Conveni especial per a treballadors subjectes a procediments d’acomiadament col·lectiu que incloguin treballadors amb 55 anys o més

El conveni especial amb la Seguretat Social té per finalitat complementar les cotitzacions dels treballadors que s’acosten a l’edat de jubilació que han sigut baixa en la seva feina, de tal forma que la pensió de jubilació no es vegi reduïda per aquesta circumstància. Les empreses que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin treballadors més grans de 55 anys (sense estar sotmès en concurs) han de subscriure un conveni especial i continuar cotitzant a la Seguretat Social per aquests empleats.

La inestabilitat en el mercat laboral creada per la crisi del coronavirus SARS-CoV-2 s’ha traduït en aquests últims mesos en ERTO, reduccions de jornada i, en el pitjor dels casos, en acomiadaments. Però quan aquestes situacions afecten treballadors d’edat avançada i no han cotitzat prou per accedir a la pensió, la Seguretat Social contempla una solució: els convenis especials.

Es tracta d’un acord subscrit voluntàriament pels treballadors amb la Seguretat Social per poder generar, mantenir o ampliar el dret a prestacions de la Seguretat Social.

El conveni especial amb la Seguretat Social té per finalitat complementar les cotitzacions dels treballadors que s’acosten a l’edat de jubilació que han sigut baixa en la seva feina, de tal forma que la pensió de jubilació no es vegi reduïda per aquesta circumstància.

Conveni especial per a treballadors subjectes a procediments d’acomiadament col·lectiu que incloguin treballadors amb 55 anys o més

El conveni especial se subscriurà en relació amb els procediments d’acomiadament col·lectiu amb empreses no culpables en procediment concursal que incloguin treballadors amb 55 anys o més que no tinguessin la condició de mutualistes l’1 de gener de 1967, serà signat per l’empresari i el treballador, d’una banda, i la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’altra.

En el cas que l’empresari no procedeixi a la sol·licitud del conveni especial, en els termes assenyalats en el paràgraf anterior, el treballador afectat podrà sol·licitar el conveni especial dins dels sis mesos naturals següents a la data en què l’empresari li notifiqui individualment l’acomiadament. En aquest supòsit, el conveni serà subscrit pel treballador i la Tresoreria General de la Social, i es donarà trasllat a l’empresari juntament amb la notificació de l’import total de les quotes que ha d’ingressar a càrrec seu exclusiu.

A partir del moment en què el treballador compleixi els 63 o, en el seu cas els 61 anys, si l’expedient d’acomiadament col·lectiu és per causes econòmiques, les aportacions al conveni especial seran a càrrec seu.

Durada. Les empreses que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin treballadors més grans de 55 anys (sense estar sotmesos en concurs) han de subscriure un conveni especial i continuar cotitzant a la Seguretat Social per aquests empleats. Atenció. En cas que el treballador tingui dret a percebre una prestació per desocupació amb posterioritat a l’acomiadament col·lectiu, el conveni especial se subscriurà a partir de la data en què s’extingeixi el dret a percebre aquesta prestació.

Requisits:

  • Figurar inclòs en l’expedient de procediment d’acomiadament col·lectiu
  • El treballador haurà de tenir 55 anys o més
  • No tenir la condició de mutualista a 01-01-1967

Ingrés:

En virtut d’aquest conveni, l’empresari haurà de continuar cotitzant pel treballador des del moment en què subscrigui aquest conveni especial i fins que l’afectat compleixi 63 anys. En cas que l’acomiadament col·lectiu es fonamenti en causes econòmiques, aquesta obligació cessarà quan el treballador compleixi 61 anys:

  • Des d’aquesta edat, i fins a l’edat ordinària de jubilació, serà el treballador qui assumeixi el pagament i ingrés de les quotes a la Seguretat Social.
  • Recordi que en 2021 l’edat ordinària de jubilació és de 66 anys, o de 65 anys en cas de treballadors que acreditin 37 anys i 3 mesos o més de cotització.

Cotització:

La base de cotització que s’utilitzarà per al conveni especial vindrà determinada per la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos previs a l’acomiadament. Per exemple, en cas d’un treballador amb un salari brut i base de cotització de 3.000 euros mensuals, que es vegi afectat per un acomiadament col·lectiu amb 55 anys (per causes no econòmiques i sense dret a prestació per desocupació), les quotes a ingressar per l’empresa fins que compleixi 63 anys ascendiran a més de 54.000 euros.

Forma i termini d’ingrés:

L’empresari podrà optar per:

  • Efectuar un pagament únic de les quotes i en aquest cas haurà de manifestar-ho per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social efectuant l’ingrés dins del mes següent al de la notificació per part d’aquest servei comú de la quantitat a ingressar.
  • Sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social el fraccionament del seu pagament en tantes anualitats com anys li faltin al treballador o treballadors per a complir els 63 o 61 anys, amb un màxim de sis anys. En aquest cas, l’ingrés de la primera anualitat s’haurà de realitzar en el termini de trenta dies naturals a partir de la notificació de la quantitat a ingressar, presentant per al pagament de les cotitzacions pendents, aval solidari suficient segons el parer de la Tresoreria General de la Seguretat Social o bé substituint, amb el consentiment d’aquest servei comú, la responsabilitat de l’empresari per la d’una entitat financera o una entitat asseguradora.
  • El termini per a l’ingrés de les anualitats fraccionades diferents de la primera serà el dels trenta dies naturals immediatament anteriors a la iniciació de l’anualitat de què es tracti.

En tot cas, aquests pagaments fraccionats hauran de ser objecte de domiciliació en alguna de les entitats financeres habilitades per actuar com a oficines recaptadores en els termes establerts en el Reglament General de Recaptació dels Recursos del Sistema de la Seguretat Social i en les seves normes de desenvolupament.

A TENIR EN COMPTE:

Reintegrament. En cas de defunció o incapacitat permanent del treballador prèvia a l’edat de jubilació ordinària, l’empresari tindrà dret a reclamar les quotes abonades a partir de què es produeixin tals fets.

Si torna a treballar. Si el treballador torna a treballar amb posterioritat a l’acomiadament col·lectiu i abans de l’edat ordinària de jubilació, les quotes ingressades durant aquest període es descomptaran de les quotes que hagi d’ingressar el treballador a partir dels 63 anys. Si aquestes quotes excedeixen de les quotes abonades pel treballador a partir dels 63 anys, aquest excés haurà de ser reintegrat a l’empresari inicial.

Incompliment. La no subscripció del conveni especial obligatori és una infracció administrativa molt greu, sancionable amb multa de fins a 225.018 euros per cada treballador sense conveni subscrit.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Consulti els nostres serveis aquí.

 

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.