Aprovats els nous gravàmens energètic i d’entitats de crèdit

Al BOE del 28 de desembre de 2022 es publicà la Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l’establiment de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit.

L’informem que la Llei 38/2022, de 27 de desembre, amb efectes des del 29-12-2022, introdueix dos nous gravàmens per a les entitats i establiments financers de crèdit i per a les entitats del sector energètic, que s’aplicaran inicialment en els anys 2023 i 2024.

El nou gravamen temporal s’exigirà a les entitats de crèdit i establiments financers de crèdit que operin a Espanya la suma d’ingressos per interessos i comissions de l’any 2019 dels quals sigui igual o superior a 800 milions d’euros. El seu import serà igual al 4,8% de la suma del marge d’interessos i ingressos i despeses per comissions derivats de l’activitat desenvolupada a Espanya corresponent a l’any 2022 (per al gravamen de l’any 2023) i l’any 2023 (per al gravamen de l’any 2024). El gravamen temporal no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble de la base imposable de l’impost sobre societats i el seu import no es podrà repercutir a tercers.

El nou gravamen temporal energètic s’exigirà als operadors principals dels sectors de l’electricitat, gas natural, carburants i gasos liquats del petroli l’import net del volum de negocis (“INVN”) en l’exercici 2019 dels quals sigui igual o superior a 1.000 milions d’euros i que en algun dels anys 2017, 2018 o 2019 l’INVN derivat de l’activitat que hagués determinat la seva qualificació com a operador principal d’un sector energètic excedeixi del 50% del seu INVN total de l’exercici. També s’exigirà a les persones o entitats que desenvolupin a Espanya les activitats de producció de cru de petroli o gas natural, mineria de carbó o refinament de petroli i que l’any anterior a aquell en què resulti exigible el nou gravamen generin almenys el 75% del seu volum de negocis a partir d’activitats econòmiques en l’àmbit de l’extracció, la mineria, el refinament de petroli o la fabricació de productes de coqueria. El seu import serà igual a l’1,2% de l’INVN derivat de l’activitat que l’obligat al pagament dugui a terme a Espanya i que figuri en el compte de pèrdues i guanys de l’any natural anterior a aquell al qual es refereixi el gravamen. És a dir, es prendrà en consideració l’INVN de l’any 2022 per al gravamen de 2023, i l’INVN de l’any 2023 per al gravamen de 2024. El gravamen temporal no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble de la base imposable de l’impost sobre societats i el seu import no es podrà repercutir a tercers.

1. Gravamen temporal energètic i gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

La llei introdueix dos nous gravàmens per a les entitats i establiments financers de crèdit i per a les entitats del sector energètic, que s’aplicaran inicialment en els anys 2023 i 2024.

Tots dos gravàmens tenen les següents característiques comunes:

a. Es qualifiquen de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari els rendiments que es destinaran a finançar les mesures que, en cada cas, estableix la llei.

b. Meritació i terminis:

  • L’obligació de pagament neix l’1 de gener de cada any.
  • Es preveu un pagament anticipat al febrer de cada any pel 50% del seu import, amb     base en una estimació de l’impost anual que s’haurà de realitzar a aquesta data. La         liquidació definitiva es presentarà al setembre de cada any, descomptant el pagament anticipat fet al febrer.

c. Deduïbilitat i repercussió:

  • L’import de les prestacions no serà despesa deduïble en l’impost sobre societats.
  • A més, no podran ser objecte de repercussió econòmica (directa o indirecta) als clients. L’incompliment d’aquesta prohibició es qualifica d’infracció molt greu, que podrà ser sancionada amb una multa del 150% de l’import repercutit. La comprovació a aquest efecte serà competència de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

d. Règim sancionador i revisió en via administrativa:

Amb independència de la sanció anteriorment comentada, la norma es remet a la Llei General Tributària (LGT) en tot el relatiu al règim sancionador i a l’exacció, gestió, comprovació i recaptació d’aquests gravàmens, atribuint la competència als òrgans corresponents de la Delegació Central de Grans Contribuents de l’AEAT. En matèria de revisió en via administrativa dels actes relatius a la prestació, la norma es remet al Títol V de la LGT.

e. Possible extensió temporal dels gravàmens:

Es preveu que el Govern elabori un informe provisional a la fi de 2023 sobre el seu primer exercici d’aplicació i un estudi a la fi de 2024 en els quals s’avaluarà el manteniment de tots dos gravàmens amb caràcter permanent, en funció de la situació de cada sector afectat, l’evolució dels preus i tipus d’interès i comissions (segons el sector) i el seu efecte acumulat amb l’impost sobre societats.

Queden pendents els desenvolupaments reglamentaris (per ordre ministerial) de la forma i models de declaració.

Els elements propis de cada gravamen es resumeixen a continuació:

1.1 Gravamen temporal energètic

a) Obligats al pagament:

Persones o entitats que tinguin la consideració d’operador principal en els sectors energètics d’acord amb les resolucions de 10 de desembre de 2020, 16 de desembre de 2021 i 9 de juny de 2022 de la CNMC. A més, tindran la consideració d’operadors principals a l’efecte de la prestació les persones o entitats que desenvolupin a Espanya activitats de producció de cru de petroli o gas natural, mineria de carbó o refinament de petroli el volum de negocis del qual l’any anterior al del naixement de l’obligació de pagament de la prestació derivi, almenys en un 75%, d’activitats econòmiques d’extracció, mineria, refinat de petroli o fabricació de productes de coqueria.

Quedaran eximides del pagament les entitats en les quals concorri, almenys, una de les següents circumstàncies:

  • Que tinguessin un import net del volum de negocis (INVN) en 2019 inferior a 1.000 milions d’euros
  • Que el seu INVN de 2017, 2018, i 2019 derivat de l’activitat que hagués determinat la seva consideració com a operador principal d’un sector energètic no hagi excedit del 50% de l’INVN total de l’any respectiu.

b) Import a pagar:

L’import a pagar es calcularà de la següent forma: gravamen energètic = 1,2% x INVNe

On INVNe és l’INVN de l’activitat que duguin a terme a Espanya de l’any natural anterior, que figuri en el seu compte de pèrdues i guanys. De l’INVNe s’exclouran:

  • Els ingressos corresponents a l’impost sobre hidrocarburs, l’impost especial de la comunitat autònoma de Canàries sobre combustibles derivats del petroli i els gravàmens complementaris a carburants i combustibles petrolífers de Ceuta i Melilla, que s’hagin pagat o suportat via repercussió.
  • Els imports corresponents a les activitats regulades, entenent per tals el subministrament a preu regulat (PVPC d’electricitat, TUR de gas, GLP envasat i GLP per canalització), els ingressos regulats de les xarxes de transport i distribució d’electricitat i gas natural i, en el cas de generació amb retribució regulada i retribució addicional en els territoris no peninsulars, tots els ingressos de les instal·lacions, inclosos els que es percebin del mercat i del despatx econòmic respectivament.

Es preveuen normes especials en el cas que l’entitat formi part d’un grup fiscal o d’un grup mercantil que presenti declaracions en territori comú i foral.

1.2 Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

a) Entitats obligades:

Entitats de crèdit i establiments financers de crèdit que operin en territori espanyol la suma d’ingressos per interessos i comissions corresponent a l’any 2019 dels quals sigui igual o superior a 800 milions d’euros.

b) Import a pagar:

L’import a pagar es calcularà de la següent forma: gravamen d’entitats de crèdit = 4,8% x MIC

On MIC és la suma del marge d’interessos i dels ingressos i despeses per comissions derivats de l’activitat desenvolupada a Espanya que figurin en el compte de pèrdues i guanys corresponent a l’any natural anterior al de naixement de l’obligació de pagament (exemple, 2022 quant al gravamen de 2023).

Es preveuen normes especials en el cas que l’entitat formi part d’un grup fiscal o d’un grup mercantil que presenti declaracions en territori comú i foral.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.