Com actuar en cas de rectificació de quotes d’IVA deduïdes?

Pot passar que una vegada practicada la deducció de les quotes d’IVA suportades ens adonem que hi ha hagut un error en el seu càlcul o que simplement es vegi alterada per l’aplicació de deduccions o bonificacions per part de l’emissor de la factura, i que s’ha de procedir a la rectificació de les deduccions.

Pot passar que una vegada practicada la deducció de les quotes d’IVA suportades ens adonem que hi ha hagut un error en el seu càlcul o que simplement es vegi alterada per l’aplicació de deduccions o bonificacions per part de l’emissor de la factura, i que s’ha de procedir a la rectificació de les deduccions.

La rectificació de deduccions es poden deure a:

 1. Una incorrecta determinació de les deduccions, com per exemple, en cas d’aplicar un percentatge de prorrata diferent.
 1. Una rectificació en les quotes repercutides, ja sigui per:
 1. La determinació incorrecta de la quota, com per exemple, per aplicació d’un tipus impositiu erroni.
 1. La modificació de la base imposable, com per exemple, per la devolució d’envasos o en cas de l’aplicació de ràpels.

Igualment, aquesta rectificació pot suposar un augment o una disminució del dret a deduir, un aspecte important per saber com actuar davant l’Administració.

A continuació, els exposem un resum de com actuar en aquests casos.

Si la rectificació implica un increment de quotes: es pot efectuar en l’autoliquidació del període en què el subjecte passiu rebi la factura rectificativa o en les declaracions següents, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des de la meritació de l’impost o des que s’hagin produït les circumstàncies determinants de la modificació de la base imposable.

Si la rectificació no té causa en la modificació de la base imposable: no es podrà efectuar després d’un any des de l’expedició de la factura rectificativa.

Si la rectificació implica una minoració de quotes: és obligatòria i s’ha d’efectuar:

 • Si és per error fundat de dret o modificació de la base imposable: en l’autoliquidació del període en què s’hagués rebut la factura rectificativa.
 • En el supòsit de concurs o si l’operació gravada queda sense efecte a conseqüència de l’exercici d’una acció de reintegració concursal o altres d’impugnació exercitades en el si del concurs, si el comprador o adquirent inicial també està en concurs: en l’autoliquidació del període en què es va exercir el dret a la deducció de les quotes suportades, sense que sigui procedent aplicar recàrrecs ni interessos de demora.
 • Si és per una altra causa: s’ha de presentar autoliquidació rectificativa amb aplicació del recàrrec i els interessos de demora que procedeixin, segons l’article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 

Esquema de rectificació de quotes repercutides i deduccions

Quotes repercutides Procediment de rectificació Quotes deduïdes
Tipus de variació Tipus de variació
Augment
 1. En l’autoliquidació corresponent al període en què s’efectuï la rectificació, quan es fonamenti en alguna de les següents causes:
  1. Devolució d’envasos i embalatges.
  2. Descomptes i bonificacions realitzats després de l’operació, sempre que estiguin degudament justificats.
  3. Quan les operacions gravades quedin totalment o parcial sense efecte:
   • per resolució ferma judicial o administrativa
   • conformement a dret o als usos de comerç
  4. Quan s’alteri el preu un cop l’operació s’hagi realitzat.
  5. Quan amb posterioritat a la meritació de l’impost i sempre que les quotes repercutides no s’haguessin satisfet, es dicti acte de declaració de concurs i sempre que es reuneixin els requisits establerts per la normativa de l’impost.
  6. Quan es tracti de crèdits incobrables.
  7. Error fundat de dret.
  8. Import de la contraprestació no conegut en el moment de la meritació de l’impost amb fixació provisional de la base imposable aplicant criteris fundats.
 2. En la resta de casos i sempre que no hi hagi hagut requeriment previ, el subjecte passiu ha de presentar una autoliquidació complementària a la del període en què es va efectuar la liquidació de les operacions que ara es rectifiquen, aplicant-se el recàrrec i els interessos de demora que procedeixin.
Disminució
Disminució
 1. Regularitzar la situació en l’autoliquidació corresponent al període en què s’hagi d’efectuar la rectificació o en els posteriors fins al termini de:
  • Un any per a les quotes repercutides.
  • Quatre anys per a les quotes suportades si la rectificació és per causes de l’article 80 Llei de l’IVA, en un altre cas serà d’un any des de l’expedició de la factura rectificativa.
 2. En les quotes repercutides de més, es podrà optar, quan correspongui, per la iniciació del procediment de rectificació d’autoliquidació.
Augment

Font: AEAT

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.