Canvis en el contracte indefinit d’obra en el sector de la construcció

Només per al sector de la construcció constarà un contracte indefinit d’obra, que podrà ser extingit per motius inherents al treballador i que resultarà aplicable amb independència del nombre de treballadors afectats. Així, són contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis que la seva finalitat i resultat estiguin vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l’àmbit funcional del conveni general del sector de la construcció.

Com ja l’hem anat informant, la reforma laboral (Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, i amb efectes des del 31 de desembre de 2021) ha introduït modificacions en el contracte indefinit d’obra en el sector de la construcció.

Abans de la reforma, el contracte fix d’obra se signava per a una obra, i la seva durada es vinculava a la seva durada. No obstant això, era possible subscriure’l per a diverses obres d’una mateixa empresa sempre que es desenvolupessin en una mateixa província i sense que es pogués mantenir la durada més de tres anys (tret que els treballs de la seva especialitat en l’última obra es prolonguessin més enllà d’aquest termini, i en aquest cas la durada es prolongava fins a la finalització d’aquests treballs). A més, no es computava la seva durada per a l’adquisició de la condició de treballador indefinit per la concatenació de contractes temporals.

Canvis amb la reforma laboral

Amb la reforma laboral, des del 31 de desembre de 2021 aquest contracte es configura com a indefinit, i només serà aplicable a les activitats incloses en l’annex I del conveni general de la construcció. En relació amb aquest caràcter indefinit, ara l’empresa queda obligada a oferir la recol·locació dels treballadors una vegada finalitzada l’obra per a la qual van ser contractats.

Li expliquem a continuació com operen aquests canvis en el contracte indefinit d’obra:

  • Amb quinze dies d’antelació a la finalització de la seva feina en l’obra, el treballador haurà de rebre de l’empresa una proposta de recol·locació en una altra obra, per escrit (com a annex al contracte) i previ desenvolupament, en cas de necessitat, d’un procés de formació.

Atenció. Tant la finalització de l’obra com l’extinció de la relació haurà de ser comunicada a la representació legal dels treballadors (comitè d’empresa o delegats de personal).

Si el lloc de treball ofert exigeix una qualificació professional diferent de la de l’afectat, se li haurà d’oferir prèviament un procés de formació sufragat per l’empresa, encara que es podrà recórrer a entitats especialitzades com la Fundació Laboral de la Construcció i es podrà desenvolupar amb antelació a la finalització de l’obra.

  • Rebuda la proposta, el contracte es podrà extingir per motius inherents al treballador quan es doni alguna de les següents circumstàncies (l’empresa haurà de comunicar l’extinció amb quinze dies d’antelació, excepte en el primer supòsit):
  1. Que el treballador rebutgi la proposta (expressament o per silenci si no respon en el termini de set dies).
  2. Que, fins i tot després de rebre la formació, la qualificació del treballador no sigui l’adequada a les noves obres en la mateixa província.
  3. Que existeixi un excés de treballadors amb la qualificació necessària per a desenvolupar les mateixes funcions.
  4. Que l’empresa no tingui altres obres a la província concordes a la qualificació professional, nivell, funció i grup professional del treballador.
  • L’extinció del contracte per aquesta via comportarà una indemnització del 7 % calculada sobre els conceptes salarials establerts en les taules del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació i que hagin estat reportats durant tota la vigència del contracte, o la superior establerta pel conveni general del sector de la construcció.

Atenció. En cas d’acomiadament objectiu, la indemnització serà de vint dies de salari per any treballat, segons les regles de càlcul habituals. I si l’acomiadament és definit com a acomiadament improcedent, la indemnització serà de trenta-tres dies per any treballat, també segons les regles habituals.

  • També s’ha modificat la Llei General de Seguretat Social per considerar aquesta causa d’extinció com a situació legal de desocupació a l’efecte de poder accedir a la prestació corresponent.

Règim transitori aplicable als contractes de durada determinada subscrits abans del 31 de desembre de 2021

La disposició transitòria tercera del Reial decret llei 32/2021 de reforma laboral, estableix que els contractes fixos d’obra subscrits en virtut del que es disposa en l’article 24 del VI conveni estatal de la construcció, que estiguin vigents abans del 31 de desembre de 2021, resultaran aplicables fins a la seva durada màxima.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.