fa a les assegurances cal informar sobre el nom de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa a 31 de desembre.
 • Quant a les rendes temporals o vitalícies s’ha d’informar sobre la raó social de l’entitat asseguradora, el seu domicili i el valor de capitalització a 31 de desembre.

En relació amb els béns i drets que han de ser objecte de declaració, existeixen diversos matisos que cal tenir en compte com els que detallem a continuació:

 • S’han de declarar els comptes bancaris en les quals existeixi una titularitat compartida, quan existeixi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros.
 • També s’haurà de declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d’adquisició superi els 50.000 euros a 31 de desembre.

Atenció. Si l’any passat va presentar el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

 • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
 • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

Criptomonedes

En relació amb les criptomonedes, es plantegen dubtes perquè la naturalesa jurídica de les criptomonedes no sembla estar inclosa en els actius que s’han de declarar i el fet que estiguin disponibles en una plataforma d’intermediació estrangera, no implica que l’actiu sigui a l’estranger, atès que es tracta d’una cosa intangible. Les criptomonedes no compten amb una ubicació geogràfica.

No obstant això, el Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021, obliga a “l’obtenció d’informació procedent de diverses fonts sobre les operacions realitzades amb criptomonedes“, i l’Agència Tributària preveu la “incorporació al model de béns i drets a l’exterior”. És a dir, que l’Agència Tributària ha fet un pas inequívoc de voler obligar a la inclusió al model 720 dels actius en forma de monedes digitals.

I així ha estat, mitjançant l’aprovació de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes des de l’11 de juliol de 2021, que entre altres disposicions del seu text, la normativa estableix l’esmentada obligació de declarar el saldo de les monedes virtuals custodiades.

D’aquesta manera, s’estableix l’obligació d’informar també al model 720 sobre les monedes virtuals situades a l’estranger de les quals se sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari o autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.

 Quins subjectes estan obligats? 

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros.

Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25 % dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

Pot haver-hi moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè només cal tenir una petita part (encara que sigui un 1 %) d’un o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d’un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Règim sancionador. Modificacions legals per adaptar el model 720 a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de gener de 2022

La Llei 5/2022, de 9 de març, i amb efectes des de l’11 de març, modifica la redacció de diverses normes tributàries amb rang de llei (Llei de l’IRPF, de l’IS i la LGT) a fi d’eliminar els aspectes de la regulació de l’obligació d’informació de béns i drets situats a l’estranger que havien estat declarats contraris al Dret de la Unió Europea per la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 27 de gener de 2022 (assumpte C-788/19). La citada sentència va concloure que el règim sancionador específic associat als incompliments de l’obligació de declaració de béns i drets a l’estranger (model 720) és contrari al Dret de la Unió Europea per establir una restricció desproporcionada a la lliure circulació de capitals.

En lloc d’introduir novament un règim sancionador propi i diferenciat, el legislador s’ha limitat a eliminar la redacció dels preceptes considerats incompatibles amb la lliure circulació de capitals pel TJUE, la qual cosa, en la pràctica, només té un abast merament formal.

En concret:

 • S’eliminen les multes pecuniàries fixes per no informar en termini o per fer-ho de manera incompleta, inexacta o amb dades falses.
 • S’eliminen els preceptes que qualificaven el valor dels béns no declarats en termini com a guany de patrimoni no justificat o com a renda no declarada imputable al període impositiu més antic entre els no prescrits.
 • S’elimina la multa pecuniària proporcional del 150 % sobre la quota tributària derivada del guany de patrimoni no justificat o la renda no declarada.

Com que no s’ha substituït l’anterior per un règim específic, els eventuals incompliments de l’obligació d’informar a partir d’ara quedaran subjectes al règim sancionador general previst per a la falta de presentació en termini o de manera incorrecta de declaracions que no produeixin perjudici econòmic a la Hisenda Pública.

Cal recordar que:

 • Les sancions eliminades consistien en la imposició d’una multa pecuniària fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 10.000 euros, o bé 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros, per als casos de presentació fora de termini sense requeriment previ.
 • A més d’aquesta sanció, la normativa establia una altra greu conseqüència tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150 % sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.

En definitiva, s’haurà de presentar el model 720, amb la informació de 2021, si s’està obligat, fins al 31 d’aquest mes de març. Si es presenta fora de termini o no es presenta, no es considerarà de manera automàtica que existeix un guany patrimonial no justificat, i s’aplicaran les sancions generals que regula la Llei General Tributària, en els seus articles 198 i 199, quan no es presenti el model, no es presenti en termini, o quan es presenti incorrectament.

Implicacions del model 720 en altres impostos

El model 720 pot tenir implicació més enllà dels seus propis continguts, i aquestes implicacions han de ser tingudes en compte. Els principals impostos relacionats són:

 • Impost sobre el patrimoni: l’impost sobre el patrimoni grava els béns que ostenta un contribuent tant en territori espanyol com en la resta del món. Referent als béns (diners, accions, valors, assegurances, immobles) situats a l’estranger, per descomptat, aquests són exactament els mateixos que els continguts en el model 720. Els béns declarats en el 720, per tant, es declaren del tot en l’impost sobre el patrimoni, sempre que es compleixin els requisits d’obligatorietat en patrimoni. Per norma general, si la valoració dels actius continguts en el model 720 supera els 500.000 €, és molt probable que existeixi l’obligatorietat de presentar l’impost sobre el patrimoni.
 • IRPF: la declaració de la renda també pot tenir relació amb la declaració de béns a l’estranger, sobretot per 2 motius. En primer lloc, si els béns continguts en el model 720 (singularment accions, valors i immobles) generen algun tipus de rendiment. Per exemple; interessos de comptes corrents o de valors, lloguers d’immobles, etc., aquests rendiments es declaren sempre en IRPF. No hem d’oblidar que, en la declaració de la renda, el contribuent declara per la seva renda mundial, és a dir, per les rendes obtingudes en qualsevol part del món.
 • Model D6: el model D6 està estretament relacionat amb el model 720. Si en la declaració de 720 es declaren valors a l’estranger per valor igual o superior a 50.000 €, també s’haurà de declarar en el model D6.
 • Formulari ETE: el formulari ETE s’haurà de presentar en el cas que la quantia de les transaccions amb no residents declarades en el model 720, superi el 1.000.000 €. Si l’import no supera el milió d’euros, el contribuent queda exempt de l’obligació de presentar aquest model, tret que el Banc d’Espanya el sol·liciti.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.