Com es comptabilitza l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

L’Institut de Comptabilitat i Auditories de Comptes (ICAC) s’ha pronunciat sobre el tractament comptable de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Li recordem que la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, va regular la creació d’un impost l’objectiu del qual és fomentar la prevenció de la generació de residus d’envasos de plàstic no reutilitzables, així com el reciclatge dels residus plàstics, i poder contribuir d’aquesta manera a la circularitat d’aquest material. Aquest impost va entrar en vigor l’1 de gener de 2023.

Es tracta d’un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, en el territori d’aplicació de l’impost, d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits, com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderies.

Donat l’ús tan generalitzat d’aquesta classe d’envasos, el nou impost afecta pràcticament tota l’economia a diferència d’altres impostos especials que se circumscriuen a sectors específics.

Fet imposable

El fet imposable de l’impost és el següent:

  • Estan subjectes a l’impost la fabricació, la importació o l’adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.
  • També està subjecta a l’impost la introducció irregular en el territori d’aplicació de l’impost dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.

S’entendrà que s’ha produït una introducció irregular d’aquests productes en el territori d’aplicació de l’impost en el cas que qui els posseeixi, comercialitzi, transporti o utilitzi, no acrediti haver realitzat la seva fabricació, importació o adquisició intracomunitària, o quan no justifiqui que els productes han estat objecte d’adquisició en el territori espanyol.

Contribuents

El contribuent d’aquest impost són les persones físiques o jurídiques i les entitats (incloses en l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) que fabriquin, importin o adquireixin de forma intracomunitària envasos no reutilitzables que continguin plàstics, productes plàstics semielaborats destinats a l’obtenció dels envasos i productes que continguin plàstics destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

Tractament comptable

Pel que fa al tractament comptable d’aquest impost, la consulta núm. 1 emesa per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) i publicada en el Butlletí núm. 133, disposa el següent:

  • Tenint en compte el contingut de les Normes de Registre i de Valoració (NRV) 12a. Impost sobre el valor afegit (IVA), impost general indirecte canari (IGIC) i altres impostos indirectes i 10a. Existències (segona part del PGC, Reial decret 1514/2007), en la mesura en què, d’acord amb la norma tributària, l’empresa adquirent del plàstic no tingui dret a la deducció de l’impost, es comptabilitzarà en el moment de la seva meritació i formarà part del preu d’adquisició del bé o servei que el genera.
  • D’altra banda, l’impost no formarà part dels ingressos de l’empresa que el repercuteix.
  • En cas que l’impost no fos abonat immediatament en el moment de l’adquisició intracomunitària o importació, o bé en el moment de la primera venda després de la fabricació, el passiu que s’origini al contribuent es podrà reflectir en una subdivisió del compte 475. Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals.

Finalment, recordar que a aquest efecte, tots els fabricadors contribuents per aquest impost especial estan obligats a la gestió de la comptabilitat dels productes objecte de l’impost de manera telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), amb el subministrament electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació al qual es refereixi (a aquest efecte el mes d’agost es considera inhàbil).

Per part seva, els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l’impost que estiguin obligats a inscriure’s en el registre territorial han de portar un llibre de registre d’existències de manera telemàtica a través de la Seu electrònica de l’AEAT dins del mes següent al període de liquidació al qual es refereixi (el mes d’agost es considera inhàbil) excepte en aquells períodes de liquidació en els quals no resulti quota a ingressar.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.